Takaisin

Polven huuhtelu nivelrikon hoitona kortisonin kanssa tai ilman

Näytönastekatsaukset
Pekka Paavolainen
4.10.2012

Näytön aste: C

Näyttö polven huuhtelun vaikuttavuudesta (yhdistettynä vs ilman nivelen sisäistä kortisonihoitoa) on ristiriitainen.

Vuonna 2010 julkaistussa RCT-tutkimuksessa «Parmigiani L, Furtado RN, Lopes RV ym. Joint lavag...»1 satunnaistettiin 60 potilasta kahteen tutkimusryhmään, joista toiselle tehtiin polven polikliininen huuhtelu ja siihen yhdistettiin intra-artikulaarinen kortisoni-injektio (triamcinolone hexacetonide 60 mg) ja toiselle ryhmälle simuloitiin huuhtelutoimenpide, mutta vain sama annos kortisonia ruiskutettiin niveleen ilman varsinaista huuhtelua. Seuranta-aika oli 12 viikkoa ja myös havainnoitsijat sokkoutettiin. Päävastemuuttujina olivat VAS, polven liikelaajuus, WOMAC, Lequesne-indeksi, 50 jalan kävelyaika ja Likert scale.

Molemmissa ryhmissä hoidolla oli suotuisa efekti, mutta ryhmien välillä ei ollut tilastollista eroa minkään muuttujan suhteen seurannan lopussa. Nivelrikon asteen osalta tehdyssä ala-analyysissä KL 3 potilaat menestyivät paremmin kuin tason KL 2 potilaat tärkeimpien tulosmuuttujien osalta.

Yhteenvetona todettiin, että polven huuhtelu yhdistettynä kortisoni-injektioon ei ollut pelkää kortisoni-injektiota tehokkaampi. Tason KL 3 muutoksissa polven tulehdukselliset muutokset tai fibroosi saattavat kuitenkin hyötyä yhdistelmätoimenpiteestä lievempiä muotoja (KL 2) enemmän.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vuonna 2006 julkaistussa RCT-tutkimuksessa «van Oosterhout M, Sont JK, Bajema IM ym. Compariso...»2 satunnaistettiin 78 potilasta kolmeen tutkimusryhmään: artroskooppinen polven huuhtelu ja siihen yhdistetty kortisoni (metylprednisolone 80 mg / 2 ml) (ACL), artroskooppinen huuhtelu ja lume (ALP) sekä nivelen aspiraatio ja sitä seurannut kortisoni-injektio (JAC).

Primaari tulosmuuttuja oli oireiden paluuseen kulunut aika toimenpiteestä tai "knee joint score" pisteytyksen huononeminen välittömästi toimenpiteen jälkeiseen arvoon verrattuna. Keskimääräinen aika oireiden paluuseen ACL-ryhmässä oli 9.6 kuukautta, ALP-ryhmässä 3.0 kuukautta ja JAC-ryhmässä 1.0 kuukautta. Näiden perusteella laskettu suhteellinen riski (RR) oireiden paluuseen oli 2.2 JCL-ryhmälle (95 % luottamusväli 1.2–4.2, p = 0.02) ja 4.7 ALP-ryhmälle (95 % luottamusväli 2.3–9.4, p < 0.0001) verrattuna ACL-ryhmään.

Yhteenvetona todettiin, että kortisonin lisääminen artroskooppiseen huuhteluun oli oireiden uudelleen ilmaantumisen kannalta suotuisaa muihin ryhmiin verrattuna samoin, jos tulosmittarina oli uusi toimenpide. Kuten edellisessä tutkimuksessa, kortisonin teho näytti korreloivan positiivisesti nivelkalvon fibroosin (tulehduksen) asteeseen. Tosin jo aiempien, ennen tätä tutkimusta; annettujen kortisoni-injektioiden keskimääräinen luku oli 3.3 koko potilasjoukolla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Parmigiani L, Furtado RN, Lopes RV ym. Joint lavag...»1: Lumekontrolloitu RCT, ei kuitenkaan varsinaista lumeryhmää. Huuhtelua hoitomuotona vähän käytetty, KL 3 potilaille kortisonista voi olla hyötyä.

«van Oosterhout M, Sont JK, Bajema IM ym. Compariso...»2: Huuhtelu hoitomuotona vähän käytetty, KL 3 potilaille kortisonista voi olla hyötyä. Tuloksellisuuden päävastemuuttuja poikkeaa muista tutkimuksista.

Kirjallisuutta

  1. Parmigiani L, Furtado RN, Lopes RV ym. Joint lavage associated with triamcinolone hexacetonide injection in knee osteoarthritis: a randomized double-blind controlled study. Clin Rheumatol 2010;29:1311-5 «PMID: 20623311»PubMed
  2. van Oosterhout M, Sont JK, Bajema IM ym. Comparison of efficacy of arthroscopic lavage plus administration of corticosteroids, arthroscopic lavage plus administration of placebo, and joint aspiration plus administration of corticosteroids in arthritis of the knee: A randomized controlled trial. Arthritis Rheum 2006;55:964-70 «PMID: 17139644»PubMed