Takaisin

Kävelykepin käytön vaikutus kipuun ja toimintakykyyn polven nivelrikossa

Näytönastekatsaukset
Jyrki Kettunen
5.10.2012

Näytön aste: C

Kävelykepin käyttö saattaa vähentää kipua ja kohentaa toimintakykyä polven nivelrikkoa sairastavilla potilailla.

Brasilialaisessa satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa «Jones A, Silva PG, Silva AC ym. Impact of cane use...»1 64 (89 % naisia) polven nivelrikkoa sairastavaa potilasta, jotka olivat reumatologisen poliklinikan potilaina, satunnaistettiin joko käyttämään puista kävelykeppiä (n = 32, keski-ikä 62 vuotta, sairauden keston keskiarvo 6.1 vuotta) tai verrokkiryhmään (n = 32, keski-ikä 63 vuotta, sairauden keston keskiarvo 6.5 vuotta), jonka potilaita neuvottiin jatkamaan normaaleita päivittäisiä toimiaan. Tutkittavilla piti olla polven nivelrikkodiagnoosi American College of Rheumatologyn kriteerein, polvikipua vähintään 3 yksikköä VAS-janalla (0–10) ja tulehduskipulääkitys. Poissulkukriteereinä olivat säännöllinen liikuntaharjoittelu tutkimusta edeltäneen kuukauden aikana ja muun muassa oireinen sydänsairaus, alaraajoihin kohdistettu fysioterapia tutkimusta edeltäneen puolen vuoden aikana tai polven lääkeinjektio kolmen edeltäneen kuukauden aikana.

Kävelykeppi mitoitettiin yksilöllisesti, ja fysioterapeutti neuvoi potilaalle alkumittauskäynnillä kepin käytön. Tutkittavaa neuvottiin käyttämään keppiä päivittäin kahden kuukauden ajan vastakkaisella puolella oireisempaa polveaan. Sokkoutettu arvioitsija arvioi kepin käytön vaikuttavuutta 30 ja 60 päivän jälkeen hoidon alusta kipuun (VAS-jana) sekä muun muassa toimintakykyyn (function) (Lequesne (0–24), WOMAC (0–96)) ja kuuden minuutin kävelytestimatkaan.

Tutkittavat ilmoittivat käyttäneensä keppiä ensimmäisen kuukauden aikana keskimäärin 45 minuuttia ja toisen kuukauden aikana 74 minuuttia päivässä.

Kahden kuukauden jälkeen VAS-janalla mitattu polvikipu oli keppiä käyttäneillä (n = 30) alempi verrokkeihin (n = 29) nähden (keskiarvoryhmäero 2.1, 95 % luottamusväli 1.4–2.8, P < 0.001). Myös toimintakyky oli Lequesne-indeksillä mitattuna vastaavassa ajankohdassa keppiä käyttäneillä parempi verrokkeihin nähden (keskiarvoryhmäero 2.5, 95 % luottamusväli 0.7–4.4, P < 0.001). WOMAC-indeksillä mitattu ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (P = 0.051). Kepin kanssa kävelyn vaikutusta kävelymatkaan kuuden minuutin kävelytestissä testattiin sekä päivittäin keppiä käyttäneiden ryhmässä että verrokeilla. Verrokeilla kepin käyttö lyhensi käveltyä matkaa sekä alkutilanteessa että 30 ja 60 päivän kohdalla verrattuna kävelyyn ilman keppiä. Sitä vastoin keppiä päivittäin käyttäneillä kepin käyttö lyhensi käveltyä matkaa vain alkumittauksessa.

Tutkijat päätyvät suosittamaan keppiä kävelyn apuvälineenä polven nivelrikkoa sairastavilla ja tähdentävät, että kepin käyttöön tottuminen voi viedä aikaa parikin kuukautta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Jones A, Silva PG, Silva AC ym. Impact of cane use...»1: Varsin suuri (113/323) osa tutkimukseen alustavasti soveltuneista potilaista kieltäytyi osallistumasta, koska he eivät halunneet käyttää kävelykeppiä.

Kirjallisuutta

  1. Jones A, Silva PG, Silva AC ym. Impact of cane use on pain, function, general health and energy expenditure during gait in patients with knee osteoarthritis: a randomised controlled trial. Ann Rheum Dis 2012;71:172-9 «PMID: 22128081»PubMed