Takaisin

Liikuntaharjoittelun tai itsehoidon ohjauksen ja niiden yhdistelmän vaikuttavuus toimintakykyyn ja kipuun keski-ikäisillä polvinivelrikkopotilailla

Näytönastekatsaukset
Eeva-Eerika Helminen
5.10.2012

Näytön aste: B

Keski-ikäisillä polvinivelrikkopotilailla liikuntaharjoittelu tai itsehoidon ohjaus tai näiden yhdistelmä ilmeisesti parantaa toimintakykyä ja vähentää kipua.

Yhdysvalloissa tehdyssä satunnaistetussa kontrolloidussa kokeessa «McKnight PE, Kasle S, Going S ym. A comparison of ...»1 273 lievää (KL 2) polvinivelrikkoa potevaa (ikä 35–64 vuotta, naisia 71 %) valittiin tutkimukseen. Osallistujilla tuli olla selkeä kipu- ja toimintakykyhaitta polvinivelrikon oireina. Heidät satunnaistettiin kolmeen ryhmään: 1) ohjattu liike- ja liikuntaharjoittelu, 2) itsehoidon ohjaus, 3) edellisten yhdistelmä. Interventio kesti kaksi vuotta, joka jakautui 9 kuukauden intensiivijaksoon ja 15 kuukauden ylläpitojaksoon.

Liikuntaharjoittelun intensiivijakson aikana potilaille järjestettiin ohjattua, monipuolista harjoittelua kolmesti viikossa. Ylläpitojakson tavoitteena oli luoda omaehtoinen, pitkän tähtäimen harjoitteluohjelma ohjaajan seurannassa. Itsehoidon ohjauksessa intensiivijaksolla oli 12 viikoittaista ryhmätapaamista, joissa harjoiteltiin sopeutumistaitoja ja minäpystyvyyttä. Niiden jälkeen potilaille järjestettiin puhelinohjausta viikoittain

Ylläpitovaiheessa 9 kuukauden jälkeen puhelinohjaus väheni asteittain kestäen kahteen vuoteen saakka. Yhdistelmäohjauksessa olleilla harjoittelun ja itsehoidon ohjauksen toteutusta oli muokattu niin, että kokonaiskontaktimäärä pysyi samanveroisena kahteen muuhun ohjausryhmään verrattuna.

Tutkimukseen osallistuvilla BMI ei saanut olla > 37.5 m2/kg eikä voimakkaasti kuormittavaa liikuntaa yli 2 tuntia viikossa ennen tutkimukseen osallistumista. Interventioon loppuun jatkoi 201 (73.6 %) tutkimuspotilasta. Komplianssi oli kaikissa kolmessa ryhmässä kohtalaista: liike- ja liikuntaharjoittelussa 55.8 %, itsehoidon ohjauksessa 69.1 % ja yhdistetyssä 59.6 %.

Kaikissa kolmessa ryhmässä objektiiviset toimintakykytestit (muun muassa porraskävely, get up and go -testi, jalkaprässi -testi) paranivat merkitsevästi. Itseraportoitu (WOMAC) kipu ja toimintahaitta pienenivät kaikissa ryhmissä kliinisesti merkittävästi: kipu pieneni vähintään 26 % lähtötilanteesta 62.2 %:lla ja toimintahaitta vähintään 40 % lähtötilanteesta 67.0 %:lla. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja toimintakyvyn tai kivun mittareissa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«McKnight PE, Kasle S, Going S ym. A comparison of ...»1: Varsin työläs ja kallis interventio.

Kirjallisuutta

  1. McKnight PE, Kasle S, Going S ym. A comparison of strength training, self-management, and the combination for early osteoarthritis of the knee. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010;62:45-53 «PMID: 20191490»PubMed