Takaisin

Karbamatsepiini ja fenytoiini nuoruusiän myoklonus-epilepsiassa

Näytönastekatsaukset
Päivi Vieira
27.2.2019

Näytön aste: D

Karbamatsepiini ja fenytoiini saattavat lisätä kohtauksia nuoruusiän myoklonus-epilepsiassa, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Ranskassa tehtiin retrospektiivinen tutkimus «Genton P, Gelisse P, Thomas P ym. Do carbamazepine...»1, jossa tarkastettiin 2 epilepsiakeskuksen sairauskertomukset vuosina 1981–98 hoitoon tulleista potilaista. Tutkijat löysivät 170 nuoruusiän myoklonus-epilepsiaa sairastavaa potilasta, jotka täyttivät kansainvälisen luokituksen mukaiset kyseisen epilepsian diagnostiset kriteerit. Potilaiden saamat hoidot käytiin läpi ottaen huomioon hoitomyöntyvyys ja elintavat. 13/170 (7,7 %) ei noudattanut hoito-ohjeita tai heillä oli epänormaali elämäntapa. 155 potilasta oli seurattu vähintään 1 vuosi.

Kaikkiaan 40 potilasta sai joko karbamatsepiinia tai fenytoiinia yksin tai yhdessä muiden epilepsialääkkeiden kanssa. 23/40 (57,5 %) koki kohtaustilanteen vaikeutuneen, 6/40 (15 %) parantuneen ja 11/40 (27,5 %) mielestä tilanne ei ollut muuttunut.

Karbamatsepiini pahensi tilannetta 19/28 (68 %) ja fenytoiini 6/16 (38 %) tapauksessa. 1 potilas sai vigabatriinia karbamatsepiinin kanssa, ja hänelle kehittyi poissaolokohtaus ja myokloninen status epilepticus -tilanne. Näiden 3 lääkkeen käyttö lopetettiin ja valproaattia jatkettiin joko mono- tai polyterapiana lamotrigiinin, fenobarbitaalin tai klobatsaamin kanssa. Niiden potilaiden tilanne, jotka olivat kokeneet epilepsian pahentuneen, parani. Osa niistä potilaista, joiden kohtaustilanne ei ollut huonontunut, eivät halunneet lopettaa lääkitystä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Retrospektiivinen seuranta-aineisto, kohtauspäiväkirjaa ei ollut pidetty, tulokset potilaiden kokemuksia. Karbamatsepiini ja fenytoiini pahensivat kohtaustilannetta, ja lääkkeiden käytön lopetus paransi tilannetta.

Kirjallisuutta

  1. Genton P, Gelisse P, Thomas P ym. Do carbamazepine and phenytoin aggravate juvenile myoclonic epilepsy? Neurology 2000;55:1106-9 «PMID: 11071486»PubMed