Takaisin

Terveysneuvonnan ja liike- ja liikuntaharjoittelun vaikuttavuus iäkkäillä polven tai lonkan nivelrikkopotilailla

Näytönastekatsaukset
Jari Arokoski
12.10.2012

Näytön aste: C

Iäkkäillä polven ja lonkan nivelrikkoa potevilla terveysneuvonta yhdistettynä liike- ja liikuntaharjoitteluun saattaa vähentää kipua ja parantaa elämänlaatua.

Hollannissa tehdyssä satunnaistetussa kontrolloidussa kokeessa 1 120 polvi- tai lonkkanivelrikkopotilasta (ikä 59–72 vuotta, miehiä 17 %) valittiin tutkimukseen ja satunnaistettiin interventioryhmään ja verrokkiryhmään. Interventioryhmän ohjelma sisälsi kuusi viikoittaista kahden tunnin jaksoa 15 hengen ryhmissä. Ensimmäinen tunti sisälsi opetusta ja toinen tunti harjoittelua. Tutkimukseen ei otettu potilaita, jotka eivät täyttäneet ACR-nivelrikkokriteereitä. 119 potilasta oli seurannassa loppuun asti, mutta loppuanalyyseissä oli 105 potilasta (120 vs105). Erotusdiagnostisten syiden vuoksi neljä interventioryhmästä ja kymmenen verrokkiryhmästä jätettiin pois analyyseistä. Interventioryhmässä oli kuuden viikon jälkeen vähemmän kipua kuin verrokeilla (p < 0.05), mutta eroa ei ollut puolen vuoden seurannassa. Elämänlaatu pysyi interventioryhmässä samana, mutta verrokkiryhmän elämänlaatu oli huonontunut kuuden viikon jälkeen (p < 0.05). Puolen vuoden seurannassa eroa ei ollut. Toimintakyvyssä ei ollut eroja ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:

Lyhyt interventio- ja seuranta-aika. Tulokset oli esitetty keskiarvoina ja p-arvoina.

Kirjallisuutta

  1. Hopman-Rock M, Westhoff MH. The effects of a health educational and exercise program for older adults with osteoarthritis for the hip or knee. J Rheumatol 2000;27:1947-54 «PMID: 10955337»PubMed