Takaisin

Potilaan toiveet psykoterapeuttisesta hoidosta

Näytönastekatsaukset
Olavi Lindfors
8.1.2020

Näytön aste: A

Potilaan erilaisiin psykoterapioihin liittyvien toiveiden huomiointi edistää hoitoon sitoutumista ja parantaa hoidon tuloksellisuutta.

Meta-analyysissa «Swift JK, Callahan JL, Cooper M ym. The impact of ...»1 arvioitiin 53 tutkimuksen perusteella erilaisista mielenterveyden häiriöistä kärsivien potilaiden toiveiden merkitystä psykoterapian keskeyttämiseen ja hoidon tuloksellisuuteen verrattuna siihen, että toiveita ei huomioitu tai että hoidon valinta oli toiveen vastainen. Toive (preferenssi) saattoi kohdistua tietynlaiseen terapeuttiseen toimintaan (mm. että käytetään tai ei käytetä kotitehtäviä), tiettyyn terapeuttiseen menetelmään (erilaiset psykoterapiat) tai terapeutin ominaisuuksiin. Yleensä toive varmistettiin suoraan kysymällä ja toisinaan preferenssin arviointikyselyn perusteella. Kaikkiaan 28 tutkimuksessa (N = 3 237) tutkittiin hoidon toiveen huomioimisen vaikutusta terapian keskeyttämiseen.

Mikäli terapia ei ollut potilaan toiveen mukainen, keskeyttämisriski oli huomattavasti suurempi (OR = 1,79; 95 % luottamusväli 1,44–2,22). Vastaavasti 51 tutkimuksen perusteella (N = 16 269) terapia oli tuloksellisempaa, jos sen valinta perustui potilaan toiveeseen (d = 0,28; 95 % luottamusväli 0,17–0,38). Moderaattorianalyysien mukaan terapiaan liittyvän toiveen tarkemmalla muodolla (aktiviteetti, terapiatyyppi, terapeuttiominaisuudet) ei ollut merkittävää erillistä vaikutusta kumpaankaan havaittuun yhteyteen. Diagnoosi kuitenkin merkittävästi modifioi yhteyttä (p = 0,004): masennus- ja ahdistuneisuushäiriöpotilailla potilaan toiveella oli suurempi merkitys kuin vakavista mielenterveyshäiriöistä kärsivillä, päihdehäiriöpotilailla ja terveyskäyttäytymiseen liittyvistä ongelmista kärsivillä potilailla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Systemaattisessa katsauksessa «Gelhorn HL, Sexton CC, Classi PM. Patient preferen...»2 selvitettiin hoitovaihtoehtoihin liittyvien toiveiden merkitystä hoitoon sitoutumiselle, yhteistyösuhteelle ja tuloksellisuudelle masennustilan hoidossa. 8 tutkimusta kohdistui potilaan preferenssiin lääke- tai psykoterapeuttisen hoidon (N = 709) ja 2 tutkimusta preferenssiin tietyn psykoterapian suhteen (N = 583). Lähes kaikki tutkimukset perustuivat satunnaistettujen kliinisten kokeiden sekundaarianalyyseihin.

Preferenssillä ei 2 tutkimusta lukuun ottamatta ollut yhteyttä hoidon vaikuttavuuteen. Preferenssin mukaiseen hoitoon ohjautuneet potilaat olivat kuitenkin useimmissa tätä selvittäneissä tutkimuksissa hieman sitoutuneempia hoitoon ja kokivat yhteistyösuhteen paremmaksi, kuin jos hoitomuoto ei ollut toiveen mukainen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Swift JK, Callahan JL, Cooper M ym. The impact of accommodating client preference in psychotherapy: A meta-analysis. J Clin Psychol 2018;74:1924-1937 «PMID: 30091140»PubMed
  2. Gelhorn HL, Sexton CC, Classi PM. Patient preferences for treatment of major depressive disorder and the impact on health outcomes: a systematic review. Prim Care Companion CNS Disord 2011;13: «PMID: 22295273»PubMed