Takaisin

Levetirasetaamin teho lasten ja nuorten paikallisalkuisen epilepsian ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Kai Eriksson ja Jarkko Kirjavainen
27.2.2019

Näytön aste: D

Levetirasetaami saattaa olla yhtä tehokas kuin karbamatsepiini tai okskarbatsepiini lasten ja nuorten paikallisalkuisen epilepsian ensisijaislääkkeinä, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Yhdysvalloissa vuosina 2000–2006 tehdyssä avoimessa, retrospektiivisessä tutkimuksessa «Perry S, Holt P, Benatar M. Levetiracetam versus c...»1 arvioitiin 86 vastasairastuneen, partiaalisia kohtauksia saavan, alle 16-vuotiaan lapsen lääkevastetta (teho, siedettävyys) levetirasetaami- (N = 66, annosmediaani 18 mg/kg/vrk) ja karbamatsepiini- (N = 20, annosmediaani 15,5 mg/kg/vrk) monoterapialle. Potilaat oli valittu 1 keskuksen potilastietokannasta, lääke oli valittu kliinisen arvion perusteella, ja ryhmät oli samankaltaistettu arviointivaiheessa. Ainoa ero oli karbamatsepiiniryhmän hieman pidempi seuranta-aika.

1 vuoden kohtauksettomuuden saavutti levetirasetaamiryhmässä 25/66 (45 %) ja karbamatsepiiniryhmässä 7/20 (39 %) riskiero 6 % (95 % luottamusväli -21–27 %). Siedettävyydessä ainoa ero oli uneliaisuudessa (somnolence); levetirasetaamiryhmä: 6/66 (9 %), karbamatsepiiniryhmä: 8/20 (40 %), p = 0,003.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä

Italiassa tehdyssä avoimessa, prospektiivisessa, satunnaistetussa vertailututkimuksessa «Coppola G, Franzoni E, Verrotti A ym. Levetiraceta...»2 arvioitiin 39 rolandiseen epilepsiaan vastasairastuneen 5–13-vuotiaan lapsen lääkevastetta levetirasetaami- (N = 21) ja okskarbatsepiini- (N = 18) monoterapialle. Potilaat oli valittu 3 keskuksen peräkkäisistä potilaista. Molemmat lääkkeet aloitettiin annoksella 5 mg/kg/vrk, ja annosta nostettiin vastaavalla annoksella 3 päivän välein ad. 20 mg/kg/vrk, elleivät haittavaikutukset estäneet. Kohtausten jatkuessa annosta nostettiin edelleen maksimiannoksiin: levetirasetaami 30 mg/kg/vrk ja okskarbatsepiini 35 mg/kg/vrk.

18 kuukauden seuranta-ajan jälkeen 19/21 (90 %) levetirasetaamiryhmästä (seerumin lääkeainepitoisuuden keskiarvo 4,1 mg/l) ja 13/18 (72 %) okskarbatsepiiniryhmästä (seerumin lääkeainepitoisuuden keskiarvo 15,2 mg/l) oli kohtauksettomia, riskiero 18 % (95 % luottamusväli -6–42 %). Haittavaikutusten määrässä ei ollut eroa; levetirasetaamiryhmä 14 %, okskarbatsepiiniryhmä 11 %.

Kommentit:

«Perry S, Holt P, Benatar M. Levetiracetam versus c...»1: Avoin, kontrolloimaton tutkimus, pienehkö potilasmäärä.

«Coppola G, Franzoni E, Verrotti A ym. Levetiraceta...»2: Avoin tutkimus, pieni potilasmäärä, otoskokoa ei laskettu.

Kirjallisuutta

  1. Perry S, Holt P, Benatar M. Levetiracetam versus carbamazepine monotherapy for partial epilepsy in children less than 16 years of age. J Child Neurol 2008;23:515-9 «PMID: 18182645»PubMed
  2. Coppola G, Franzoni E, Verrotti A ym. Levetiracetam or oxcarbazepine as monotherapy in newly diagnosed benign epilepsy of childhood with centrotemporal spikes (BECTS): an open-label, parallel group trial. Brain Dev 2007;29:281-4 «PMID: 17055681»PubMed