Takaisin

Diabetekseen sairastumisen vaaratekijät raskausdiabeteksen sairastaneella

Näytönastekatsaukset
Risto Kaaja
11.6.2013

Näytön aste: C

Diabetesvaaraa ennustavat raskaudenaikaisen glukoosirasituskokeen suuri kahden tunnin pitoisuus, naisen korkea ikä, insuliinilääkityksen tarve edellisen raskauden aikana, lihavuus, poikkeava glukoosiaineenvaihdunta synnytyksen jälkeen ja uusi raskaus.

Ruotsissa Lundissa tutkittiin «Aberg AE, Jönsson EK, Eskilsson I ym. Predictive f...»1229 raskausdiabeteksen sairastanutta naista vuosi synnytyksen jälkeen. Diagnoosi perustui raskauden aikana 75 g:n glukoosirasituskokeen (OGTT) 2 tunnin yli 9 mmol/l ylittävään arvoon. Insuliinihoito aloitettiin, jos päivän mittaan oli useita yli 8 mmol/l ylittäviä arvoja. Kontrolliryhmänä oli 153 naista, joilla raskausaikana 2 tunnin OGTT-arvo oli alle 7,8 mmol/l. Vain 39 % kontrolleista osallistui vuosikontrolliin.

Uusintatutkimuksessa 9 % raskausdiabeetikoista ja 0 % kontrolleista oli sairastunut diabetekseen. Glukoosi-intoleranssi oli kehittynyt 22 %:lle raskausdiabetespotilaista ja 1,7 %:lle kontrolleista. Diabetesvaaraa ennustivat äidin ikä (yli 40 vuotta), 2 tunnin sokeriarvo raskausajan OGTT:ssa ja insuliinihoito raskauden aikana.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Ruotsissa on varsin erilaiset kriteerit raskausdiabeteksen diagnostiikalle (vuodelta 1991 oleva EASD:n ohje) kuin Suomessa. fP-glukoosiarvoa ei huomioida lainkaan.

Täysin poikkeava sokerirasitus (kaikki 4 arvoa poikkeavia) raskausaikana ennustaa diabeteksen puhkeamisen. Kyseessä on Barcelonassa tehty tutkimus Albareda M, Caballero A, Badell G ym. Diabetes and...2, jossa seurattiin prospektiivisesti 696 raskausdiabeteksen sairastanutta ja 70 kontrollia 11 vuoden ajan (5 vuoden välein) ja määritettiin diabeteksen esiintyminen OGTT:n (WHO 1998, 75 g) avulla. Alun perin raskausdiabetekseen sairastuneita oli 982, ja näistä 696 osallistui jälkitarkastuksiin. Raskausdiabeteksen diagnoosi tehtiin kaksiosaisesti: aluksi 50 g:n seulontakoe, joka uusittiin raskausviikoilla 24–28 ja 31–34, jos se oli negatiivinen. Itse raskausdiabeteksen diagnoosi tehtiin 75 g:n OGTT:lla. Kontrolleilla seulontatesti oli negatiivinen, heitä oli alun perin 500, mutta vain 70 suostui jatkoseurantaan, eli mahdollisuus valikoitumiseen on ollut (vain terveimmät lähtivät mukaan).

Kumulatiivinen riski sairastua diabetekseen oli 13,8 % ja glukoosi-intoleranssiin 42,4 % 11 vuoden aikana. Kontrollipopulaatiossa riski oli vain 0 ja 2,8 %. Tekijät, jotka vaikuttivat diabeteksen puhkeamiseen, olivat aikaisempi hyperglykemia, 4 patologista arvoa OGTT:ssa, diabeteksen puhkeaminen raskauden aikana, 2 tunnin verensokeriarvo diagnostisessa OGTT:ssa (> 11;7 mmol/l), gestaatioikä raskausdiabetesdiagnoosin yhteydessä ja ennen raskautta mitattu BMI (> 26,4). Vahvimmat prediktiiviset tekijät olivat 4 patologista arvoa OGTT:ssa ja diabeteksen puhkeaminen raskauden aikana. Tärkein lisätekijä oli BMI (13,3 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Systemaattinen prospektiivinen tutkimus, jossa oli pieni kontrolliryhmä, joka oli mahdollisesti valikoitunut.

Uusi raskaus lisää vaaraa sairastua tyyppi 2 diabetekseen raskausdiabeteksen jälkeen. Los Angelesissa tunnettujen diabetestutkijoiden tekemään tutkimukseen «Peters RK, Kjos SL, Xiang A ym. Long-term diabetog...»3 osallistui 666 latinalaistaustaista naista, joilla oli todettu raskausdiabetes (normaalin yhdysvaltalaisen tavan mukaan 100 g:n glukoosirasituskokeella, OGTT). Kaikilta suljettiin diabetes pois raskauden jälkeen tehdyllä 75 g:n OGTT:lla, ja kehotettiin käymään vuosittain OGTT:ssä. Heitä seurattiin pisimmillään 7,5 vuotta (keskimäärin 22 kuukautta).

Heistä 87/666 (13 %) oli tullut uudelleen raskaaksi ja heistä 91 %:lla raskausdiabetes uusiutui. Kaikkiaan 146/666 (21,9 %) naisista sairastui seuranta-aikana diabetekseen. Vuosittainen diabetesinsidenssi oli 12 %. Uusi raskaus yli kolminkertaisti diabetesvaaran (OR 3,34, 95 % luottamusväli 1,8–6,19), vaikka muutkin vaaratekijät (ennen raskautta tutkittu glukoosinsieto, suuri paastosokeri, gestaatioikä raskausdiabeteksen diagnosoinnin yhteydessä sekä seuranta-ajan painoindeksi, painonnousu, glukoosinsieto, imetysaika ja e-pillereiden käyttö) huomioitiin. Painonnousu lisäsi myös itsenäisesti diabeteksen sairastumisriskiä: riskikerroin oli 1,95 (95 % luottamusväli 1,63–2,33) jokaista 4,5 kg painonnousua kohti.

Tutkijat tähdentävät sitä, että raskausdiabeetikoilla perusvika on haiman beetasoludysfunktio. Toistuvat raskaudet "väsyttävät" haiman beetasolufunktiota edelleen voimakkaalla insuliiniresistenssillään.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Kyseessä oli sekundaariprevention kannalta tärkeä tutkimus. Se korostaa laihdutuksen tärkeyttä raskausdiabeteksen sairastamisen jälkeen. Tutkituilla eteläamerikkalaistaustaisilla oli suuri diabetesvaara.

Kirjallisuutta

  1. Aberg AE, Jönsson EK, Eskilsson I ym. Predictive factors of developing diabetes mellitus in women with gestational diabetes. Acta Obstet Gynecol Scand 2002;81:11-6 «PMID: 11942881»PubMed
  2. Albareda M, Caballero A, Badell G ym. Diabetes and abnormal glucose tolerance in women with previous gestational diabetes. Diabetes Care 2003;26:1199-205 «PMID: 12663597»PubMed
  3. Peters RK, Kjos SL, Xiang A ym. Long-term diabetogenic effect of single pregnancy in women with previous gestational diabetes mellitus. Lancet 1996;347:227-30 «PMID: 8551882»PubMed