Takaisin

Ylipainon merkitys polven ja lonkan tekonivelleikkauksen lopputulokseen

Näytönastekatsaukset
Petri Virolainen
5.10.2012

Näytön aste: C

Ylipainoisilla potilailla tulisi pyrkiä painon pudotukseen ennen tekonivelleikkausta, mutta ylipaino ei kuitenkaan ole este toimenpiteelle.

Suomen Artroplastiayhdistyksen toimittamassa ”Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa” suosituksessa «Remes V, Eskelinen A, Huopio J, Kettunen J, Virola...»1 päädytään johtopäätökseen, jonka mukaan tekonivelleikkaus on vaarallisempi ylipainoiselle potilaalle, ja toisaalta laihdutus lievittää tehokkaasti ainakin polviartroosin oireita. Siksi ortopedin tulee motivoida merkittävästi ylipainoista (BMI > 35) potilasta laihduttamaan ennen leikkauspäätöksen tekemistä. Potilaalle tulee perustella asia kunnollisesti ja asettaa hänelle selvä kilomääräinen laihdutustavoite. Hänet tulee ohjata ravitsemusterapeutille tai omalääkärille kontrolloitua laihdutusta varten. Kun turvallinen painoraja on saavutettu tai paino on selkeästi ja johdonmukaisesti pienenemässä, leikkaus voidaan suorittaa.

Suositus perustuu kirjallisuuskatsaukseen sekä asiantuntijamielipiteeseen. Kirjallisuudesta saatavat tulokset eivät ole yksiselitteisiä, mutta tukevat pääsääntöisesti johtopäätöstä. Erityisen pidättyvästi tulee suhtautua sairaalloisesti ylipainoisten leikkauksiin. Ylipaino ei kuitenkaan ole ehdoton este toimenpiteelle. Tärkeää on potilasohjaus ja informointi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus «Samson AJ, Mercer GE, Campbell DG. Total knee repl...»2 tietokannoista Pubmed, Medline, Cochrane Library ja Science Direct vuosilta 1990–2009 obesiteetin vaikutuksesta polven tekonivelleikkauksen lopputuloksiin. Kliiniset ja toiminnalliset tulokset paranivat huomattavasti ylilihavilla potilailla, ja he hyötyivät leikkauksesta selvästi, mutta eivät yhtä paljon kuin normaalipainoiset potilaat.

Komplikaatioriski on ylipainoisilla potilailla selvästi suurempi. Erityisen huolestuttava on 3–9-kertainen infektioriski. Potilaille suositellaan painon pudotusta ennen tekonivelleikkausta, ehkä jopa kirurgisin keinoin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Etenevä monimuuttuja-analyysi «Davis AM, Wood AM, Keenan AC ym. Does body mass in...»3 5 vuoden seurannalla BMI:n vaikutuksesta lonkan tekonivelleikkauksen lopputulokseen 1 617:lla potilaalla. Päätemuuttujina dislokaatio, revisioleikkaus, leikkauksen kesto, syvä ja pinnallinen infektio, HSS, SF-36 ja potilastyytyväisyys haastattelun perusteella.

Tulokset osoittivat, että potilailla, joiden BMI oli yli 35 kg/m2 oli 4.42 kertainen riski dislokaatioon verrattuna potilaisiin, joiden BMI oli alle 25 kg/m2. Kohonnut BMI lisäsi lisäksi infektioriskiä ja heikensi HSS- ja SF-36 tuloksia viiden vuoden kohdalla. Tutkijat toteavat johtopäätöksenä, että vaikka ylipainoisilla komplikaatioriski on suurempi, niin hekin hyötyvät leikkauksesta niin merkittävästi, ettei heitä tulisi jättää hoidon ulkopuolelle.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

3 290 potilasta seurattiin «McCalden RW, Charron KD, MacDonald SJ ym. Does mor...»4 2 vuoden ajan lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen. Potilaat jaettiin ryhmiin WHO:n obesiteettiluokituksen mukaan. Tutkimuksessa vertailtiin komplikaatioita, elämänlaatumittaria (SF-12) ja toiminnallisia mittareita (muun muassa HSS, WOMAC-index).

Morbidisti obeesien potilaiden lähtötasot olivat huonommat, mutta he hyötyivät leikkauksesta yhtä paljon, ehkä jopa enemmän kuin ei-lihavat potilaat. Ainoastaan revisioita syvän infektion vuoksi ylilihavien ryhmässä hieman enemmän. Johtopäätöksenä esitetään, että ylilihavuutta ei voida pitää kontraindikaationa lonkan tekonivelleikkaukselle.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Remes V, Eskelinen A, Huopio J, Kettunen J, Virola...»1: Suomalaisen hoitokäytännön synnyttämä suositus. Laaja kannatus kansallisesti.

«Samson AJ, Mercer GE, Campbell DG. Total knee repl...»2: Melko pinnallinen yhteenveto. Tulos selvä; morbidisti obeesit potilaat hyötyvät leikkauksesta, mutta normaalipainoisia vähemmän.

«Davis AM, Wood AM, Keenan AC ym. Does body mass in...»3: Pieni aineisto, selvä tulos johtopäätösten takana.

«McCalden RW, Charron KD, MacDonald SJ ym. Does mor...»4: Pieni otos, johtopäätös lisääntyneen infektioriskin vuoksi ristiriitainen.

Kirjallisuutta

 1. Remes V, Eskelinen A, Huopio J, Kettunen J, Virolainen P (toim.) Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2010. Suomen Artroplastiyhdistys 2010, ISBN 978-952-92-8128-2
 2. Samson AJ, Mercer GE, Campbell DG. Total knee replacement in the morbidly obese: a literature review. ANZ J Surg 2010;80:595-9 «PMID: 20840400»PubMed
 3. Davis AM, Wood AM, Keenan AC ym. Does body mass index affect clinical outcome post-operatively and at five years after primary unilateral total hip replacement performed for osteoarthritis? A multivariate analysis of prospective data. J Bone Joint Surg Br 2011;93:1178-82 «PMID: 21911527»PubMed
 4. McCalden RW, Charron KD, MacDonald SJ ym. Does morbid obesity affect the outcome of total hip replacement?: an analysis of 3290 THRs. J Bone Joint Surg Br 2011;93:321-5 «PMID: 21357952»PubMed