Takaisin

Aivojen sähköhoito masennuslääkehoitoon yhdistettynä ylläpitohoitona

Näytönastekatsaukset
Hannu Koponen
4.6.2014

Näytön aste: B

Aivojen sähköhoito masennuslääkehoitoon yhdistettynä yli kuusi kuukautta kestävänä ylläpitohoitona on ilmeisesti tehokas masennuksen uusiutumisvaiheiden estossa.

Systematisoidussa katsauksessa «Rabheru K. Maintenance electroconvulsive therapy (...»1 määriteltiin ylläpitosähköhoito hoidoksi, jota jatketaan yli 6 kuukautta hoitovasteen saavuttamisen jälkeen masennuksen uusiutumisen estämiseksi. Katsaus keskittyi erityisesti vuoden 1997 jälkeen julkaistuihin, ylläpitosähköhoitoa käsitteleviin tutkimuksiin, koska ennen vuotta 1997 julkaistut tutkimukset ovat pääosin tapausselostuksia tai avoimia tutkimuksia. Tähän katsaukseen sisällytettiin vain tutkimukset, joihin osallistui vähintään 10 potilasta ja jossa tutkimusasetelma oli joko satunnaistettu koe tai kohorttitutkimus, jossa verrattiin tilannetta ennen ja jälkeen.

Katsaukseen sisältyvissä 10 tutkimuksessa oli yhteensä 464 vakavasta masennustilasta kärsinyttä potilasta, jonka lisäksi osassa tutkimuksia oli kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai skitsofreniaa tai skitso-affektiivista psykoosia sairastavia potilaita. Potilaiden keski-ikä vaihteli 44:sta 82 ikävuoteen. Ylläpito-ECT:n kesto vaihteli 6–24 kuukautta, ja hoitokertoja oli keskimäärin 10–50. Tutkimusten tulosmuuttujina käytettiin joko masennuksen uusiutumisvaiheiden määrää, uusia sairaalahoitojaksoja tai sairaalahoitopäivien määrää (joko seuranta-aikana tai ennen ja jälkeen ylläpito-ECT:n aloittamisen), pelkkää lääkehoitoa tai lääkehoitoa sekä ylläpito-ECT:ta saaneiden ryhmässä.

Relapsien lukumäärissä ei ollut selvää eroa: CORE-tutkimuksessa 31 % sai relapsin lääkehoitoryhmässä ja 37 % lääkehoitoa ja ylläpito-ECT:ta saaneiden ryhmässä. Muissa tutkimuksissa relapsien määrät vaihtelivat 30–48 %:lla potilaista lääkehoitoryhmässä ja 7–9 %:lla potilaista sekä masennuslääkehoitoa että ylläpito-ECT:ta saaneiden ryhmässä.

Selvempi, tilastollisesti merkitsevä ero tuli esille uuden masennusjakson ilmaantumisajassa (vaihdellen 16 kuukautta – 2,7 vuotta masennuslääkehoitoa saaneiden potilaiden ryhmässä ja 23 kuukautta – 6,9 vuotta masennuslääkehoitoa ja ECT:ta saaneiden potilaiden ryhmässä). Ylläpito-ECT:n aikana kertyneiden sairaalahoitopäivien määrä oli myös merkittävästi pienempi (76–87 vuorokautta masennuslääkehoitoa saaneilla ja 19–61 vuorokautta sekä masennuslääkehoitoa että ylläpito-ECT:ta saaneilla). Myös ylläpito-ECT:n aloituksen jälkeen potilaalle 2–3 vuoden aikana kertyneiden hoitopäivien määrässä tapahtui merkittävää vähenemistä verrattuna ylläpito-ECT:n aloittamista edeltäneeseen vastaavan pituiseen ajanjaksoon (76 % vähenemä sairaalapäivien määrässä; sairaalahoitopäivät vähenivät ylipäätään 82 % potilaista).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: tutkimusten potilasmäärät CORE-tutkimusta lukuun ottamatta pieniä, hoitojen toteuttaminen sekä tulosmuuttuvat ovat vaihtelevia. Lisäksi tutkimuksista puuttui ryhmä, joka olisi saanut pelkästään ylläpito-ECT:ta.

Avoimeen tutkimukseen «Martínez-Amorós E, Cardoner N, Soria V ym. Long-te...»2 osallistui 127 potilasta (keski-ikä 64 ± 12 vuotta, miehiä 33 %), jotka saivat tavanomaisen sähköhoitosarjan ja saavuttivat sillä remission (HAM-D, Hamilton Depression Rating Scale < 7). Sähköhoidon kanssa samanaikaisesti käytettiin masennuslääkehoitoa, jota jatkettiin sähköhoidon jälkeen. Potilasjoukosta 44 potilasta sai lääkehoidon lisäksi myös ylläpito-sähköhoitoa. Ylläpitosähköhoitoryhmään valitut potilaat olivat pääasiassa miehiä, heillä oli ollut enemmän aiempia masennusvaiheita ja heidän hoitoresistenssin asteensa oli suurempi kuin vain lääkehoidolla jatkaneilla. Ylläpito-sähköhoitoryhmään valikoituneet potilaat saivat alkuun sähköhoitoja viikon ja myöhemmin kuukauden välein (hoidon keston mediaani 40 viikkoa, sähköhoitokertojen määrän mediaani 13).

Kahden vuoden seurannan aikana masennus uusiutui 59 %:lla ylläpitosähköhoitoa ja masennuslääkehoitoa saaneiden ryhmässä ja 47 %:lla vain masennuslääkehoitoa saaneiden ryhmässä, ero ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Tutkijoiden mukaan kumpikin hoitovaihtoehto oli mahdollinen jatkohoito masennustilasta toipuneille potilaille.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: potilaita ei satunnaistettu eri hoitoryhmiin, mikä heikentää tulosten yleistettävyyttä.

Ylläpito-ECT:n pitkäaikaistehoa ja -haittavaikutuksia selvittäneessä retrospektiivisessa tutkimuksessa «Elias A, Chathanchirayil SJ, Bhat R ym. Maintenanc...»3 17 potilaalle annettiin ylläpito-ECT:ta 6–153 kuukauden ajan (keskimäärin 39 kuukautta, keskihajonta 44 kuukautta) keskimäärin 2,11 kertaa kuukaudessa.

Ylläpito-ECT:n aikana depression uusiutumisvaiheet vähenivät hoidon aloittamista edeltäneeseen, vastaavan pituiseen aikaan verrattuna 2,47:sta uusiutumiskerrasta (SD, standardideviaatio 2,23) 0,88:aan (SD 1,31) ja psykiatriset sairaalahoitojaksot 2,05:sta (SD 1,88) 0,23:een (SD 0,43). Ylläpito-ECT:n aikana keskimääräinen aika seuraavaan uusiutumisvaiheeseen oli keskimäärin 24 kuukautta (SD 25 kuukautta,) ja pisin depressioton jakso oli 105 kuukautta. Tutkimuksenaikainen keskimääräinen uusiutumisvaiheiden määrä oli 41,2 % (N = 7). Ylläpito-ECT:lla ei ollut vaikutusta potilaiden kognitiivisiin toimintoihin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: pieni, hoidon toteuttamisen ja vasteen suhteen heterogeeninen potilasryhmä, joka alentaa tulosten yleistettävyyttä.

Kirjallisuutta

  1. Rabheru K. Maintenance electroconvulsive therapy (M-ECT) after acute response: examining the evidence for who, what, when, and how? J ECT 2012;28:39-47 «PMID: 22330700»PubMed
  2. Martínez-Amorós E, Cardoner N, Soria V ym. Long-term treatment strategies in major depression: a 2-year prospective naturalistic follow-up after successful electroconvulsive therapy. J ECT 2012;28:92-7 «PMID: 22531201»PubMed
  3. Elias A, Chathanchirayil SJ, Bhat R ym. Maintenance electroconvulsive therapy up to 12 years. J Affect Disord 2014;156:228-31 «PMID: 24355648»PubMed