Takaisin

Omega-3-rasvahapot depression hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Koponen
8.1.2020

Näytön aste: B

Omega-3-rasvahapoilla on ilmeisesti tehoa depressiolääkityksen lisälääkityksenä vakavan masennuksen hoidossa, mutta ei ainoana masennuksen lääkehoitona.

Subletten ja työtovereiden meta-analyysiin «Sublette ME, Ellis SP, Geant AL ym. Meta-analysis...»1 sisältyi 15 satunnaistettua prospektiivista lumekontrolloitua tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä 916 potilasta. 6 tutkimuksessa EPA:aa käytettiin monoterapiana, 1 tutkimuksessa yhden tutkimushaaran potilaat saivat EPA:aa ja 8 tutkimuksessa potilaat saivat samanaikaisesti masennuslääkehoitoa tai psykoterapiaa.

Meta-analyysissa omega-3-hoidot jaettiin 2 ryhmään, joista toisessa potilaat olivat saaneet valmistetta, jossa oli yli 60 % eikosapentaeenihappoa (EPA) EPA:n ja dokosaheksaeenihapon (DHA) kokonaismäärästä, ja toisessa potilaat olivat saaneet EPA:aa alle 60 % valmisteen kokonaismäärästä. Kyseinen 60 % rajan valinta perustui aikaisempiin tutkimuksiin, jotka kaikki alle 60 %:n EPA-määrää käyttäneet tutkimukset olivat olleet negatiivisia. Ryhmässä, joka sai yli 60 % EPA:a, masennusasteikkopisteet vähenivät merkittävästi (SMD 0,558; 95 % luottamusväli 0,277–0,838).

Ryhmässä, jonka EPA-annos oli alle 60 % kokonaisannoksesta, ei todettu tehoa. Hoidon kestolla (vaihteli 4–16 viikon välillä) tai potilaiden iällä ei ollut vaikutusta hoitovasteeseen, joka oli epälineaarinen ja tuli esille EPA:n annosalueella 200–2 200 mg/vrk.

Tutkijoiden mukaan omega-3-lisälääkityksen käyttö alle 2 000 mg:n vuorokausiannoksin akuutissa masennuksessa on perusteltua, mutta tarkempi annostelu ja omega-3-lääkityksen pitkäaikaisvaikutukset ja mahdollisten haittojen merkitsevyys ovat epäselviä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Blochin ja Hannestadin systemoitu katsaus ja meta-analyysi «Bloch MH, Hannestad J. Omega-3 fatty acids for the...»2 perustui vuodet 1965–2010 kattavaan kirjallisuushakuun ja niiden perusteella kerättyihin 13 prospektiiviseen lumekontrolloituun tutkimukseen, joihin osallistui yhteensä 731 potilasta. Tutkimuksissa verrattiin omega-3:n tehoa lumeeseen masennuksen hoidossa. Ne tutkimukset, joissa potilaalle aloitettiin samanaikaisesti masennuslääke, suljettiin pois.

Meta-analyysissa lumeen ja omega-3-hoidon teho ei poikennut toisistaan (SMD 0,01; 95 % luottamusväli -0,13–0,15). yksittäisistä tutkimuksista 4 oli positiivisia ja 9 negatiivisia. Tutkimukset olivat heterogeenisia: omega-3-hoidon teho oli parempi heikkolaatuisemmissa ja lyhytkestoisemmissa tutkimuksissa sekä potilailla, joilla oli vaikeampi alkutilanteen masennusoireisto.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Edelliseen tutkimukseen kohdistuneessa kritiikissään Martins ja työtoverit kritisoivat tutkimusten ja käytettyjen tulosmuuttujien valintaa. Martins suoritti edellä mainittuun kritiikkiin perustuen uuden meta-analyysin «Martins JG, Bentsen H, Puri BK. Eicosapentaenoic a...»3, johon tuli mukaan uusia tutkimuksia sekä Bochin meta-analyysista poissuljettuja tutkimuksia. Analyysi suoritettiin materiaalia usein eri tavoin ryhmitellen (Blochin ja Hannestadin 13 tutkimusta, SMD (standardized mean difference) 0,172; 95 % luottamusväli 0,018–0,325; pelkät MDD (vakava masennustila) -tutkimukset 0,242; 95 % luottamusväli 0,048–0,436; tai erotellen yli 60 % EPA:aa käyttäneet tutkimukset (6 kpl) SMD 0,892; 95 % luottamusväli 0,543–1,241).

EPA:n teho tuli esille, vaikka tutkimuksen alussa EPA:n kanssa olisi aloitettu masennuslääkehoito (14 tutkimusta; SMD 0,37; 95 % luottamusväli 0,115–0,625). Tutkijat eivät löytäneet merkkejä julkaisuharhasta.

Tutkijoiden mukaan EPA:aa tulisi tutkia masennuslääkehoitona (eri annosalueilla 4,4 g:aan asti sekä lyhytkestoisina tutkimuksina että pitkäaikaistutkimuksina ainakin 6 kuukauden ajan).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Appleton ja työtoverit «Appleton KM, Sallis HM, Perry R ym. ?-3 Fatty acid...»4, «Appleton KM, Sallis HM, Perry R ym. Omega-3 fatty ...»5 kuvasivat samaan materiaaliin perustuvassa systemoidussa katsauksessa ja Cochrane-katsauksessa omega-3-rasvahappojen tehoa ja haittaoireita aikuisikäisten potilaiden validilla mittarilla (tavallisimmin Beckin masennusasteikko, Montgomery–Åsbergin tai Hamiltonin masennusasteikko) mitatun depressio-oireiston hoidossa. Katsaus perustui Cochrane-tietokantahakuun, joka ulottui toukokuuhun 2015. Katsaukseen sisältyi ainoastaan satunnaistettuja lumekontrolloituja kokeita, joissa potilaiden päädiagnoosi oli vakava masennus, depression aste oli arvioitu arviointiasteikolla, hoitointerventio oli omega-3 ja joissa oli myös verrokkihoitoryhmä (ei hoitoa, jonotuslista tai tavanomainen hoito). Mukaan otetuissa tutkimuksissa potilailla saattoi olla muuta psykiatrista samanaikaissairastamista (esim. ahdistuneisuushäiriö) tai somaattinen sairaus (esimerkiksi sydämen vajatoiminta). Potilaat saivat käyttää omega-3:n lisäksi muita hoitoja. Pääasialliset tulosmuuttujat olivat validilla mittarilla mitattu muutos masennusoireistossa ja haittaoireiden esiintyvyys.

Katsaukseen tuli mukaan 26 tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 1 458 aikuispotilasta (18-vuotiaita tai sitä vanhempia, ei yläikärajaa, analyysiin mukaan otettujen potilaiden määrä oli 1 373). Tutkimusten potilasmäärä vaihteli 5–432 potilaaseen, joskin vain 3 tutkimuksessa potilasmäärä oli yli 100 potilasta. Tutkimukset oli suoritettu eri puolilla maailmaa sekä perusväestön depressio-oireisilla henkilöillä että kliinisissä yksiköissä. Naisia potilaista oli 52–100 %, keski-ikä vaihteli 29–84 vuotta. 5 tutkimuksessa potilaalla saattoi olla muita samanaikaissairauksia, kuten diabetes, iskeeminen sydänsairaus, loppuvaiheen munuaissairaus tai Parkinsonin tauti. 3 tutkimuksessa potilailla ei ollut samanaikaissairauksia ja lopuissa tutkimuksissa oli sekä komorbideja että ei-komorbideja potilaita. 12 tutkimuksessa potilaat saivat myös muita hoitoja tutkimuksen aikana, kuten masennuslääkitystä (8 tutkimusta), psykoterapiaa (3 tutkimusta) tai bentsodiatsepiineja (1 tutkimus). 25 tutkimuksessa verrattiin omega-3:a lumeeseen, 1 tutkimuksessa omega-3:a verrattiin fluoksetiiniin. 7 tutkimuksessa potilaat eivät saaneet samanaikaisia hoitoja ja lopuissa tutkimuksissa oli kumpiakin potilaita. Käytetyt valmisteet olivat EPA, DHA, EPA/DHA-yhdistelmä tai muu EPA/DHA/omega-3-yhdistelmä. Omaga-3-annokset vaihtelivat 1–6,6 g/pv. Tutkimuksen kesto vaihteli 4–16 viikkoon, ja tutkimuksen keskeyttäneiden määrä vaihteli 0–55 %. Haittaoireiden määrät kuvattiin 22 tutkimuksessa.

Omaga-3-rasvahapot lievittivät lumetta (oliiviöljy, parafiiniöljy, muu lume) tehokkaammin masennusoireita, mutta teho oli pieni–keskisuuri (SMD -0,30; 95 % luottamusväli -0,50 – -0,10, 25 tutkimusta, 1 373 potilasta) ja heterogeenisuus tutkimusten välillä oli suurta. Niissä tutkimuksissa, joissa potilaat eivät saaneet muuta hoitoa, omega-3/lumeen eron SMD oli -0,32 (95 % luottamusväli -0,86–0,21; 6 tutkimusta, N = 308).

Tutkijat eivät pitäneet vastetta kliinisesti merkittävänä, koska edellä mainittu SMD vastasi noin 2,2 pistettä Hamiltonin masennusasteikolla (0,8–3,6 pistettä). Tutkimusten laatu oli heidän mukaansa hyvin heikko, heterogeenisyys merkittävä ja kirjoittajien mukaan myös julkaisuharhan mahdollisuus on olemassa. Haittaoireiden esiintyvyydessä ei ollut eroa omega-3:n ja lumeen välillä (OR 1,24; 95 % luottamusväli 0,95–1,62; 19 tutkimusta, N = 1 207, tutkimusten laatu hyvin heikko). Omega-3:n ja lumeen välillä ei ollut eroa keskeyttäneiden määrissä (OR 0,84; 95 % luottamusväli 0,62–1,14, 21 tutkimusta, n = 1 344). Haittaoireet olivat pääosin maha-suolikanavan oireita mutta myös muita psykologisia ja fyysisiä haittaoireita esiintyi. Meta-analyysi käsittelee vain haittatapahtumien määriä. Omega-3:n ja masennuslääkkeen välillä ei ollut eroa masennuksen hoitovasteen suhteen (SMD -0,70; 95 % luottamusväli -5,88–4,48, 1 tutkimus, N = 40, tutkimuksen laatu hyvin heikko).

Tutkijoiden mukaan omega-3:n käyttökelpoisuutta masennuksen hoitona ei pystytä arvioimaan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentit: Meta-analyyseihin sisältyneet alkuperäistutkimukset olivat usein pieniä ja heterogeenisia. Käytetyt EPA-annokset olivat vaihtelevia, ja joissain tutkimuksissa käytettyjen EPA-määrien (1 000 mg/vrk) on esitetty olleen liian matalia. Tutkimuksien raportoinnissa on voinut olla julkaisuharhaa meta-analyysien «Sublette ME, Ellis SP, Geant AL ym. Meta-analysis...»1, «Bloch MH, Hannestad J. Omega-3 fatty acids for the...»2, «Appleton KM, Sallis HM, Perry R ym. ?-3 Fatty acid...»4 tekijöiden mukaan.

Tutkimus «Appleton KM, Sallis HM, Perry R ym. ?-3 Fatty acid...»4 on materiaaliltaan ja perustuloksiltaan sama kuin «Appleton KM, Sallis HM, Perry R ym. Omega-3 fatty ...»5, mutta tutkimusten detaljointi on yksityiskohtaisempi Cochrane-katsauksessa. Katsaukseen ja meta-analyysiin sisältyvät tutkimukset olivat heikkolaatuisia, joka vähentää meta-analyysin tulosten luotettavuutta.

Omega-3-hoitojen tulokset depressio-oireiden hoidossa ovat vaihtelevia, ja masennusdiagnoosin saaneilla potilailla omega-3:n teho ei ole aina poikennut lumeesta. Tutkimukset ovat olleet heterogeenisiä ja kärsineet laatuongelmista. Masennuslääkityksen lisälääkityksenä EPA:n teho on tullut selkeämmin esille.

Suurilla annoksilla omega-3-rasvahapot voivat hidastaa veren hyytymistä ja lisätä antikoagulanttien vaikutuksia, joka tulee ottaa huomioon käytettäessä suurempia annoksia.

Kirjallisuutta

 1. Sublette ME, Ellis SP, Geant AL ym. Meta-analysis of the effects of eicosapentaenoic acid (EPA) in clinical trials in depression. J Clin Psychiatry 2011;72:1577-84 «PMID: 21939614»PubMed
 2. Bloch MH, Hannestad J. Omega-3 fatty acids for the treatment of depression: systematic review and meta-analysis. Mol Psychiatry 2012;17:1272-82 «PMID: 21931319»PubMed
 3. Martins JG, Bentsen H, Puri BK. Eicosapentaenoic acid appears to be the key omega-3 fatty acid component associated with efficacy in major depressive disorder: a critique of Bloch and Hannestad and updated meta-analysis. Mol Psychiatry 2012;17:1144-9; discussion 1163-7 «PMID: 22488258»PubMed
 4. Appleton KM, Sallis HM, Perry R ym. ?-3 Fatty acids for major depressive disorder in adults: an abridged Cochrane review. BMJ Open 2016;6:e010172 «PMID: 26936905»PubMed
 5. Appleton KM, Sallis HM, Perry R ym. Omega-3 fatty acids for depression in adults. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD004692 «PMID: 26537796»PubMed