Takaisin

Terapeuttisen ultraäänen vaikutus kipuun polven nivelrikossa

Näytönastekatsaukset
Petri Salo ja Jyrki Kettunen
5.10.2012

Näytön aste: C

Terapeuttinen ultraääni saattaa hieman lievittää kipua polven nivelrikkopotilailla.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Rutjes AW, Nüesch E, Sterchi R ym. Therapeutic ult...»1 tarkasteltiin terapeuttisen ultraäänen vaikutusta kipuun polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla. Kirjallisuushaku ulottui vuoden 2009 heinäkuuhun asti. Mukaan otettiin satunnaistettuja tai näennäissatunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, jotka vertasivat terapeuttista ultraääntä hämäys-ultraääneen tai ilman hoitoa olevaan ryhmään. Viisi tutkimusta, joissa oli ainoastaan polven nivelrikkopotilaita (N = 341), valikoitui katsaukseen. Näistä kaksi selvitti jaksottaisen ultraäänen, kaksi jatkuvan ultraäänen ja yksi sekä jaksottaisen että jatkuvan ultraäänen vaikutusta.

Tehdyn meta-analyysin perusteella terapeuttinen ultraääni vähentää koettua kipua aktiivihoitoryhmässä verrattuna kontrolliryhmään (SMD -0.49, 95 % luottamusväli -0.76–-0.23). Tutkijat arvioivat, että kliinisesti kivun keskimääräinen vähenemä oli ultraäänihoidetuilla 3 yksikköä (0–10) 2–8 viikon hoitojakson jälkeen ja ero ryhmien (ultraääni vs. kontrollit) välillä noin 1 yksikköä (0–10).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Loyola-Sánchez kumppaneineen «Loyola-Sánchez A, Richardson J, MacIntyre NJ. Effi...»2 julkaisi 2010 meta-analyysin ultraäänen vaikuttavuudesta polven nivelrikon hoidossa. Heidän analyysissään oli mukana kuusi tutkimusta sisältäen samat viisi tutkimusta kuin Rutjesin ja kumppaneiden katsaus «Rutjes AW, Nüesch E, Sterchi R ym. Therapeutic ult...»1.

He päätyivät yhtenevään johtopäätökseen hoidon vaikuttavuudesta. Lisäksi Loyola-Sánchezin työryhmä raportoi ultraäänihoidon pitkäaikaisvaikutuksia (2 tutkimusta, N = 128). Yhden vuoden (10 kuukautta hoidon päättymisestä) jälkeen ero kivussa ultraäänihoitoryhmän eduksi kontrolliryhmään verrattuna oli säilynyt (SMD -0.77, 95 % luottamusväli -1.15–-0.39).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2010 on julkaistu tutkimus «Tascioglu F, Kuzgun S, Armagan O ym. Short-term ef...»3, jossa 90 polven nivelrikkopotilasta arvottiin saamaan jatkuvaa ultraääntä, jaksotettua ultraääntä tai hämäysultraääntä. Potilaat olivat iältään 54–70-vuotiaita (59 naista, 31 miestä). Heidän oireensa olivat kestäneet vähintään kolme vuotta, ja heillä oli radiologisesti määritelty nivelrikko oli 2 tai 3 Kellgrenin asteikolla 1–4. Kaikkia hoitoja annettiin 5 minuuttia kerrallaan, kerran päivässä kahden viikon ajan (5 kertaa viikossa) yhteensä 10 hoitokertaa. Potilaat eivät saaneet muita hoitoja.

Päätulosmuuttujana oli VAS-janalla mitattu polvikipu kaksi päivää viimeisen hoidon jälkeen. Keskimääräinen polvikipu aleni kaikissa ryhmissä (VAS-muutos ryhmissä 0.6–1.6, kaikissa P < 0.05), mutta jaksotetun ultraäänen ryhmässä tilastollisesti merkitsevästi kontrolliryhmään verrattuna.

Johtopäätöksenä tutkijat esittivät, että jaksotettu ultraääni on vaikuttava kivunhoitokeino polven nivelrikkopotilailla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Rutjes AW, Nüesch E, Sterchi R ym. Therapeutic ult...»1. «Loyola-Sánchez A, Richardson J, MacIntyre NJ. Effi...»2: Järjestelmällisissä katsauksissa ainakin neljä tutkimusta kuudesta antoi potilaille myös muita hoitoja, joten pelkän ultraäänen vaikutusta ei ole mahdollista arvioida. Tutkimusten metodologinen laatu, muun muassa pienten otosten takia, ja raportointi todettiin heikoksi.

«Tascioglu F, Kuzgun S, Armagan O ym. Short-term ef...»3: Tutkimuksen hoidon toteuttanut fysioterapeutti ei ollut sokkoutettu, vaikka se olisi ultraäänihoitoa annettaessa ollut mahdollista.

Kirjallisuutta

  1. Rutjes AW, Nüesch E, Sterchi R ym. Therapeutic ultrasound for osteoarthritis of the knee or hip. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD003132 «PMID: 20091539»PubMed
  2. Loyola-Sánchez A, Richardson J, MacIntyre NJ. Efficacy of ultrasound therapy for the management of knee osteoarthritis: a systematic review with meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage 2010;18:1117-26 «PMID: 20637297»PubMed
  3. Tascioglu F, Kuzgun S, Armagan O ym. Short-term effectiveness of ultrasound therapy in knee osteoarthritis. J Int Med Res 2010;38:1233-42 «PMID: 20925995»PubMed