Takaisin

Polven huuhtelu nivelrikon hoitona artroskooppisesti tai paikallispuudutuksessa

Näytönastekatsaukset
Pekka Paavolainen
4.10.2012

Näytön aste: B

Polven huuhtelulla artroskooppisesti tai paikallispuudutuksessa ei ilmeisesti ole vaikuttavuutta kipuun tai toimintakykyyn.

Cochrane-katsaus vuodelta 2010 «Reichenbach S, Rutjes AW, Nüesch E ym. Joint lavag...»1 pyrki selvittämään polvinivelen huuhtelun vaikutusta joko lumeoperaatioon, lumehoitoon tai muuhun ei-toimenpiteelliseen hoitomuotoon verrattuna. Päävastemuuttujina olivat kipu (VAS) ja toimintakyky (WOMAC).

Cochrane-kirjallisuushaku tehtiin tietokannoista Central, Medline, Embase ja Chinal. Vain satunnaistetut tai ei-satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset hyväksyttiin.

Haku tuotti seitsemän tutkimusta ja yhteensä 567 potilasta. Tutkimuksista kolme käsitteli artroskooppista, kaksi ei-artroskooppista ja kaksi paikallispuudutuksessa tehtävää huuhtelua. Tutkimusten yleinen taso oli heikko ja potilasmateriaali heterogeeninen. Seuranta-aika 3 kuukautta.

Kolmen kuukauden kohdalla toimenpiteestä oli havaittavissa lievää yhdensuuntaista kivun ja toimintakyvyn helpottumista tai parantumista huuhtelun jälkeen. Eri huuhtelumuotojen välillä ei ollut eroja. Muutokset olivat kuitenkin varsin pieniä (esimerkiksi VAS-ero 0.3 cm) ja hajonta suuri.

Yhteenvetona todettiin, että eri huuhtelumenetelmillä ei saavutettu merkittävää helpotusta kivun ja toimintakyvyn mittareilla mitattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vuonna 2010 julkaistussa meta-analyysissä «Avouac J, Vicaut E, Bardin T ym. Efficacy of joint...»2 pyrittiin selvittämään polven huuhtelun vaikutusta nivelrikon hoidossa vuodesta 1966 alkaen julkaistujen satunnaistettujen RCT-tyyppisten julkaisujen valossa.

Tutkimukseen valittiin joko pelkkää huuhtelua tai huuhtelua + kortisoni-injektiota selvittävät vertailevat RTC-tutkimukset käyttäen tietokantoja Medline, Embase tai Cochrane. Päävastemuuttujat olivat kipu ja toimintakyky. Seuranta-aika rajattiin kolmeen kuukauteen.

Kuuden RCT-tyyppisen tutkimuksen yhteinen tutkimusjoukko oli 855 potilasta, joista 511 oli hoitoryhmässä ja 344 kontrolliryhmässä. Effect-size (ES) laskettiin koko aineistolle.

Aineistojen yhdistämisen jälkeen tutkijat eivät löytäneet merkitsevää eroa huuhtelun ja lumelääkkeen välillä kivun (ES 0.17) eikä toimintakyvyn (ES -0.15) osalta, eikä kortisoni-injektio huuhteluun yhdistettynä muuttanut ES-arvoja. Polven huuhtelu tai siihen yhdistetty kortisoni-injektio eivät tuo merkittävää helpotusta potilaan kokemaan kipuun tai toimintakykyyn.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Reichenbach S, Rutjes AW, Nüesch E ym. Joint lavag...»1: Huuhtelu on Suomessa hoitomuotona vähän käytetty.

«Avouac J, Vicaut E, Bardin T ym. Efficacy of joint...»2: Huuhtelu on Suomesssa hoitomuotona vähän käytetty.

Kirjallisuutta

  1. Reichenbach S, Rutjes AW, Nüesch E ym. Joint lavage for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2010;(5):CD007320 «PMID: 20464751»PubMed
  2. Avouac J, Vicaut E, Bardin T ym. Efficacy of joint lavage in knee osteoarthritis: meta-analysis of randomized controlled studies. Rheumatology (Oxford) 2010;49:334-40 «PMID: 19955221»PubMed