Takaisin

Lamotrigiini lisälääkkeenä lapsuus- ja nuoruusiän yleistyneissä toonis-kloonisissa kohtauksissa

Näytönastekatsaukset
Päivi Vieira
27.2.2020

Näytön aste: C

Lamotrigiini lisälääkkeenä vähentänee lasten ja nuorten yleistyneitä toonis-kloonisia kohtauksia.

Yhdysvalloissa tehdyssä lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa «Trevathan E, Kerls SP, Hammer AE ym. Lamotrigine a...»1 verrattiin lamotrigiinin tehoa lumelääkkeeseen lisälääkkeenä yleistyneessä epilepsiassa, jossa potilailla oli 3 tai useampia toonis-kloonisia kohtauksia tutkimusjaksoa edeltävän 8 viikon aikana. Kliinisesti tai EEG:n perusteella paikallisalkuista epilepsiaa sairastavat potilaat suljettiin pois tutkimuksesta. Samoin ne, joilla oli diagnosoitu Lennox–Gastaut´n oireyhtymä. Tutkimukseen otettiin kaikkiaan 117 iältään 2–55-vuotiasta potilasta.

Alaryhmäanalyysissä tutkittiin tehoa 2–20-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, joita oli 21 lamotrigiiniryhmässä ja 24 lumeryhmässä. Tarvittavaksi otoskooksi laskettiin alkuperäisessä tutkimuksessa 104 satunnaistettavaa potilasta osoittamaan 25 % ero 80 % voimalla, mutta tutkimusta ei oltu erityisesti suunnattu lasten ja nuorten alaryhmäanalyysiin. Lääkityksen titrausjakso oli 7 viikkoa (yli 12-vuotiailla) tai 12 viikkoa (2–12-vuotiailla), ja seuranta-aika 12 viikkoa tämän jälkeen. Tavoiteannoksena oli valproaattia käyttävillä 3 mg/kg/vrk, maksimi 200 mg/vrk, entsyymi-induktoria muuna lääkkeenä käyttävillä 12 mg/kg/vrk, maksimi 400 mg/vrk ja muilla potilailla 6 mg/kg/vrk, maksimi 300 mg/vrk.

Ensisijainen lopputulosmuuttuja oli primääristi yleistyneiden toonis-kloonisten kohtausten määrän muutos 1 kuukaudessa. Toissijaisina lopputulosmuuttujina olivat muiden kohtausten prosentuaalinen muutos 1 kuukaudessa, kohtausten mediaanimäärä ja niiden potilaiden osuus, joiden kohtaukset vähenivät yli 25, 50, 75 tai 100 %.

Yleistyneiden toonis-kloonisten kohtausten vähenemisen mediaani oli lamotrigiiniryhmässä 77 % ja lumeryhmässä 40 % (p = 0,044). Toonis-kloonisten kohtausten mediaanimäärä 1 kuukaudessa oli koko tutkimusaikana lamotrigiiniryhmässä 0,4 ja lumeryhmässä 2,5 (p = 0,007). Ylläpitovaiheen aikana 48 % lapsista ja nuorista oli kohtauksettomia lamotrigiiniryhmässä verrattuna lumeryhmän 17 %:iin (p = 0,051; OR 4,55, 95 % luottamusväli 1,15–17,95; riskiero 31 %, 95 % luottamusväli 5–57 %; NNT 3, 95 % luottamusväli 2–20). Ylläpitovaiheessa toonis-kloonisia kohtauksia oli lamotrigiiniryhmässä 0,3 kuukaudessa ja lumeryhmässä 2,0 kuukaudessa (p = 0,005).

1 potilas keskeytti lamotrigiiniryhmässä haittavaikutusten vuoksi (sekava olo) ja 1 lumeryhmässä (kouristus ja apnea). Myokloniat eivät pahentuneet kenelläkään.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Lasten ja nuorten määrä oli pieni. Riskiero ja NNT oli laskettu annettujen lukujen perusteella. Epilepsiatyyppi jäi epäselväksi.

Kirjallisuutta

  1. Trevathan E, Kerls SP, Hammer AE ym. Lamotrigine adjunctive therapy among children and adolescents with primary generalized tonic-clonic seizures. Pediatrics 2006;118:e371-8 «PMID: 16847080»PubMed