Takaisin

Höyryhengitys laryngiitin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Satu-Maaria Walle ja Terhi Tapiainen
12.6.2014

Näytön aste: A

Höyryhengityksestä ei ole hyötyä laryngiitin oireiden lievittämisessä.

Satunnaistetussa, kontrolloidussa ja avoimessa tutkimuksessa «Neto GM, Kentab O, Klassen TP ym. A randomized con...»1 selvitettiin höyryhengityksen tai kostutetun ilman tehoa keskivaikean laryngiitin (Westley-pisteet 2 tai korkeampi, ks. taulukko «Westleyn laryngiittipisteytys tutkimusten potilasaineistojen kliinisen vaikeusasteen arvioimiseksi....»1) hoidossa. Tutkimukseen otettiin 71 sairaalan päivystyspoliklinikalle tullutta potilasta, jotka olivat iältään 3 kuukaudesta 6 vuoteen. Otoskoko laskettiin siten, että kliinisesti merkittävänä erona hoitoryhmien välillä pidettiin 1 pisteen laskua Westley-pisteytyksessä, ja virhetasoiksi oli valittua tyypin I virheelle 5 % ja II tyypin virheelle 20 %. Tällöin hoitoryhmään tarvittiin 35 potilasta/ryhmä.

Potilaita oli höyryryhmässä 35 ja verrokkiryhmässä 36. Potilaiden ikä oli kummassakin ryhmässä 3 kuukaudesta 6 vuoteen, ja poikia oli tutkimusryhmässä 24 % ja verrokkiryhmässä 23 %. Tutkimuksessa seurattiin laryngiitin oireiden lievittymistä (Westley score) 30 minuutin välein kahteen tuntiin saakka. Tutkimuksen alussa kummankin ryhmän Westley-pisteytyksen mediaani oli 4.

Seuranta-aikana ei tutkimusryhmässä havaittu merkittävää muutosta pisteytyksessä. 30 minuutin kuluttua tutkimuksen alusta muutos pisteytyksessä (”treatment difference”) oli 0,3 (95 % luottamusväli -0,9–0,3), 60 minuutin kuluttua -0,3 (95 % luottamusväli 0,9–0,4), 90 minuutin kuluttua -0,2 (95 % luottamusväli -1,0–0,6) ja 120 minuutin kuluttua 0,3 (95 % luottamusväli -1,1–0,6). Myöskään vanhempien arvio potilaan kokemasta voinnista ei eronnut hoitoryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa satunnaistetussa ja sokkoutetussa tutkimuksessa «Scolnik D, Coates AL, Stephens D ym. Controlled de...»2 tutkittiin höyryhengityksen tehoa laryngiitin (Westley score 2 tai enemmän) hoidossa. Tutkimukseen otettiin 140 lasta iältään 3 kuukaudesta 10 vuoteen. Hoitona lapsille annettiin kostettua ilmaa, joko 40 % (N = 46) tai 100 % (N = 46) tai kostutettua happea (N = 48) 30 minuutin ajan. Ryhmän 40 %:n kostutus katsottiin vastaavan normaalia huoneilmaa, joten tämä ryhmä tulkittiin tutkimuksessa verrokkiryhmäksi. Tuloksia arvioitiin 30 ja 60 minuutin kuluttua. Tässäkin tutkimuksessa merkitseväksi muutokseksi määriteltiin yhden pisteen muutos Westley-scoressa.

Missään ryhmässä ei todettu merkittävää muutosta 60 minuutin kuluttua hoidosta. Huoneilmaa vastaava kosteusprosentti vs 40 % höyry MPD 0,05 (95 % luottamusväli -0,63–0,74), 40 % vs 100 % höyry 0,09 (95 % luottamusväli -0,61–0,79).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kahdessa hyvin tehdyssä, satunnaistetussa, kanadalaisessa tutkimuksessa, joista toinen oli sokkoutettu, ei havaittu höyryhengityksestä olevan hyötyä.

Taulukko 1. Westleyn laryngiittipisteytys tutkimusten potilasaineistojen kliinisen vaikeusasteen arvioimiseksi.
Stridor Ei 0
Kuultavissa levossa stetoskoopilla 1
Kuultavissa levossa ilman stetoskooppia 2
Retraktiot Ei 0
Lievä 1
Kohtalainen 2
Vaikea 3
Sisäänhengitys Normaali 0
Alentunut 1
Voimakkaasti alentunut 2
Syanoosi Ei 0
Levottomana 1
Levossa 2
Tajunnantaso Normaali 0
Alentunut 5

Kirjallisuutta

  1. Neto GM, Kentab O, Klassen TP ym. A randomized controlled trial of mist in the acute treatment of moderate croup. Acad Emerg Med 2002;9:873-9 «PMID: 12208675»PubMed
  2. Scolnik D, Coates AL, Stephens D ym. Controlled delivery of high vs low humidity vs mist therapy for croup in emergency departments: a randomized controlled trial. JAMA 2006;295:1274-80 «PMID: 16537737»PubMed