Takaisin

Risperidoni hoitoresistentin PTSD:n hoidossa

Näytönastekatsaukset
Pekka Jylhä
9.1.2020

Näytön aste: C

Risperidoni lievittänee hoitoresistentin PTSD:hen liittyviä oireita.

Cipriani ym. verkostometa-analyysiin «Cipriani A, Williams T, Nikolakopoulou A ym. Compa...»1 koottiin 2/2016 mennessä julkaistut kaksoissokkoutetut satunnaistetut tutkimukset, joissa verrattiin suun kautta otettavia lääkkeitä keskenään tai lumeeseen traumaperäisen stressihäiriön hoidossa 8 viikon ajan. Cochrane Central Register of Controlled Clinical Trials, MEDLINE, PsychINFO, National PTSD Center Pilots, Pubmed sekä tutkimusrekisterit ja lääkeyhtiöiden tietokannat olivat hakutietokantoina. Mukaan otettiin 51 RCT-tutkimusta, joissa oli 6 189 potilasta satunnaistettuna 25 interventioon. Keskimääräinen tutkimusten kesto oli 10,3 viikkoa (SD 2,1), ja osallistujien keski-ikä 42,9 vuotta (SD 5,9), sukupuolijakaumaa ei annettu. 36 tutkimusta käytti CAPS-mittaria lähtötilanteessa pistemäärä keskimäärin 74,1 (SD 16,7). RCT-tutkimuksista 11 oli lisälääketutkimuksia (add-on), ja 36 tehtiin lääkeyhtiön taloudellisella tuella. Tutkimusten laadun osalta 28/51 ei kuvannut satunnaistamista kaikilta osin, ja ryhmiin jaon naamioinnissa (allocation concealment) harhan riski oli vähäinen vain 19/51 tutkimuksista. Lumevaste vaihteli välillä 3–60 %. Aineistosta tehtiin meta-analyysit ja verkostometa-analyysi. Päätulosmuuttujina oli keskimääräinen muutos standardoidussa oirekartoituslomakkeessa ja tutkimuksesta poisjäänti mistä tahansa syystä.

Risperidonin osalta mukana oli 7 tutkimusta, mittarina CAPS:

a) Hoitoresistentti ainakin 1 aiemmalle hoidolle: Bartzokis ym. 2005 (n = 65, add-on, risperidoni tehokkaampi kuin lume), Krystal ym. 2011 (n = 296, add-on, ei eroa risperidonin ja lumeen välillä), Rothbaum ym. 2008 (n = 25, add-on, ei eroa risperidonin ja lumeen välillä);

b) Krooninen PTSD, ei tietoa aiemmasta hoidosta: Padala ym. 2006 (n = 20, monoterapia, risperidoni tehokkaampi kuin lume), Reich ym. 2004 (n = 21, add-on, risperidoni tehokkaampi kuin lume).

Verkostometa-analyysissä psykoosilääkkeistä traumaperäisen stressihäiriön oireiden lievityksessä risperidoni oli tilastollisesti merkitsevästi lumetta parempi (SMD = -0,28, 95 % luottamusväli -0,54 – -0,01).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Alkuperäistutkimusten laatu vaihteli. Hoidon jälkeisiä CAPS-pisteitä ei annettu.

Watts ym. meta-analyysiin «Watts BV, Schnurr PP, Mayo L ym. Meta-analysis of ...»2 koottiin 1/1980-4/2012 välillä julkaistut satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa verrattiin posttraumaattisen stressihäiriön hoidossa käytettyjä hoitoja lumeeseen. PubMed, MEDLINE, PILOTS ja PsychoINFO olivat hakutietokantoina. Mukaan otettiin 112 tutkimusta, joissa oli yhteensä 137 vertailua hoidon ja lumeen välillä. Hoidot jaettiin 3 ryhmään: psykoterapia, somaattiset hoidot tai lääkehoito. Päätulosmuuttujana oli muutos posttraumaattisen stressihäiriön oireissa tutkimuksessa käytetyllä mittarilla, joita olivat CAPS, PTSD Symptom Scale-Interview Version, PTSD Checklist tai PTSD Symptom Scale.

Risperidonin osalta meta-analyysissä mukana oli 7 tutkimusta, joista 5 yhteistä Cipriani ym. meta-analyysin «Cipriani A, Williams T, Nikolakopoulou A ym. Compa...»1 kanssa. 2 muuta olivat Hamner ym. 2003 (n = 40, add-on, krooninen PTSD, risperidonin ja lumeen välillä ei tilastollisesti merkitsevää eroa CAPS-pisteiden laskussa) ja Monnelly ym. 2003 (n = 15, add-on, krooninen PTSD, risperidoni vähensi lumetta enemmän aggressiota).

Meta-analyysissä atyyppisistä neurolepteista risperidonin teho oli kohtalainen (g = 0,41, 95 % luottamusväli 0,12–0,70; 7 tutkimusta, n = 450). Monoterapia (g = 0,91; 1 tutkimus) ja augmentaatioterapia (g = 0,31; 6 tutkimusta) erosivat tilastollisesti merkitsevästi lumeesta. Tutkimuksessa olleista terapioista tehokkaita olivat muun muassa kognitiivinen terapia (g = 1,63) ja altistusterapia (g = 1,08) ja EMDR (g = 1,01) sekä lääkkeistä muun muassa paroksetiini (g = 0,74), sertraliini (g = 0,41), fluoksetiini (g = 0,43), topiramaatti (g = 1,20) ja venlafaksiini (g = 0,48).

Verrattuna lumeeseen sekä psykoterapioissa että lääkehoidoissa naiset saivat paremman vasteen, toisaalta sotaveteraanit saivat huonomman vasteen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Krystal ym. 24 viikon satunnaistettu lumekontrolloitu multikeskustutkimus «Krystal JH, Pietrzak RH, Rosenheck RA ym. Sleep di...»3 risperidonilisästä (adjunctive) kroonisille sotaveteraani-PTSD-potilaille (n = 267, 97 % miehiä), joilla oli edelleen oireita huolimatta saamastaan masennuslääke- ja muusta lääkehoidosta. Tutkimus toteutettiin 2/2007–2/2010. PTSD-diagnosoitiin käyttäen DSM-IV-TR:n akseli I häiriöiden ei-kliinistä versiota, ja unihäiriö arvioitiin käyttäen Pittsburgh Sleep Quality Index:ä (PSQI).

Varsinaisen tutkimuksen päätetapahtumana oli CAPS-mittarin pisteiden muutos (Krystal J ym. 2011), tässä sekundaarianalyysissa päätetapahtumana oli muutos PSQI-pisteissä. Lisäksi tutkittiin risperidonin vaikutusta elämänlaatuun SF-36 V -mittarilla (Veterans RAND 36-item Health Survey).

Potilaista 80 %:lla oli PSQI-mittarilla todettavissa kliinisesti merkitsevästi häiriintynyt uni. Unihäiriön vaikeusaste korreloi CAPS-pisteisiin (r = 0,29, p < 0,001). Risperidoni vaikutti hieman, mutta tilastollisesti merkitsevästi parantavasti PSQI-pisteisiin (F = 4,57, p = 0,034) ja CAPS-mittarilla mitattuun painajaisten vaikeusasteen laskuun (F = 6,40, p = 0,033). Risperidonin aiheuttama unen laadun parannus korreloi PTSD-oireiden vaikeusasteen laskuun (r = -0,28, p = 0,001) sekä myös SF-36V:n psyykkisen terveyden alaskaalan paranemiseen (r = 0,26, 0=0,003).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Sekundaari analyysi meta-analyyseissa mukana olevasta tutkimuksesta.

Mukana olleissa meta-analyyseissä on mainittu myös seuraavat, niihin sisältyvät viitteet:

Bartzokis G, Lu PH, Turner J, Mintz J, Saunders CS. Adjunctive risperidone in the treatment of chronic combat-related posttraumatic stress disorder. Biol Psychiatry 2005;57:474-9

Padala PR, Madison J, Monnahan M, Marcil W ym. Risperidone monotherapy for post-traumatic stress disorder related to sexual assault and domestic abuse in women. Int Clin Psychopharmacol 2006;21:275-80

Reich DB, Winternitz S, Hennen J, Watts T, Stanculescu C. A preliminary study of risperidone in the treatment of posttraumatic stress disorder related to childhood abuse in women. J Clin Psychiatry 2004;65:1601-5

Rothbaum BO, Killeen TK, Davidson JR, Brady KT, Connor KM, Heekin MH. Placebo-controlled trial of risperidone augmentation for selective serotonin reuptake inhibitor-resistant civilian posttraumatic stress disorder. J Clin Psychiatry 2008;69:520-5

Krystal JH, Rosenheck RA, Cramer JA ym. Veterans Affairs Cooperative Study No. 504 Group. Adjunctive risperidone treatment for antidepressant-resistant symptoms of chronic military service-related PTSD: a randomized trial. JAMA 2011;306:493-502

Hamner MB, Faldowski RA, Ulmer HG ym. Adjunctive risperidone treatment in post-traumatic stress disorder: a preliminary controlled trial of effects on comorbid psychotic symptoms. Int Clin Psychopharmacol 2003;18:1-8

Monnelly EP, Ciraulo DA, Knapp C ym. Low-dose risperidone as adjunctive therapy for irritable aggression in posttraumatic stress disorder. J Clin Psychopharmacol 2003;23:193-6

Reich DB, Winternitz S, Hennen J ym. A preliminary study of risperidone in the treatment of posttraumatic stress disorder related to childhood abuse in women. J Clin Psychiatry 2004;65:1601-6

Kirjallisuutta

 1. Cipriani A, Williams T, Nikolakopoulou A ym. Comparative efficacy and acceptability of pharmacological treatments for post-traumatic stress disorder in adults: a network meta-analysis. Psychol Med 2018;48:1975-1984 «PMID: 29254516»PubMed
 2. Watts BV, Schnurr PP, Mayo L ym. Meta-analysis of the efficacy of treatments for posttraumatic stress disorder. J Clin Psychiatry 2013;74:e541-50 «PMID: 23842024»PubMed
 3. Krystal JH, Pietrzak RH, Rosenheck RA ym. Sleep disturbance in chronic military-related PTSD: clinical impact and response to adjunctive risperidone in the Veterans Affairs cooperative study #504. J Clin Psychiatry 2016;77:483-91 «PMID: 26890894»PubMed