Takaisin

Raseemisen adrenaliinin käyttö laryngiitin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Satu-Maaria Walle ja Terhi Tapiainen
12.6.2014

Näytön aste: A

Inhaloitu raseeminen adrenaliini on tehokas laryngiitin oireiden lievittämisessä.

Inhaloidun adrenaliinin tehosta laryngiitin hoidossa on tehty systemaattinen katsaus 2011 «Bjornson C, Russell KF, Vandermeer B ym. Nebulized...»1, «»1. Katsaukseen haettiin kirjallisuudesta tutkimuksia vuodesta 1974 vuoteen 2010. Katsaukseen otettiin mukaan kontrolloituja tutkimuksia tai satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, joissa verrattiin raseemisen adrenaliinin tehoa lumeeseen ja raseemisen adrenaliinin tehoa inhaloituun levo-adrenaliiniin. Tutkimusten mukaanottokriteereinä olivat lapsilla kliiniset laryngiitin oireet päivystyksessä tai sairaalassa.

Katsaukseen valikoitui 8 tutkimusta (225 lasta). Yhtä lukuun ottamatta tutkimukset olivat satunnaistettuja lumekontrolloituja kaksoissokkoutettuja tutkimuksia. Kuudessa tutkimuksessa (yhteensä 183 lasta) verrattiin adrenaliinin tehoa lumeeseen lievän ja keskivaikean laryngiitin hoidossa, kahdessa tutkimuksessa lapset olivat keskimäärin 2 vuotiaita tai nuorempia, 2–3-vuotiaita kahdessa tutkimuksessa ja kahdessa tutkimuksessa ikäryhmiä ei ollut määritelty. Yhdessä tutkimuksessa verrattiin raseemista adrenaliinia levo-adrenaliiniin. Tutkimuksessa oli 66 lasta iältään keskimäärin 11 kuukautta, laryngiitin vaikeusaste arvioitiin keskivaikeaksi.

Ensisijaisena päätetapahtumana tutkimuksissa tarkasteltiin laryngiitin oireiden lievittymistä. Koska useissa tutkimuksissa käytettiin eri oirepisteytystä, katsauksessa tulokset ilmoitettiin vakioituna keskiarvojen erona (SMD).

Kun verrattiin inhaloidun adrenaliinin tehoa lumeeseen 30 minuutin kuluttua lääkkeen annosta, oirepisteet olivat laskeneet merkittävästi SMD -0,94 (95 % luottamusväli -1,37–0,51). Kahden tunnin ja kuuden tunnin kuluttua hoidosta eroa ei enää ollut havaittavissa.

Verrattaessa inhaloitua adrenaliinia levo-adrenaliiniin ei todettu vaikutusta oirepisteisiin; SMD 0,33 (95 % luottamusväli -0,42–1,08).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Cochrane-katsaukseen «Bjornson C, Russell KF, Vandermeer B ym. Nebulized...»1 hyväksyttiin 6 tutkimusta, joissa vertailtiin raseemista adrenaliinia lumeeseen. Hoito on tehokas, mutta teho on lyhytaikainen, alle 2 tuntia. Luonnollinen (levo-adrenaliini) ja raseeminen adrenaliini ovat yhtä tehokkaita, mutta helpompi annostelu puhuu raseemisen adrenaliinin käytön puolesta.

Kirjallisuutta

  1. Bjornson C, Russell KF, Vandermeer B ym. Nebulized epinephrine for croup in children. Cochrane Database Syst Rev 2011;(2):CD006619 «PMID: 21328284»PubMed