Takaisin

Okskarbatsepiini alle kouluikäisten lasten paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Kai Eriksson ja Jarkko Kirjavainen
27.2.2019

Näytön aste: C

Okskarbatsepiini saattaa vähentää kohtauksia paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä alle kouluikäisillä lapsilla.

Arvioijasokkoutettu (rater-blind), satunnaistettu kansainvälinen monikeskustutkimus «Piña-Garza JE, Espinoza R, Nordli D ym. Oxcarbazep...»1 vuosilta 2002–2004, mukana 1 kuukauden – 4 vuoden ikäisiä lapsia (N = 128), joilla oli aiemmalle lääkehoidolle vastaamattomia paikallisalkuisia kohtauksia ja enintään 2 muuta epilepsialääkettä samanaikaisesti. Viikon seulontavaiheen jälkeen tehtiin 24–72 tunnin videoEEG-arviojakso, jossa täytyi olla vähintään 2 oireista fokaalista kohtausta. Tämän jälkeen nämä potilaat satunnaistettiin joko matalan (10 mg/kg/vrk) tai korkean (60 mg/kg/vrk) okskarbamatsepiiniannoksen ryhmiin 9 vuorokauden ajaksi. Lopputulosmuuttuja oli kliinisen oireen omaavien videoEEG:llä varmennettujen fokaalisten kohtausten lukumäärän muutos 24 tunnissa alkutilanteeseen verrattuna 72 tunnin videoEEG-rekisteröinnillä arvioituna. Molemmissa ryhmissä oli 64 potilasta.

1 vuorokauden kohtausmäärä pieneni korkean annoksen ryhmässä (-2, 83 %) enemmän verrattuna matalan annoksen ryhmään (-1,37, 46 %; p = 0,043). Yleisimmät haittavaikutukset olivat uneliaisuus ja kuumeilu. Tutkimuksen keskeytti 10,2 % joko haittavaikutusten tai tehon puutteen vuoksi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Suomalaisessa, retrospektiivisessä 1 keskuksen potilaista koostuvassa avoimessa, kontrolloimattomassa tutkimuksessa «Gaily E, Granström ML, Liukkonen E. Oxcarbazepine ...»2vuosilta 1991–94 seurattiin (seuranta-ajan keskiarvo 19 kuukautta) 53 lapsen (iältään 0,6–6,9-vuotiaita, keskiarvo 3,9 vuotta) lääkevastetta okskarbatsepiinilääkitykselle. 44 lapsen epilepsia oli fokaalinen ja 9 yleistynyt. 51 lapselle lääke aloitettiin epätyydyttävän kohtaustilanteen vuoksi ja 2:lle karbamatsepiiniallergian vuoksi. 30 potilaalla oli samanaikaisesti muita epilepsialääkkeitä. Annos nostettiin ad 30 mg/kg/vrk 1–3 viikossa, ja sen jälkeen annosta lisättiin kliinisen vasteen mukaan.

Fokaalista epilepsiaa sairastavista 27 % (12/44) tuli kohtauksettomiksi ja 36 %:lla kohtaukset vähenivät yli 50 %. Yleistynyttä epilepsiaa sairastavista 5/9 (56 %) hyötyi okskarbatsepiinilääkityksestä jonkin verran, mutta yksikään ei tullut kohtauksettomaksi. Koko tutkimusjoukosta vähintään 50 % kohtausvähenemän (33/53, 62 %) saaneiden keskimääräinen tehollinen okskarbatsepiiniannos oli 47 mg/kg/vrk (21–75 mg/kg/vrk). Lasten painoon suhteutetut teholliset annokset olivat korkeampia kuin aikuisilla.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit:

«Piña-Garza JE, Espinoza R, Nordli D ym. Oxcarbazep...»1: Hoitovasteen arviointi luotettava (videoEEG), mutta seuranta-aika erittäin lyhyt (9 vuorokautta).

«Gaily E, Granström ML, Liukkonen E. Oxcarbazepine ...»2: Avoin, kontrolloimaton tutkimus.

Kirjallisuutta

  1. Piña-Garza JE, Espinoza R, Nordli D ym. Oxcarbazepine adjunctive therapy in infants and young children with partial seizures. Neurology 2005;65:1370-5 «PMID: 16275822»PubMed
  2. Gaily E, Granström ML, Liukkonen E. Oxcarbazepine in the treatment of early childhood epilepsy. J Child Neurol 1997;12:496-8 «PMID: 9430314»PubMed