Takaisin

Tukihenkilöinterventiot ja vertaistuki depression hoidossa

Näytönastekatsaukset
Olavi Lindfors
8.1.2020

Näytön aste: C

Erilaiset vertaistuen muodot ja tukihenkilötoiminta saattavat olla hyödyksi depression hoidossa ammatillisen hoidon rinnalla.

Meta-analyysissä «Bryan AE, Arkowitz H. Meta-analysis of the effects...»1, joka kattoi 17 kontrolloitua, ei-satunnaistettua ja 6 naturalistista tutkimusta, arvioitiin samankaltaisista ongelmista kärsineiden henkilöiden toteuttamien vertaistuki-interventioiden vaikuttavuutta potilaiden masennusoireiden muutoksiin. Mukana oli kasvokkain ja netin välityksellä annettua tukea ja toteutettuja tukiryhmiä. Vertailuryhmänä oli ammattilaisten toteuttamia interventioita (yleensä tavanomainen hoito) ja vaille hoitoa jäävien ryhmä. Aineistoon hyväksytyiltä (N = 3 876) edellytettiin kliinisen asteista masennusoireilua mutta ei masennusdiagnoosia; valtaosa (> 90 %) oli naisia ja noin puolet tutkimuksista kohdistui somaattista sairautta sairastaviin tai hiljattain synnyttäneisiin naisiin. Interventioiden kesto vaihteli 5 viikosta 30:een.

Vertaistukea saaneilla masennusoireet vähenivät kohtalaisesti (efektikoko d = 0,50; 95 % luottamusväli 0,37–0,64) ja hieman enemmän kuin hoidotta jäävillä (erotus d = 0,20; 95 % luottamusväli 0,01–0,39). Ammattilaisten interventioihin verrattuna ei todettu eroa masennusoireiden muutoksissa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Meta-analyysissä «Pfeiffer PN, Heisler M, Piette JD ym. Efficacy of ...»2, joka kattoi 10 vuosina 1987–2009 julkaistua satunnaistettua kliinistä koetta, verrattiin vertaistuen vaikutusta masennusoireiden vähenemiseen tavanomaisen hoidon tai kognitiivis-behavioraalisen terapian yhteydessä heterogeenisessa masennuspotilaiden aineistossa. Vertaistuki toteutettiin vaihtelevasti, pari- tai ryhmämuotoisena, puhelimen tai internetin välityksellä.

7 tutkimuksen (N = 869) perusteella vertaistukea saaneilla depressio-oireet vähenivät enemmän kuin tavanomaisen hoidon ryhmässä (SMD (standardized mean difference) -0,59; 95 % luottamusväli -0,98 – -0,21). 7 tutkimuksessa (N = 301), joissa verrattiin vertaistukea kognitiivis-behavioraaliseen ryhmäterapiaan, ei todettu eroa vaikutusten välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Systemaattisessa katsauksessa «Mead N, Lester H, Chew-Graham C ym. Effects of bef...»3 selvitettiin tukihenkilötoiminnan ("befriending") vaikutusta depressio-oireista kärsivien potilaiden hoidossa. Vuosina 1991–2008 julkaistuista 24:stä satunnaistettuun asetelmaan perustuvasta tutkimuksesta (aineistojen koon vaihtelu 32–509, keskimäärin 171) 4 tutkimusta kohdistui ensisijaisesti depressiopotilaisiin. Muissa tutkimuksissa potilailla oli masentuneisuuden lisäksi muita terveyteen liittyviä ongelmia, sairauksia tai vaikeita elämäntilanteita. Vertaistuki toteutui vapaaehtoistyönä, yleisimmin kertaviikkoisina tapaamisina ja/tai puhelinkontakteina 3 kuukauden ajan (vaihteluväli 3–12 tapaamista).

Tukihenkilötoiminta vähensi masennusoireita enemmän kuin tavanomainen hoito sekä lyhyessä, alle 3 kuukauden (SMD = -0,27; 95 % luottamusväli -0,48 – -0,06) että keskimäärin 1 vuoden seurannassa (SMD -0,18; 95 % luottamusväli -0,32–0,05).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentit

Masennuksen vaikeusaste oli valtaosassa tutkimuksista suhteellisen lievä, ja potilailla oli masennuksen lisäksi usein muu sairaus (syöpä, HIV) tai sellainen elämäntilanne (muun muassa synnytyksen jälkeinen masennus, sairas lähiomainen), joiden merkitystä vertaistuen vaikuttavuuteen on vaikea arvioida.

Kirjallisuutta

  1. Bryan AE, Arkowitz H. Meta-analysis of the effects of peer-administered psychosocial interventions on symptoms of depression. Am J Community Psychol 2015;55:455-71 «PMID: 25861883»PubMed
  2. Pfeiffer PN, Heisler M, Piette JD ym. Efficacy of peer support interventions for depression: a meta-analysis. Gen Hosp Psychiatry 2011;33:29-36 «PMID: 21353125»PubMed
  3. Mead N, Lester H, Chew-Graham C ym. Effects of befriending on depressive symptoms and distress: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry 2010;196:96-101 «PMID: 20118451»PubMed