Takaisin

Potilaan toiveet psykoterapeuttisen hoidon hoitomuodosta

Näytönastekatsaukset
Olavi Lindfors
10.6.2014

Näytön aste: B

Potilaan hoitovaihtoehtoihin liittyvien toiveiden huomiointi edistää hoitoon sitoutumista, mikä ilmeisesti parantaa hoidon tuloksellisuutta.

Meta-analyysissä «Swift JK, Callahan JL, Vollmer BM. Preferences. J ...»1 selvitettiin 35 tutkimuksen ja heterogeenisten potilasaineistojen perusteella psykoterapeuttiseen hoitoon liittyvien yksilöllisten toiveiden ja odotusten merkitystä hoitoon sitoutumiselle ja hoidon tuloksellisuudelle.

Toiveidensa mukaiseen psykoterapiaan ohjautuneet potilaat keskeyttivät terapian merkittävästi harvemmin kuin silloin, jos toivetta ei ollut huomioitu (OR = 0,59, p < 0,001). Myös tuloksellisuus oli hieman parempi silloin, kun preferenssi ensisijaisesta hoitovaihtoehdosta huomioitiin (Cohenin d = 0,31, p < 0,001). Tutkimuksessa ei selvitetty erityisesti preferenssin merkitystä masennuksen psykoterapeuttisessa hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisessa katsauksessa «Gelhorn HL, Sexton CC, Classi PM. Patient preferen...»2 selvitettiin hoitovaihtoehtoihin liittyvien toiveiden merkitystä hoitoon sitoutumiselle, yhteistyösuhteelle ja tuloksellisuudelle masennustilan hoidossa. Kahdeksan tutkimusta kohdistui potilaan preferenssiin lääke- tai psykoterapeuttisen hoidon (N = 709) ja kaksi tutkimusta preferenssiin tietyn psykoterapian suhteen (N = 583). Lähes kaikki tutkimukset perustuivat satunnaistettujen kliinisten kokeiden sekundaarianalyyseihin.

Preferenssillä ei kahta tutkimusta lukuun ottamatta ollut yhteyttä hoidon vaikuttavuuteen. Preferenssin mukaiseen hoitoon ohjautuneet potilaat olivat kuitenkin useimmissa tätä selvittäneissä tutkimuksissa hieman sitoutuneempia hoitoon ja kokivat yhteistyösuhteen paremmaksi kuin jos hoitomuoto ei ollut toiveen mukainen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Swift JK, Callahan JL, Vollmer BM. Preferences. J Clin Psychol 2011;67:155-65 «PMID: 21120917»PubMed
  2. Gelhorn HL, Sexton CC, Classi PM. Patient preferences for treatment of major depressive disorder and the impact on health outcomes: a systematic review. Prim Care Companion CNS Disord 2011;13: «PMID: 22295273»PubMed