Takaisin

Akupunktion käyttö epikondyliitin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Päivi Linnanen
22.4.2013

Näytön aste: C

Akupunktio saattaa lievittää lyhytaikaisesti (< 24 tuntia) epikondyliitin aiheuttamaa kipua.

Cochrane-katsauksessa «Green S, Buchbinder R, Barnsley L ym. Acupuncture ...»1, «»1 oli mukana 4 pientä RCT-tutkimusta, joissa oli mukana yhteensä 239 potilasta. Meta-analyysiä ei ole tehtynä, koska muun muassa tutkimusasetelmat ja seuranta-aika vaihtelivat paljon. Kahdessa tutkimuksessa verrattiin perinteisellä neula-akupunktiolla aikaan saatua kivunlievitystä injektiona annettuun lumelääkkeeseen. Yhdessä tutkimuksessa verrattiin laser-akupunktion tehoa lumelääkepistokseen ja neljännessä tutkimuksessa verrattiin neula-akupunktion ja B12-vitamiinipistoksen yhdistelmää pelkkään B12-vitamiinipistokseen. Seuranta-aika vaihteli suuresti välittömästi ensimmäisestä hoitokerrasta aina yhteen vuoteen.

Kahdessa tutkimuksessa todettiin, että akupunktion tuoma kivunlievitys kesti pidempään kuin lumelääkkeen, keskiarvo 18,8 tuntia (95 % luottamusväli 10,1–27,5). Kivunlievityksen määrä oli vähintään 50 % suurempi kuin lumelääkkeellä jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen (RR 0,33, luottamusväli 0,16–0,69). Kiputilanteen yleistä paranemista havaittiin 10 hoitokerran jälkeen (RR 0,09, luottamusväli 0,01–0,64). Pidemmässä 3–12 kuukauden seurannassa eroja ei enää havaittu.

Laserilla annetun akupunktion ja lumelääkkeen tai akupunktion sekä B12-vitamiinipistosten yhdistelmän tai pelkkien B12-vitamiinipistosten välillä ei havaittu tehoeroa.

Tutkimuksen perusteella akupunktiosta saattaisi olla lyhytaikaisesti (< 24 tuntia) apua epikondyliitin kivun hoidossa. Haittavaikutuksia hoidoista ei raportoitu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Akupunktiota on tutkittu epikondyliitin hoidon osalta vielä vähän. Tehtyjen tutkimusten heikkouksina olivat tutkimusasetelmien poikkeaminen suuresti toisistaan, seuranta-aikojen poikkeaminen toisistaan ja pienet otoskoot. Sovellettavuus suomalaiseen hoitokäytäntöön on huono, koska akupunktion käyttö on Suomessa varsin vähäistä.

Kirjallisuutta

  1. Green S, Buchbinder R, Barnsley L ym. Acupuncture for lateral elbow pain. Cochrane Database Syst Rev 2002;1:CD003527 «PMID: 11869671»PubMed