Takaisin

Levetirasetaami ainoana lääkkeenä nuoruusiän myoklonus-epilepsiassa

Näytönastekatsaukset
Päivi Vieira
27.2.2019

Näytön aste: D

Levetirasetaami saattaa olla tehokas ainoana lääkkeenä nuoruusiän myoklonus-epilepsiassa, mutta luotettava tutkimusnäyttö puuttuu.

Italiassa tehdyssä prospektiivisessa avoimessa monikeskustutkimuksessa «Verrotti A, Cerminara C, Coppola G ym. Levetiracet...»1 tutkittiin levetirasetaamin tehoa ensimmäisenä lääkkeenä murrosikäisillä juveniilia myoklonus-epilepsiaa sairastavilla potilailla. Tutkimukseen otettiin 32 vastadiagnosoitua JME-potilasta, joiden kliininen kuva sopi tautiin ja joiden EEG:ssa oli 3–6 hZ piikki/monipiikki-hidasaaltopurkauksia. Poissulkukriteereinä olivat muu neurologinen sairaus tai kehitysvammaisuus, aiempi psykoottinen tila ja aiempi epilepsialääkitys. Kohtausten keskimääräinen alkamisikä oli 13 vuotta 3 kuukautta (vaihteluväli 7 vuotta 11 kuukautta – 16 vuotta 6 kuukautta). 1 kuukauden alkuseurantajakson jälkeen levetirasetaami nostettiin annokseen 1 000–2 500 mg/vrk. Potilaiden tilanne arvioitiin 6 ja 12 kuukauden kuluttua. Lopputulosmuuttujana oli kohtausten lukumäärä kuukautta kohti. Kaikki potilaat pysyivät seurannassa suunnitellun ajan. EKG- ja laboratoriokokeissa ei todettu poikkeavuuksia.

6 kuukauden kohdalla 15/32 potilasta (46,9 %) oli kohtauksettomia, ja 14/32 (43,6 %) kohtaukset vähenivät vähintään 50 %. 12 kuukauden kohdalla 29/32 (90,6 %) potilaista oli kohtauksettomia.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä

Yhdysvaltalaisessa retrospektiivisessa tutkimuksessa «Sharpe DV, Patel AD, Abou-Khalil B ym. Levetiracet...»2 käytiin läpi 43 peräkkäistä juveniilin myoklonus-epilepsian diagnoosin vuosina 2001–2004 saanutta potilasta, joiden ainoa lääke oli levetirasetaami. Sisäänottokriteereinä olivat kohtausten alkaminen 5–21 vuoden iässä ja varma tai todennäköinen JME-diagnoosi. Varman JME:n määrittelyyn kuului yleistynyt epilepsia, jossa myoklonisia nykäyksiä eniten heräämisen tai univajeen jälkeen, normaali älykkyys ja neurologinen status, normaali kuvantamislöydös sekä EEG:ssa yleistyneet 3–6 Hz piikki- ja/tai monipiikkipurkaukset. Diagnoosia pidettiin todennäköisenä, mikäli yllä olevat kriteerit täyttyivät yhtä seuraavista lukuun ottamatta: subnormaali älykkyys, normaali EEG tai myös fokaalisia löydöksiä, ei varmaa raporttia myoklonioista.

Lopullinen tutkimusmateriaali käsitti 30 potilasta, joista 11:llä diagnoosi katsottiin varmaksi ja 19:llä todennäköiseksi. 12 näistä ei ollut saanut aiempaa epilepsialääkitystä, 4 oli saanut vain epäadekvaattia lääkettä ja 14 adekvaattia lääkettä. Viimeksi mainituista 12 oli saanut valproaattia, mutta heistä 8:lla oli edelleen kohtauksia ja 4:llä sietämättömiä haittavaikutuksia. Varman diagnoosin ryhmässä potilaiden keski-ikä oli 16,4 vuotta (vaihtelu 9–21 vuotta), ja todennäköisen diagnoosin ryhmässä 17,5 vuotta (8–23 vuotta).

Potilaat saivat levetirasetaamia ainoana lääkkeenä keskimäärin 27 kuukautta annoksella 10–59 mg/kg/vrk. 24/30 (80 %) tuli kohtauksettomiksi ja kahdella muulla kohtaukset vähenivät vähintään 50 %. Varman JME-diagnoosin ryhmässä kaikki 11 olivat kohtauksettomia, kun taas todennäköisen diagnoosin ryhmässä kohtauksettomia oli 13/19 (68 %). 1 potilas keskeytti levetirasetaamilääkityksen psyykkisten haittavaikutusten vuoksi.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit:

«Verrotti A, Cerminara C, Coppola G ym. Levetiracet...»1: Kaikki potilaat olivat lapsia tai murrosikäisiä. Vertailuryhmä puuttui.

«Sharpe DV, Patel AD, Abou-Khalil B ym. Levetiracet...»2: Pääosin murrosikäisiä potilaita, joiden JME-diagnoosi oli suhteellisen varma.

Kirjallisuutta

  1. Verrotti A, Cerminara C, Coppola G ym. Levetiracetam in juvenile myoclonic epilepsy: long-term efficacy in newly diagnosed adolescents. Dev Med Child Neurol 2008;50:29-32 «PMID: 18173626»PubMed
  2. Sharpe DV, Patel AD, Abou-Khalil B ym. Levetiracetam monotherapy in juvenile myoclonic epilepsy. Seizure 2008;17:64-8 «PMID: 17692537»PubMed