Takaisin

Parasetamoli vs epäselektiiviset tulehduskipulääkkeet ja ruoansulatuskanavaan kohdistuvat lääkehaitat polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla

Näytönastekatsaukset
Katriina Vuolteenaho ja Eeva Moilanen
8.10.2012

Näytön aste: A

Parasetamoli aiheuttaa vähemmän ruoansulatuskanavan haittoja kuin epäselektiiviset tulehduskipulääkkeet nivelrikkopotilailla.

Julkaisuvuodet 1966–2005 kattavaan Cochrane-katsaukseen Towheed TE, Maxwell L, Judd MG ym. Acetaminophen f...1 otettiin mukaan kaikkiaan 5 tutkimusta, joissa arvioitiin parasetamolin turvallisuutta nivelrikkokivun hoidossa epäselektiivisiin tulehduskipulääkkeisiin verrattuna. Kaikki tutkimukset olivat satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia. Lähteinä olivat MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), ACP Journal Club, DARE ja Cochrane Database of Systematic Reviews.

Haittavaikutusten arviointia varten epäselektiiviset tulehduskipulääkkeet (ibuprofeeni 1 200 mg/vrk, n = 2 ja 2 400 mg/vrk, n = 1, naprokseeni 660 mg/vrk, n = 1 tai 750 mg/vrk, n = 1) niputettiin yhdeksi ryhmäksi, jonka aiheuttamia ruoansulatuskanavan haittoja verrattiin parasetamoliin (4 000 mg/vrk, n = 3; 3 000 mg/vrk, n = 1; 2 600 mg/vrk, n = 1). Ruoansulatuskanavan haittoja arvioitiin esittämällä riskisuhteet raportoiduille ruoansulatuskanavan haittatapahtumille ja ruoansulatuskanavan haitoista aiheutuville tutkimuksen keskeyttämisille (95 % luottamusväli).

Tulehduskipulääkkeet vs parasetamoli (jonka aiheuttama riski = 1): ruoansulatuskanavan haittatapahtumat 1.47 (95 % luottamusväli 1.08–2.00), n = 891, p = 0.02, ruoansulatuskanavan haitoista aiheutuvat hoidon keskeyttämiset 2.00 (95 % luottamusväli 1.05–3.81), n = 640, p = 0.03

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kanadalaisessa retrospektiivisessä tutkimuksessa «Rahme E, Barkun A, Nedjar H ym. Hospitalizations f...»2 tarkasteltiin yli 65-vuotiaiden kohorttia (n = 644 183), joille oli määrätty reseptillä epäselektiivistä tulehduskipulääkettä tai parasetamolia tammikuun 1998 ja heinäkuun 2004 välisenä aikana. Poissulkukriteerinä oli viimeisen vuoden aikana sairaalahoitoa vaatinut ruoansulatuskanavan haitta. Kohortin joulukuuhun 2004 mennessä kirjatut ruoansulatuskanavan haitasta johtuvat sairaalahoitojaksot poimittiin rekisteristä diagnooseilla ylemmän tai alemman ruoansulatuskanavan haavauma, perforaatio tai verenvuoto tai divertikkeliperäinen verenvuoto. Tulos ilmoitettiin ruoansulatuskanavan sairaalahoitoa vaativien haittatapahtumien riskisuhteena RR (95 % luottamusväli).

Parasetamoli ≤ 3 g/vrk vs tulehduskipulääkkeet (jonka riskisuhde = 1): ylemmän ja alemman ruoansulatuskanavan sairaalahoitoa vaativat haittatapahtumat 0.61 (95 % luottamusväli 0.54–0.70)

Parasetamoli > 3 g/vrk vs tulehduskipulääkkeet (jonka riskisuhde = 1): ylemmän ja alemman ruoansulatuskanavan sairaalahoitoa vaativat haittatapahtumat 0.73 (95 % luottamusväli 0.62–0.86)

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Towheed TE, Maxwell L, Judd MG ym. Acetaminophen f...»1: Tulehduskipulääkkeet aiheuttivat enemmän ruoansulatuskanavan haittoja kuin parasetamoli. Meta-analyysissä mukana olleiden tutkimusten seuranta-aika vaihteli seitsemästä päivästä kahteen vuoteen, ja potilasmäärä oli melko pieni, mikä heikentää haittavaikutusriskin arviointia pidemmässä käytössä. Meta-analyysissä eri tulehduskipulääkkeitä yhdistettiin samaan ryhmään, jolloin ei voida suoraan arvioida yksittäisten tulehduskipulääkkeiden vaikutusta.

«Rahme E, Barkun A, Nedjar H ym. Hospitalizations f...»2: Parasetamolia käyttävien ryhmällä oli epäselektiivistä tulehduskipulääkettä käyttävien ryhmää pienempi riski saada sairaalahoitoa vaativa ruoansulatuskanavan haitta seurantajakson aikana. Suurempi parasetamoliannos (> 3 g/vrk) lisäsi hieman riskiä, mutta jäi vielä selvästi epäselektiivistä tulehduskipulääkettä turvallisemmaksi vaihtoehdoksi. Rekisteritutkimuksen heikkoutena on potilaiden mahdollinen jakautuminen parasetamolia tai epäselektiivistä tulehduskipulääkettä käyttäviin vaikuttaen jo lähtökohtaisesti riskiin saada sairaalahoitoa vaativa ruoansulatuskanavan haitta. Tutkimuksessa eri tulehduskipulääkkeet yhdistettiin samaan ryhmään, jolloin ei voida suoraan arvioida yksittäisten tulehduskipulääkkeiden vaikutusta.

Kirjallisuutta

  1. Towheed TE, Maxwell L, Judd MG ym. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004257 «PMID: 16437479»PubMed
  2. Rahme E, Barkun A, Nedjar H ym. Hospitalizations for upper and lower GI events associated with traditional NSAIDs and acetaminophen among the elderly in Quebec, Canada. Am J Gastroenterol 2008;103:872-82 «PMID: 18371130»PubMed