Takaisin

Inhaloidut beetasympatomimeetit lasten akuutin virusinfektion aiheuttaman uloshengitysvaikeuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Heli Jylkkä, Matti Korppi ja Eeva Salo
12.6.2014

Näytön aste: C

Inhaloitu salbutamoli saattaa helpottaa oireita alle 2-vuotiaiden lasten akuutissa virusinfektion aiheuttamassa uloshengitysvaikeudessa.

Vuonna 2011 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissa «Hartling L, Fernandes RM, Bialy L ym. Steroids and...»1 oli mukana 48 satunnaistettua tutkimusta (4 897 potilasta, 13 vertailua). Salbutamolia tai terbutaliinia vertasi lumeeseen yhteensä 20 tutkimusta, joista yhdeksän tutkimusta oli tehty sairaalapotilailla (n = 488) ja 11 tutkimusta avohoidon potilailla (n = 926). Tutkimusten lapset olivat alle 2-vuotiaita, joilla oli ensimmäinen akuutti, virusinfektioon kliinisesti sopiva uloshengitysvaikeus. Katsauksesta suljettiin pois tutkimukset, joiden osanottajilla oli ollut aikaisempi uloshengitysvaikeus tai astma sekä ne potilaat, jotka tarvitsivat tehohoitoa tai avustettua hengitystä. Myös sellaiset tutkimukset, joissa potilaiden steroidien tarve bronkioliitin akuuttivaiheessa arvioitiin pitkäaikaiseksi, suljettiin pois katsauksesta. Alle ja yli vuoden ikäisiä ei analysoitu erikseen.

Avohoitopotilaita koskevat tutkimukset oli julkaistu vuosina 1990–2008. Tutkimukset oli tehty Kanadassa (3), Turkissa (3), Yhdysvalloissa (2), Egyptissä, Intiassa ja Iranissa. Kahdessa tutkimuksessa systemaattisen virheen riski oli arvioitu matalaksi, kuudessa epäselväksi ja kolmessa korkeaksi.

Ensiavun potilailla riskissä joutua sairaalaan ensimmäisen päivän kohdalla lume- ja salbutamoliryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa suorassa vertailussa (RR 0,78; 95 % luottamusväli 0,53–1,14; 4 tutkimusta, n = 196) eikä verkostometa-analyysissa (mixed treatment comparison; OR 1,04; 95 % luottamusväli 0,46–2,35). Seitsemännen päivän kohdalla ei myöskään ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä (RR 1,03; 95 % luottamusväli 0,34–3,10; 2 tutkimusta, n = 259). Kliinisessä pisteytyksessä tulokset suosivat salbutamolia yhden tunnin kuluttua lääkkeen annosta (SMD -0,49, 95 % luottamusväli -0,96 – -0,01; 8 tutkimusta, n = 565), mutta kahden ja 3–6 tunnin kohdalla eroa ei enää havaittu.

Sairaalapotilaita koskevien tutkimukset olivat julkaistu vuosina 1991–2009. Tutkimukset oli tehty Turkissa (2), Ranskassa, Saudi-Arabiassa, Singaporessa, Kanadassa, Yhdysvalloissa, Tunisiassa ja Australiassa. Systemaattisen virheen riski oli arvioitu matalaksi vain yhdessä tutkimuksessa, epäselväksi viidessä tutkimuksessa ja korkeaksi kolmessa tutkimuksessa. Kliinisessä pisteyksessä tulokset suosivat salbutamolia 6–12 tunnin kuluttua lääkkeen annosta (SMD -0,81; 95 % luottamusväli -1,21 – -0,40; 2 tutkimusta, n = 136), mutta eivät muina ajankohtina arvioituna. Salbutamoli ei vähentänyt sairaalahoidon pituutta suorassa (MD 0,11; 95 % luottamusväli -0,26–0,48; 6 tutkimusta, n = 346) eikä verkostometa-analyysissa (mixed treatment comparison; MD 0,04, 95 % luottamusväli -0,33–0,41).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimusten perusteella inhaloitu salbutamoli saattaa helpottaa alle 2-vuotiaiden lasten uloshengitysvaikeutta, mutta ei lyhennä sairaalahoidon kestoa. Katsauksessa ei analysoitu erikseen alle ja yli vuoden ikäisiä lapsia.

Kirjallisuutta

  1. Hartling L, Fernandes RM, Bialy L ym. Steroids and bronchodilators for acute bronchiolitis in the first two years of life: systematic review and meta-analysis. BMJ 2011;342:d1714 «PMID: 21471175»PubMed