Takaisin

Botuliinitoksiini-injektion vaikuttavuus kroonisessa lateraalisessa epikondyliitissa

Näytönastekatsaukset
Antti Malmivaara
22.4.2013

Näytön aste: C

Botuliinitoksiini-injektiolla saattaa olla kroonisen lateraaliepikondyliitin paranemista edistävää vaikutusta lyhytkestoisessa (noin 3–4 kuukauden) seurannassa, mutta haittana voi olla sormien ojennusvoiman heikentymää tai pareesia.

Satunnaistetussa lumekontrolloidussa kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «Placzek R, Drescher W, Deuretzbacher G ym. Treatme...»1 132 potilasta rekrytoitiin 16 tutkimuskeskuksesta. Yksi botuliinitoksiini A injektio tai lumeinjektio suunnattiin 3–4 cm lateraaliepikondyylista distaalisesti ranteen ekstensorilihasten kivuliaaseen kohtaan. Botuliiniryhmässä oli 70 ja lumeryhmässä 62 potilasta. Potilaiden keski-ikä oli 47 vuotta, 53 % heistä oli naisia. Alkutilanteessa maksimikipu oli 7,6 ja 7,2 botuliini- ja vertailuryhmissä (skaala 0-10), vastaavasti. Seuranta tehtiin 2, 6, 12 ja 18 viikon kuluttua, ja maksimikipuarvot botuliini- ja vertailuryhmissä olivat 6,2/6,4, 4,9/5,7, 4,2/4,7 sekä 3,6/4,1 vastaavasti. Potilaan kokemukseen perustuvassa yleisarviossa (4 = paljon parempi, 2 = ennallaan, 0 = paljon huonompi) paraneminen botuliini- ja vertailuryhmissä 2,5/2,3, 2,9/2,3, 3,0/2,7, 3,3/2,8 vastaavasti.

Paraneminen oli tilastollisesti merkitsevästi parempaa botuliiniryhmässä 6, 12 ja 18 viikon seurannoissa. Käden puristusvoiman paranemisessa hoitoryhmät eivät eronneet toisistaan. Haittavaikutuksena botuliiniryhmässä oli keskisormen ojennusvoiman heikentymistä kahden viikon seurannasta alkaen, mutta tätä ei enää esiintynyt 18 viikon seurannassa.

Johtopäätös: Botuliinitoksiini-injektiolla saattaa olla lateraaliepikondyliitin paranemista edistävää vaikutusta noin neljän kuukauden seurannassa, mutta se voi aiheuttaa tilapäistä sormen ojennusvoiman heikentymistä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Potilaiden alkutilannekuvaus puuttui lukuun ottamatta tulosmuuttujien arvoja. Näin ollen ei ollut tietoa esimerkiksi potilaiden ammateista. Tutkimusta oli rahoittanut Ipsen Pharma Saksasta.

Hongkongissa tehdyssä satunnaistetussa tutkimuksessa «Placzek R, Drescher W, Deuretzbacher G ym. Treatme...»1 60 lateraaliepikondyliittipotilasta satunnaistettiin saamaan yhden kerran injektion 60 yksikköä tyypin A botulinumtoksiinia tai keittosuolaa subkutaanisesti ja lihakseen noin 1 cm lateraaliepikondyylin insertiosta distaalisesti kipukohtaan. Potilaista valtaosa (noin 82 %) oli naisia. Alkutilanteessa VAS-kipujanalla (skaala 0–100 mm) kipu oli botuliiniryhmässä ja lumeryhmässä keskimäärin 66. Neljän viikon seurannassa VAS-kipujanalla oli botulinumryhmässä kipu keskimäärin 25, lumeryhmässä 51. Ryhmien välinen ero oli 24,4 mm (95 % luottamusväli 13,0–35,8 mm; P < 0,001). 12 viikon seurannassa luvut olivat 24 mm ja 44 mm vastaavasti, ja ryhmien välinen ero oli 19,3 mm (95 % luottamusväli 5,6–32,9 mm; P < 0,006). Käden puristusvoiman paranemisessa hoitoryhmät eivät eronneet toisistaan minään seuranta-ajankohtana. Lievää sormien ojennusvoiman heikentymää ilmeni botuliiniryhmässä 4 viikon kohdalla 10 potilaalla ja sormien pareesia neljällä potilaalla, joista yhdellä potilaalla oireita oli edelleen 12 viikon seurannassa. Yksi potilas botuliiniryhmässä ilmoitti sormien pareesin haitanneen työntekoa.

Johtopäätökset: Botuliinitoksiini-injektio saattaa lievittää kipua kolmen viikon seurannassa mutta voi aiheuttaa sormien ojennusvoiman heikkoutta ja pareesia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Kyseessä oli 1 200-paikkaiseen hongkongilaiseen sairaalaan lähetettyjä yli 18-vuotiaita potilaita, joiden ammatista ei ollut tietoa. Keskimääräinen puristusvoima ei kummassakaan ryhmässä muuttunut juuri lainkaan alkutilanteesta, mikä on yllättävää, koska yleensä puristusvoima paranee oireiden lievittymisen myötä. Seuranta-aika oli vain 12 viikkoa. Tutkimus oli saanut apurahan New World Development Ltd:ltä.

Kirjallisuutta

  1. Placzek R, Drescher W, Deuretzbacher G ym. Treatment of chronic radial epicondylitis with botulinum toxin A. A double-blind, placebo-controlled, randomized multicenter study. J Bone Joint Surg Am 2007;89:255-60 «PMID: 17272437»PubMed
  2. Wong SM, Hui AC, Tong PY ym. Treatment of lateral epicondylitis with botulinum toxin: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Intern Med 2005;143:793-7 «PMID: 16330790»PubMed