Takaisin

Nivelrikkopotilaan arvio parasetamolista vs tulehduskipulääkkeistä nivelrikon hoidossa

Näytönastekatsaukset
Katriina Vuolteenaho ja Eeva Moilanen
8.10.2012

Näytön aste: A

Potilaat arvioivat tulehduskipulääkkeet jonkin verran parasetamolia paremmiksi nivelrikon hoidossa. Kuitenkin runsas kolmannes potilaista pitää parasetamolia yhtä hyvänä tai parempana kuin tulehduskipulääkettä.

Julkaisuvuodet 1966–2005 kattavaan Cochrane-katsaukseen «Towheed TE, Maxwell L, Judd MG ym. Acetaminophen f...»1 otettiin tutkimukset, joissa selvitettiin nivelrikkopotilaiden kokonaisarviota parasetamolista (patient global assessment) verrattuna tulehduskipulääkkeisiin (NSAID). Kaikki tutkimukset olivat satunnaistettuja ja kontrolloituja. Lähteinä olivat MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), ACP Journal Club, DARE ja Cochrane database of Systematic Reviews. Arviointia varten tulehduskipulääkkeet niputettiin ryhmiin, joiden tehoa verrattiin parasetamoliin.

Meta-analyysiin, jossa verrattiin nivelrikkopotilaiden kokonaisarviota parasetamolista ja tulehduskipulääkkeistä otettiin mukaan seuraavat tutkimukset:

VACT1-tutkimuksessa «Geba GP, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofec...»2 selekoksibi 200 mg/vrk (n = 97) oli yhtä hyvä ja rofekoksibi 12.5 mg/vrk (n = 96) ja 25 mg/vrk (n = 95) olivat jonkin verran parempia kuin parasetamoli 4000 mg/vrk (n = 94) nivelrikkopotilaiden kokonaisarvion mukaan kuuden viikon hoidon jälkeen.

Tutkimuksessa «Boureau F, Schneid H, Zeghari N ym. The IPSO study...»3 ibuprofeeni (1 200 mg/vrk, n = 108) oli jonkin verran parempi kuin parasetamoli (3 000 mg/vrk, n = 109) nivelrikkopotilaiden kokonaisarvion mukaan 14 päivän hoidon jälkeen.

Tutkimuksessa «Schnitzer TJ, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of ...»4 selekoksibi (200 mg/vrk, n = 512) ja rofekoksibi (12.5 mg/vrk, n = 256 tai 25 mg/vrk, n = 520) olivat jonkin verran tehokkaampia kuin parasetamoli (4 000 mg/vrk, n = 264) nivelrikkopotilaiden kokonaisarvion mukaan kuuden viikon hoidon jälkeen.

Vaikuttavuuden piste-estimaattina ilmoitettiin hyvän tai erinomaisen hoitotuloksen saaneiden riskisuhde (95 % luottamusväli).

Tulehduskipulääkkeet (selekoksibi) vs parasetamoli: 1.23 (95 % luottamusväli 1.06–1.43), n = 967, p = 0.006

Tulehduskipulääkkeet (ibuprofeeni 1 200 mg, rofekoksibi 25 mg) vs parasetamoli: 1.50 (95 % luottamusväli 1.27–1.76), n = 1 190, p < 0.00001

Tulehduskipulääkkeet (ibuprofeeni 1 200 mg, rofekoksibi 12.5 mg) vs parasetamoli: 1.44 (95 % luottamusväli 1.14–1.82), n = 927, p = 0.002

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tuloksia muista Cochrane-katsauksen tutkimuksista, jotka eivät sisälly yllä olevaan meta-analyysiin:

Tutkimuksessa «Pincus T, Koch GG, Sokka T ym. A randomized, doubl...»5 polvi- ja lonkkanivelrikkopotilaat satunnaistettiin ryhmiin diklofenaakki + misoprostoli (150 mg + 400 mg/vrk, n = 112) ja parasetamoli (4 000 mg/vrk, n = 115). Potilaista 57 % arvioi diklofenaakki + misoprostoli -yhdistelmän paremmaksi tai paljon paremmaksi ja 20 %:n arvion mukaan parasetamoli oli parempi tai paljon parempi kuin vertailulääke kuuden viikon hoidon jälkeen.

Kahdessa satunnaistetussa kontrolloidussa crossover-kokeessa «Pincus T, Koch G, Lei H ym. Patient Preference for...»6524 (PACES-a) ja 556 (PACES-b) oireista polvi- tai lonkkanivelrikkoa sairastavaa potilasta satunnaistettiin ryhmiin selekoksibi 200 mg/vrk, parasetamoli 4 000 mg/vrk ja lumelääke. Tutkimuksen potilaista, jotka saivat tutkimuksen aikana sekä selekoksibia että parasetamolia, 53 % arvioi selekoksibin ja 24 % parasetamolin paremmaksi tai paljon paremmaksi kuin vertailulääke (p < 0.001) PACES-a tutkimuksessa. PACES-b tutkimuksessa vastaavasti 50 % piti selekoksibia ja 32 % parasetamolia vertailulääkettä parempana tai paljon parempana (p < 0.009).

Vuonna 1998 lähetettiin 1 799 nivelrikko-, nivelreuma- tai fibromyalgiapotilaalle, jotka olivat mukana pitkäaikaisessa seurantatutkimuksessa «Wolfe F, Zhao S, Lane N. Preference for nonsteroid...»7, kirjekysely koskien mielipidettä kipulääkityksestä. 71.7 % nivelrikkopotilaista (n = 668) oli käyttänyt parasetamolia. 44.1 % nivelrikkopotilaista piti parasetamolia yhtä tehokkaana tai tehokkaampana kuin tulehduskipulääkkeitä.

Puhelinhaastattelututkimuksessa «Pincus T, Swearingen C, Cummins P ym. Preference f...»8 kysyttiin 300 potilaalta, joista 172:lla oli kliinisesti ja radiologisesti varmennettu nivelrikko, mielipidettä kipulääkityksistä, joita he olivat käyttäneet. 70 % potilaista oli käyttänyt parasetamolia nivelkivun hoitoon, 74 % ibuprofeenia, 59 % naprokseenia ja 21 % diklofenaakkia. 80 % haastatelluista, jotka olivat käyttäneet parasetamolia, arvioi parasetamolin olevan hyödyllinen tai hyvin hyödyllinen; vastaavasti 73 % piti ibuprofeenia, 73 % naprokseenia ja 89 % diklofenaakkia hyödyllisenä tai hyvin hyödyllisenä.

Kommentit

«Towheed TE, Maxwell L, Judd MG ym. Acetaminophen f...»1: Edellä kuvatun Cochrane-katsauksen meta-analyysissä nivelrikkopotilaat arvioivat tulehduskipulääkkeiden tehon jonkin verran parasetamolia paremmaksi. Meta-analyysin ongelmana on tulehduskipulääkkeiden niputtaminen yhteen, jolloin ei voida suoraan arvioida yksittäisten tulehduskipulääkkeiden vaikutuksia.

«Wolfe F, Zhao S, Lane N. Preference for nonsteroid...»7, «Pincus T, Swearingen C, Cummins P ym. Preference f...»8: Kaksi viimeksi esitettyä tutkimusta ovat haastattelututkimuksia, eivät satunnaistettuja kaksoissokkoutettuja kontrolloituja kokeita. Tutkimuksista käy kuitenkin ilmi, että potilaiden oman arvion mukaan parasetamoli on yli kolmasosalle potilaista riittävä lääkitys nivelrikon oireiden hoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Towheed TE, Maxwell L, Judd MG ym. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004257 «PMID: 16437479»PubMed
  2. Geba GP, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in osteoarthritis of the knee: a randomized trial. JAMA 2002;287:64-71 «PMID: 11754710»PubMed
  3. Boureau F, Schneid H, Zeghari N ym. The IPSO study: ibuprofen, paracetamol study in osteoarthritis. A randomised comparative clinical study comparing the efficacy and safety of ibuprofen and paracetamol analgesic treatment of osteoarthritis of the knee or hip. Ann Rheum Dis 2004;63:1028-34 «PMID: 15308513»PubMed
  4. Schnitzer TJ, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in patients with osteoarthritis of the knee. A combined analysis of the VACT studies. J Rheumatol 2005;32:1093-105 «PMID: 15940774»PubMed
  5. Pincus T, Koch GG, Sokka T ym. A randomized, double-blind, crossover clinical trial of diclofenac plus misoprostol versus acetaminophen in patients with osteoarthritis of the hip or knee. Arthritis Rheum 2001;44:1587-98 «PMID: 11465710»PubMed
  6. Pincus T, Koch G, Lei H ym. Patient Preference for Placebo, Acetaminophen (paracetamol) or Celecoxib Efficacy Studies (PACES): two randomised, double blind, placebo controlled, crossover clinical trials in patients with knee or hip osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2004;63:931-9 «PMID: 15082468»PubMed
  7. Wolfe F, Zhao S, Lane N. Preference for nonsteroidal antiinflammatory drugs over acetaminophen by rheumatic disease patients: a survey of 1,799 patients with osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and fibromyalgia. Arthritis Rheum 2000;43:378-85 «PMID: 10693878»PubMed
  8. Pincus T, Swearingen C, Cummins P ym. Preference for nonsteroidal antiinflammatory drugs versus acetaminophen and concomitant use of both types of drugs in patients with osteoarthritis. J Rheumatol 2000;27:1020-7 «PMID: 10782831»PubMed