Takaisin

Eslikarbatsepiiniasetaatti paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä aikuisilla

Näytönastekatsaukset
Tapani Keränen
27.2.2019

Näytön aste: A

Eslikarbatsepiiniasetaatti vähentää lisälääkkeenä aikuisten paikallisalkuisia epilepsiakohtauksia lumelääkkeeseen verrattuna.

Cochrane-katsauksessa «Chang XC, Yuan H, Wang Y ym. Eslicarbazepine aceta...»1 arvioitiin 4 eslikarbatsepiiniasetaatilla tehtyä, kaksoissokkoutettua ja lumekontrolloitua tutkimusta, jotka oli suoritettu yhteensä 1 146 vaikeahoitoista paikallisalkuista epilepsiaa sairastavilla aikuisilla. Potilailla oli ennestään käytössä 1–3 epilepsialääkettä, ja heillä esiintyi vähintään 4 paikallisalkuista kohtausta 4 viikon esiseurannan aikana. Tutkitut eslikarbatsepiiniasetaatin vuorokausiannokset olivat 400, 800 ja 1 200 mg, ja tutkimusten vakaan lääkeannoksen ylläpitovaihe kesti 12 viikkoa.

Meta-analyysin mukaan tutkitut eslikarbatsepiiniasetaatin annokset vähensivät kohtauksia annosriippuvaisesti tilastollisesti merkittävästi. Riskisuhde (RR) (95 % luottamusväli) vähintään 50 % kohtausten vähenemälle lumelääkkeeseen verrattuna oli 400, 800 ja 1 200 mg:n vuorokausiannoksilla vastaavasti 1,22 (0,80–1,80), 2,00 (1,49–2,68) ja 2,13 (1,59–2,844). Kohtaukset vähenivät vähintään 50 % lumelääkeryhmässä 18 %:lla (95 % luottamusväli 14–22), 400 mg:n annoksella 24 %:lla (18–30), 800 mg:n annoksella 32 %:lla (26–38) ja 1200 mg:n annoksella 40 %:lla (36–46). Eslikarbatsepiiniasetaattia annoksilla 800 mg/vrk ja 1 200 mg/vrk saaneet potilaat tulivat kohtauksettomiksi useammin kuin lumelääkettä saaneet (800 mg/vrk RR 4,07, 95 % luottamusväli 1,37–12,07; 1 200 mg/vrk RR 3,84, 95 % luottamusväli 1,02–11,43).

Tavallisimmat eslikarbatsepiiniasetaattiin liittyneet haittatapahtumat olivat heitehuimaus (RR lumelääkkeeseen verrattuna 3,09), pahoinvointi (RR 3,06) ja kaksoiskuvat (RR 3,73). Tutkimuslääke keskeytettiin useammin eslikarbatsepiinia kuin lumelääkettä saaneilla annoksilla 800 mg/vrk (RR 2,61, 95 % luottamusväli 1,08–6,27) ja 1 200 mg/vrk (RR 4,32, 95 % luottamusväli 1,82–10,26).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Meta-analyysiin sisällytettyjen tutkimuksien ongelmana oli lyhyt seuranta-aika (12 viikkoa). Näin ollen eslikarbatsepiiniasetaatin pitkäaikaistehosta tai siedettävyydestä ei ole vielä riittävästi tietoa.

Kirjallisuutta

  1. Chang XC, Yuan H, Wang Y ym. Eslicarbazepine acetate add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2017;10:CD008907 «PMID: 29067682»PubMed