Takaisin

Leikkausmäärän vaikutus tekonivelleikkauksen tuloksiin

Näytönastekatsaukset
Petri Virolainen
5.10.2012

Näytön aste: C

Leikkaavan lääkärin ja sairaalan leikkausmäärillä lienee vaikutusta leikkauksen lopputulokseen ja komplikaatioihin.

Leikkaavaan lääkärin ja sairaalaan volyymin sekä hoitoketjun standardoinnin merkitystä lonkan ja polven tekonivelleikkauksen lopputulokseen selvitettiin 182 146 potilaan aineistossa «Bozic KJ, Maselli J, Pekow PS ym. The influence of...»1, joka käsitti 3 421 leikkaavaa lääkäriä ja 312 sairaalaa. Päätemuuttujina käytettiin kuolleisuutta, sairaalassaoloaikaa, jatkohoitopaikkaa, komplikaatioita, uudelleen hoitoon kirjautumista ja uusintaleikkausta 30 päivän aikana kotiutumisesta.

Tulokset osoittivat, että suuren volyymin kirurgeilla oli vähemmän komplikaatioita, vähemmän potilaiden uudelleen sairaalaan kirjautumisia ja uusintaleikkauksia, ja heidän potilaansa kotiutuivat nopeammin ja todennäköisemmin suoraan kotiin. Suuren volyymin sairaaloissa esiintyi vähemmän leikkauksenjälkeistä kuolleisuutta, vähemmän potilaiden uudelleen sairaalaan kirjautumista, ja potilaat kotiutuivat todennäköisemmin suoraan kotiin. Potilaan hoidon standardoimista pidettiin tulokseen vaikuttavista tekijöistä keskeisimpänä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltojen Medicare-aineistosta tehty tutkimus «Manley M, Ong K, Lau E ym. Effect of volume on tot...»2, johon kerätty potilaat vuosilta 1997–2004. Data analysoitu Kaplan-Meier- ja Coxin regressioanalyysillä. Seurantapisteet 6 kuukautta ja 2, 5 ja 8 vuotta postoperatiivisesti.

Tulokset osoittivat, että suurin osa leikkauksista oli tehty yksiköissä, joissa kirurgi tekee alle 100 toimenpidettä vuodessa ja sairaaloissa, joissa suoritetaan yhteensä alle 100 leikkausta vuodessa. Näissä paikoissa oli enemmän komplikaatioita alkuvaiheessa. Ero oli merkittävä 6 kuukauden kohdalla, mutta ei sen jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuuskatsaus «Shervin N, Rubash HE, Katz JN. Orthopaedic procedu...»3, jossa selvitetty sairaalassa tehtyjen leikkausmäärien ja kirurgikohtaisten leikkausmäärien vaikutusta lonkan ja polven tekonivelleikkausten tuloksiin. Analyysiin otettiin mukaan 26 kriteerit täyttävää artikkelia. Tarkasteltavat asiat olivat mortaliteetti, lonkan dislokaatio, infektio, revisio mistä syystä tahansa, välittömät pienet komplikaatiot, toiminnallinen lopputulos ja potilastyytyväisyys.

Suuren leikkausmäärän sairaaloissa oli vähemmän potilaiden mortaliteettia ja pienempi lonkkaluksaatiofrekvenssi. Korrelaatio löytyi myös suuren kirurgikohtaisen leikkausmäärän ja luksaatioriskin kohdalta. Muut erot olivat merkityksettömiä tai aineistosta ei voitu asiaa analysoida luotettavasti

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuuskatsaus «Battaglia TC, Mulhall KJ, Brown TE ym. Increased s...»4, jossa on selvitetty sairaalan ja leikkaavan lääkärin leikkausmäärien merkitystä lonkan tekonivelen leikkaustulokseen. Erityisesti riskiä lonkan tekonivelen dislokaatioon.

Tulokset osoittivat merkittävän korrelaation sairaalan volyymin ja luksaatioriskin välillä. Luksaatioriski on suurempi pienen leikkausmäärän sairaaloissa. Vielä suurempi on leikkaavan kirurgin leikkausmäärän merkitys.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

NIH (National Institute of Health) on julkaissut yhteislausuman (consensus statement) «NIH Consensus Statement on total knee replacement....»5, jonka johtopäätöksessä todetaan, että leikkaavan kirurgin leikkausmäärällä voi olla positiivinen vaikutus polven tekonivelen leikkaustulokseen. Lausuman takana on 11 hengen paneeli ja 21 asiantuntijaa, jotka edustavat lääketieteen eri aloja ja potilasjärjestöjä. Lausuma perustuu läpikäytyyn kirjallisuuteen sekä asiantuntijamielipiteeseen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Bozic KJ, Maselli J, Pekow PS ym. The influence of...»1: Asiaan paljon perehtyneen ryhmän työ. Monia muuttujia, yksiselitteisen tuloksen saaminen vaikeaa. Johtopäätös: hoitoketjun standardoiminen ehkä määrää merkittävämpi tekijä ei perustu näyttöön.

«Manley M, Ong K, Lau E ym. Effect of volume on tot...»2: Leikkauksista suuri osa suoritettu pienen volyymin sairaaloissa. Mittarit hyvin karkeita. Rekisterin luotettavuus kyseenalainen.

«Shervin N, Rubash HE, Katz JN. Orthopaedic procedu...»3: Useita pieniä töitä, joiden yhdistämisessä isoja ongelmia. Potilastyytyväisyys ja toiminnallisen tuloksen mittarit hyvin karkeita.

«Battaglia TC, Mulhall KJ, Brown TE ym. Increased s...»4: Useita pieniä töitä, joiden yhdistämisessä isoja ongelmia.

«NIH Consensus Statement on total knee replacement....»5: Kansainvälisesti hyvin merkittävä ja vaikutusvaltainen taho lausuman takana. Perustuu kirjallisuuteen, mutta merkittävässä määrin vain asiantuntijuuteen (expert opinion).

Kirjallisuutta

 1. Bozic KJ, Maselli J, Pekow PS ym. The influence of procedure volumes and standardization of care on quality and efficiency in total joint replacement surgery. J Bone Joint Surg Am 2010;92:2643-52 «PMID: 21084575»PubMed
 2. Manley M, Ong K, Lau E ym. Effect of volume on total hip arthroplasty revision rates in the United States Medicare population. J Bone Joint Surg Am 2008;90:2446-51 «PMID: 18978414»PubMed
 3. Shervin N, Rubash HE, Katz JN. Orthopaedic procedure volume and patient outcomes: a systematic literature review. Clin Orthop Relat Res 2007;457:35-41 «PMID: 17415062»PubMed
 4. Battaglia TC, Mulhall KJ, Brown TE ym. Increased surgical volume is associated with lower THA dislocation rates. Clin Orthop Relat Res 2006;447:28-33 «PMID: 16672898»PubMed
 5. NIH Consensus Statement on total knee replacement. NIH Consens State Sci Statements 2003;20:1-34 «PMID: 17308549»PubMed