Takaisin

Hinkuyskän diagnosointi imeväisillä

Näytönastekatsaukset
Kirsi Nuolivirta
12.6.2014

Näytön aste: A

Hinkuyskän diagnoosi perustuu B. pertussiksen osoitukseen PCR-menetelmällä.

Bordetella pertussis -bakteerin tunnistamisesta PCR-menetelmällä (polymerase chain reaction) on tehty useita tasokkaita tutkimuksia «He Q, Mertsola J, Soini H ym. Comparison of polyme...»1, «Fry NK, Duncan J, Wagner K ym. Role of PCR in the ...»2, «Holberg-Petersen M, Jenum PA, Mannsåker T ym. Comp...»3, «Abu Raya B, Bamberger E, Gershtein R ym. The labor...»4. Nenänielun imulimanäytteestä tai nenänielun tai nielun tikkunäytteestä tehtyä PCR-tutkimusta on verrattu joko viljelyyn tai serologiaan. Aikaisemmin B. pertussis -bakteeria on tutkittu nenänielun imulimanäytteestä viljelyllä tai verinäytteestä määritetyillä B. pertussis -bakteeria vastaan muodostetuilla vasta-aineilla. Viljely on kuitenkin hidas (noin 7 vuorokautta), ja vasta-ainemääritykset vaativat pari-seeruminäytteet vasta-ainetason muutoksen toteamiseksi.

Suomalaisessa tutkimuksessa «He Q, Mertsola J, Soini H ym. Comparison of polyme...»1 verrattiin B. pertussis-PCR:n osuvuutta verrattuna B. pertussis-viljelytuloksiin. Kahden hinkuyskäepidemian aikana kerättiin näytteitä lapsista ja aikuisista. Marraskuussa 1990 otettiin nenänielun tikkunäyte (NPS) 117 koululaisesta, jotka olivat iältään 7–9-vuotiaita. Oireena oli yskä 39 lapsella. Toinen näytteiden keräys tehtiin joulukuussa 1990. Tällöin otettiin nenänielun imunäyte (NPA) ja seeruminäytteet 40 henkilöltä, jotka olivat iältään 6 kuukaudesta 76 vuoteen. Oireena 37 henkilöllä oli yskää. Näiden lisäksi 75 terveeltä, oireettomalta henkilöltä ja 29 lapselta, joilla oli muu hengitystieinfektio kuin hinkuyskä, otettiin kontrollia varten NPS-näytteet.

PCR tehtiin in-house PCR-menetelmällä käyttäen koettimena pertussiksen IS481-kohtaa. Näytteistä tehtiin myös B. pertussis -viljely ja verinäytteistä tutkittiin serologia EIA:lla. PCR-tutkimuksen spesifisyys oli 85 % ja sensitiivisyys 100 % verrattuna viljelyyn. Sekä NPA- että NPS-näytteiden tulokset olivat yhtä hyvät. Kaikkiaan 157 näytteestä oli 65 viljelyssä negatiivisia, mutta PCR:llä positiivista B. pertussiksen suhteen. Kaikki viljelypositiiviset ja serologialla positiiviksi osoitetut olivat PCR:llä myös positiivisia.

PCR tehtynä NPA- tai NPS-näytteistä on herkkä osoittamaan B. pertussis etenkin taudin ensimmäisten viikkojen aikana.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Englantilaisessa tutkimuksessa «Fry NK, Duncan J, Wagner K ym. Role of PCR in the ...»2 kerättiin NPA- tai NPS-näytteitä 1.4.2002–31.3.2007. Näytteitä kerättiin alle 6 kuukauden ikäisiltä vauvoilta, joilla epäiltiin hinkuyskäinfektiota. Arkipäivinä klo 10 mennessä tutkimukseen soveltuvilta potilailta otetut näytteet analysoitiin samana päivänä. PCR oli suunniteltu tehtäväksi kahteen kohtaan suunnattuna. Toinen kohta oli pertussis toksiini S1 (ptxA), sen promoter alue ptxA-pr ja toinen kohta kiinnityskohta (IS481). Sisäinen prosessin tarkistus (IPC) kohdistui bakteriofaagin λ DNA:n. Tämä testasi PCR-estäjien läsnäoloa ja vahvisti testin luotettavuutta.

Tutkimuksessa oli yhteensä 848 näytettä 774 potilaasta. Suurimmasta osasta potilaista 716/774 (92,5 %) oli vain yksi näyte. Kaksi näytettä oli 52/774 (6,7 %). Alle 6 kuukauden ikäisiä lapsia oli 584. Näistä lapsista 138 (23,6 %) oli B. pertussis -positiivisia PCR:llä. Näytteet olivat NPA- 489 (57,7 %), NPS- 249 (29,4 %), endotrakeaali- 24 (2,8 %) ja bronkoalveolaarihuuhtelunäytteitä 30 (3,5 %). PCR:llä positiivisista näytteistä 17/36 (47 %) oli myös viljelyssä positiivinen tulos. Alle 6 kuukauden ikäisistä lapsista, jotka olivat B. pertussis -positiivisia PCR:llä, 130/138 oli alle kolmen kuukauden ikäisiä (rokottamattomia). PCR:llä vahvistettujen positiivisten B. pertussis -löydösten osuus verrattua viljelyllä positiivisiin tuloksiin lisääntyi keskimäärin 19 % tutkimusajanjakson aikana (9–26 %/vuosi).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Norjalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Holberg-Petersen M, Jenum PA, Mannsåker T ym. Comp...»3 verrattiin in-house nested PCR -menetelmää B. pertussis -bakteerin osoitukseen viljelyllä.

Tutkimuksessa kerättiin 435 nenänielu- tai nielunäytettä 304 potilaalta ajalla 1/1999–3/2001. Näytteet oli kerätty potilailta, joilla oli epäilty hinkuyskää tai joilta näyte oli otettu epidemiologisen tilanteen vuoksi. Näytteistä 266 oli nenänielunäytettä ja 169 nielunäytettä. Useampi kuin yksi näyte oli otettu 96 (32 %) potilaalta. Molemmat sekä nenänielu- että nielunäyte oli 90:stä (30 %) potilaasta. Tutkimuspotilaiden keski-ikä oli 7 vuotta (vaihtelu 10 päivästä 77 vuoteen). PCR:n koettimena oli pertussiksen IS481 -kohta.

Näytteistä 100/435 oli joko PCR:llä positiivinen tai sekä PCR:llä että viljelyssä positiivinen. 39/57 (70 %) positiivisista nenänielunäytteistä ja 18/43 (44 %) positiivisista nielunäytteistä oli myös viljelyssä positiivisia. Tutkimuspotilaista 103:lla oli sekä nenänielu että nielunäyte tutkimuksessa mukana. Niitä potilaita, joilla nielunäyte oli PCR:llä negatiivinen, mutta nenänielunäyte positiivinen, oli vain 5/31 (16 %). Kaikilla niillä, joilla B. pertussis -viljely oli positiivinen, oli myös nielun pertussis PCR positiivinen. Nielunäytteen sensitiivisyys oli siis hyvä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Israelilaisessa «Abu Raya B, Bamberger E, Gershtein R ym. The labor...»4 tutkimuksessa verrattiin konventionaalista CsnPCR-menetelmää uudempaan RT-PCR:n. Tuloksia verrattiin B. pertussiksen osoitukseen viljelyllä. PCR:llä mitattiin IS481-amplifikaatiota.

Nenänielunäytteitä kerättiin 1/2004–10/2007 hengitystieinfektioita sairastavilta 1 päivästä 85 vuoteen ikäisiltä sairaalassa ja poliklinikoilla hoidetuilta potilailta. Tutkimuspotilaita oli RT-PCR-ryhmässä 1 693 ja CsnPCR-ryhmässä 1 891. Alle 6 kuukauden ikäisiä vauvoja oli RT-PCR-ryhmässä 671 ja CsnPCR-ryhmässä 735.

RT-PCR-menetelmän sensitiivisyys oli 100 %, spesifisyys 85 %, positiivinen ennustearvo 26 % ja negatiivinen ennustearvo 100 %. CsnPCR-menetelmän vastaavat luvut olivat 100, 81, 20 ja 100 %. Spesifisyydessä tuli esille selvä ero (p = 0,001). Kaikki viljelypositiiviset olivat sekä RT-PCR:llä että CsnPCR:llä positiivisia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:

«Fry NK, Duncan J, Wagner K ym. Role of PCR in the ...»2: Nopea PCR on edullinen väline hinkuyskädiagnoosin tekemisessä etenkin silloin, kun nopeus voi vaikuttaa potilaan ja kontaktien hoitoon.

«Holberg-Petersen M, Jenum PA, Mannsåker T ym. Comp...»3: PCR on herkkä tutkimusväline B. pertussiksen osoitukseen. Näytteet voidaan ottaa tikulla joko nenänielusta tai nielusta.

«Abu Raya B, Bamberger E, Gershtein R ym. The labor...»4: RT-PCR on herkempi ja tarkempi määritysmenetelmä B. pertussiksen osoitukseen.

Kirjallisuutta

 1. He Q, Mertsola J, Soini H ym. Comparison of polymerase chain reaction with culture and enzyme immunoassay for diagnosis of pertussis. J Clin Microbiol 1993;31:642-5 «PMID: 8458957»PubMed
 2. Fry NK, Duncan J, Wagner K ym. Role of PCR in the diagnosis of pertussis infection in infants: 5 years' experience of provision of a same-day real-time PCR service in England and Wales from 2002 to 2007. J Med Microbiol 2009;58:1023-9 «PMID: 19528165»PubMed
 3. Holberg-Petersen M, Jenum PA, Mannsåker T ym. Comparison of PCR with culture applied on nasopharyngeal and throat swab specimens for the detection of Bordetella pertussis. Scand J Infect Dis 2011;43:221-4 «PMID: 21108541»PubMed
 4. Abu Raya B, Bamberger E, Gershtein R ym. The laboratory diagnosis of Bordetella pertussis infection: a comparison of semi-nested PCR and real-time PCR with culture. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012;31:619-22 «PMID: 21744036»PubMed