Takaisin

Sääriluun yläosan osteotomian vaikutus myöhemmin tehtävän polven tekonivelleikkauksen tulokseen

Näytönastekatsaukset
Antti Eskelinen ja Pekka Paavolainen
4.10.2012

Näytön aste: C

Sääriluun yläosan osteotomialla ei liene vaikutusta myöhemmin tehtävän polven tekonivelleikkauksen toiminnalliseen tulokseen tai pysyvyyteen, mutta teknisesti tekonivelleikkaus saattaa olla vaikeampi osteotomian jälkeen.

Vuonne 2009 julkaistussa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa «van Raaij TM, Reijman M, Furlan AD ym. Total knee ...»1 suoritettiin Medline- ja Embase-pohjainen kirjallisuushaku syyskuuhun 2007 mennessä ilmestyneistä tutkimuksista, jotka käsittelivät polven tekonivelleikkausta sääriluun yläosan osteotomian jälkeen. Yhtään RCT-tasoista tutkimusta ei ollut. Löydetyistä 458:sta julkaisusta vain 17 täytti sisäänottokriteerit. Näiden tutkimusten metodologinen taso arvioitiin Deeks- ja MINORS-menetelmillä; vain 9 julkaisua saavutti tai ylitti 50 % kummankin menetelmän laatuarvioinnin maksimista. 16 oli luonteeltaan kohortteja ja yksi tapaus-verrokkitutkimus. Tutkimusten heterogeenisuudesta johtuen tulosten poolaus ei ollut mahdollista, joten yleinen näytön aste jäi matalaksi GRADE-menetelmääkin käyttäen.

Sääriluun yläosan osteotomian jälkeen tehtyjen tekonivelleikkausten ja tavanomaisten ensitekonivelleikkausten tuloksissa ei ollut pääsääntöisesti eroa: keskimääräiset liikelaajuudet olivat samanlaiset neljässä kuudesta tutkimuksesta, kliiniset tulospisteet kahdeksassa yhdeksästä ja revisioleikkausten ilmaantuvuus kaikissa yhdeksässä tutkimuksessa viiden vuoden seuranta-aikana. Edeltävä sääriluun yläosan osteotomia ei siis näyttänyt huonontavan tekonivelleikkauksen tulosta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. van Raaij TM, Reijman M, Furlan AD ym. Total knee arthroplasty after high tibial osteotomy. A systematic review. BMC Musculoskelet Disord 2009;10:88 «PMID: 19619275»PubMed