Takaisin

Opioidit ja lääkehaitat polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla

Näytönastekatsaukset
Katriina Vuolteenaho ja Eeva Moilanen
8.10.2012

Näytön aste: A

Opioidit aiheuttavat lumelääkettä enemmän haittavaikutuksia, tavallisimmin pahoinvointia, oksentelua, sekavuutta, väsymystä, päänsärkyä ja ummetusta.

Cochrane-katsauksessa «Nüesch E, Rutjes AW, Husni E ym. Oral or transderm...»1, joka kattoi julkaisut vuoteen 2008 asti, arvioitiin kaikkiaan 10 opioidin tehoa nivelrikon hoidossa koskevaa tutkimusta, joissa oli yhteensä 2 268 potilasta. Tutkimukset olivat satunnaistettuja ja kontrolloituja.

Tramadolitutkimukset suljettiin pois, koska niistä on erillinen Cochrane-katsaus «Cepeda MS, Camargo F, Zea C ym. Tramadol for osteo...»2.

Lähteinä olivat CENTRAL, MEDLINE, EMBASE ja CINAHL, kongressijulkaisut, viitteet ja alan asiantuntijat. Mukaanotetuissa tutkimuksissa potilailla oli polven tai lonkan nivelrikko. 3 tutkimuksessa opioidina oli oksikodoni p.o., yhdessä tutkimuksessa oksimorfiini p.o., yhdessä tutkimuksessa oksikodoni p.o. ja oksimorfiini p.o. omina hoitoryhminään, kolmessa tutkimuksessa kodeiini p.o., yhdessä tutkimuksessa transdermaalinen fentanyyli ja yhdessä morfiini p.o. 8 tutkimuksessa vertailulääkkeenä oli lume, 1 tutkimuksessa tutkittiin kodeiinia 60 mg + parasetamolia 1 000 mg kolmesti päivässä vs. parasetamolia 1 000 mg kolmesti päivässä ja yhdessä tutkimuksessa kodeiinia 30 mg + ibuprofeenia 200 mg kuudesti päivässä vs. ibuprofeenia 200 mg kuudesti päivässä. 7 tutkimuksessa hoito kesti 2–6 viikkoa, yhdessä tutkimuksessa 32 tuntia ja kahdessa tutkimuksessa 13 viikkoa. Tutkimusten keston mediaani oli 4 viikkoa, lyhyin tutkimus kesti 3 päivää ja kaksi pisintä 3 kuukautta, seitsemässä tutkimuksessa hoito kesti 2–6 viikkoa. Meta-analyysissä tulos ilmoitetaan riskisuhteena (95 % luottamusväli).

Riskisuhde minkä tahansa haitan ilmenemiselle: opioidi (n = 670) vs. kontrolli (n = 410): 1.55 (95 % luottamusväli 1.41–1.70), 4 tutkimusta

Riskisuhde tutkimuksen keskeyttämiselle minkä tahansa haitan takia opioidi (n = 1 632) vs. kontrolli (n = 771): 4.05 (95 % luottamusväli 3.06–5.38), 10 tutkimusta

Riskisuhde vakavan haitan ilmenemiselle opioidi (n = 272) vs. kontrolli (n = 251): 3.35 (95 % luottamusväli 0.83–13.56), 2 tutkimusta

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksessa «Cepeda MS, Camargo F, Zea C ym. Tramadol for osteo...»2, joka kattoi julkaisut vuoteen 2005 asti, arvioitiin kaikkiaan 11 tramadolin tehoa nivelrikon hoidossa koskevaa tutkimusta, joissa oli yhteensä 1 939 potilasta. Tutkimukset olivat satunnaistettuja ja sokkoutettuja. Lähteinä olivat Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE ja LILACS. Mukaan otetuissa tutkimuksissa potilailla oli polven tai lonkan nivelrikko. Tramadoliannos oli keskimäärin 200 mg/vrk, ja potilaita seurattiin viikosta kolmeen kuukauteen.

Haittavaikutukset raportoitiin ja haitat, jotka johtivat tutkimuslääkityksen keskeyttämiseen, luokiteltiin vakaviksi.

Haittavaikutukset

Tramadoli (n = 525) vs. lumelääke (n = 428): Lievien haittojen riskisuhde 2.17 (95 % luottamusväli 1.77–2.66)

Tramadoli (n = 710) vs. lumelääke (n = 626): Vakavien haittojen riskisuhde 2.67 (95 % luottamusväli1.96–3.63)

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Nüesch E, Rutjes AW, Husni E ym. Oral or transderm...»1: Opioidien haittavaikutukset heikentävät lääkkeen käytettävyyttä nivelrikon hoidossa. Meta-analyysin mukaan haittavaikutuksia raportoi 23 sadasta opioidihoitoryhmään kuuluvasta, lumeryhmään kuuluneista 15 sadasta, ryhmien välinen ero on 8 %. Tavallisimmat haittavaikutukset olivat pahoinvointi, oksentelu, sekavuus, väsymys, päänsärky ja ummetus.

«Cepeda MS, Camargo F, Zea C ym. Tramadol for osteo...»2:Tramadolin haittavaikutukset heikentävät lääkkeen käytettävyyttä nivelrikon hoidossa. Haittavaikutuksina raportoitiin useimmiten pahoinvointia, oksentelua, sekavuutta, ummetusta, uneliaisuutta, väsymystä ja päänsärkyä. Meta-analyysin mukaan näitä lieviä haittavaikutuksia raportoi 39 sadasta tramadoliryhmään kuuluneesta, lumeryhmään kuuluneista 18 sadasta, ryhmien välinen ero on 21 %. Lääkityksen keskeyttämiseen johtaneita haittoja raportoi 21 sadasta tramadoliryhmään kuuluneesta ja lumeryhmään kuuluneista 8 sadasta, ryhmien välinen ero on 13 %.

Kirjallisuutta

  1. Nüesch E, Rutjes AW, Husni E ym. Oral or transdermal opioids for osteoarthritis of the knee or hip. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD003115 «PMID: 19821302»PubMed
  2. Cepeda MS, Camargo F, Zea C ym. Tramadol for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(3):CD005522 «PMID: 16856101»PubMed