Takaisin

Mielialan tasaajat aikuisten traumaperäisen stressihäiriön hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tanja Laukkala ja Markus Henriksson
16.10.2014

Näytön aste: C

Osasta mielialan tasaajia saattaa olla hyötyä traumaperäisen stressihäiriön hoidossa.

Brasilialaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Yeh MS, Mari JJ, Costa MC ym. A double-blind rando...»1 topiramaattia verrattiin lumeeseen aikuisilla (18–62 vuotta) traumaperäistä stressihäiriötä (PTSD) sairastavilla potilailla 12 viikon seurannassa. PTSD diagnosoitiin DSM-IV:n mukaan SCID-haastattelulla. Poissulkukriteereinä olivat kaksisuuntainen mielialahäiriö, psykoottinen häiriö, epävakaa persoonallisuus, päihderiippuvuus tai haittakäyttö, vakava muu sairaus, munuaiskivet, psykotrooppinen lääkehoito kahden viikon sisällä (fluoksetiinin kohdalla kuuden viikon sisällä), BMI alle 20 kg/m2 ja itsetuhoajatukset. Viisi 36 satunnaistetusta osallistujasta ei aloittanut tutkimuslääkehoitojaksoa. 17 potilasta sai topiramaattia (25 mg/vrk aloitusannosta nostettiin 25 mg viikon välein hoitovasteen mukaan, maksimiannos 200 mg/vrk) ja 14 lumetta. Tutkimuksen aikana ei saanut käyttää muuta psykotrooppista lääkehoitoa paitsi tsolpideemia tarvittaessa 10 mg/vrk univaikeuksiin. 26 potilasta jatkoi tutkimuksessa 12 viikon seuranta-ajan. Tilastolliseen arviointiin sisällytettiin ITT-analyysiä käyttäen vähintään kaksi CAPS-kyselyä täyttäneet. Päätulosmuuttuja oli CAPS-pisteiden määrän muutos lähtötilanteesta viimeiseen CAPS-mittaukseen.

Topiramaattiryhmässä CAPS-pisteet vähenivät tilastollisesti enemmän (-57,78) kuin lumeryhmässä (-32,41) tutkimuksen aikana (p 0,007).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Katsaukseen «Ipser JC, Stein DJ. Evidence-based pharmacotherapy...»2 haettiin lumekontrolloidut satunnaistetut kontrolloidut aikuisten traumaperäisen stressihäiriön lääkehoitotutkimukset tietokannoista Medline, EMBASE, CCDAN ja PILOTS helmikuussa 2010. Mielialan tasaajista satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia oli tiagabiinista (Davidson ym. 2007; 232 potilasta ja 12 viikon seuranta), topiramaatista (Tucker ym. 2007; 40 potilasta ja 12 viikon seuranta) ja valproaatista (Davis ym. 2008, 85 potilasta kahdeksan viikon seurannassa). Näissä kolmessa tutkimuksessa ei saatu lääkehoitovastetta. Lamotrigiinista on 15 potilaan kymmenen viikon RCT-tutkimus (Hertzberg ym. 1999); lääkehoitoryhmässä hoitovaste oli parempi (2/5 vs1/4), mutta otoskoko rajoitti johtopäätösten tekemistä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Katsausartikkeliin «Andrus MR, Gilbert E. Treatment of civilian and co...»3 haettiin topiramaattitutkimukset (monoterapia tai lisälääkitys) PTSD:n hoidossa tietokannoista Ovid MEDLINE, International Pharmaceutical Abstracts, ISI Web of Science ja Iowa Drug Information Service vuoteen 2010. Siviilien osalta löytynyt satunnaistettu kontrolloitu topiramaattimonoterapiatutkimus on käsitelty ylempänä (Tucker 2007), siinä ei saatu hoitovastetta. Sotaveteraaneja koskevissa kahdessa RCT:ssä toisessa saatiin hoitovaste topiramaatilla lisälääkityksenä (Akuchekian 2007, N = 67), toisessa ei (Lindley 2007, N = 40).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:

Yhteenvetona RCT-asetelmassa tutkimustulokset mielialan tasaajista ovat vielä olleet ristiriitaisia. Tutkimuksia suuremmilla otoksilla tarvitaan sekä mielialan tasaajista lisälääkityksenä että mielialan tasaajista monoterapiana. Levetirasetaamista aikuisten PTSD:n hoidossa on tutkimusprotokolla RCT-tutkimukseen www.ClinicalTrials.gov-tietokannassa koodilla NCT00413296.

Kirjallisuutta

  1. Yeh MS, Mari JJ, Costa MC ym. A double-blind randomized controlled trial to study the efficacy of topiramate in a civilian sample of PTSD. CNS Neurosci Ther 2011;17:305-10 «PMID: 21554564»PubMed
  2. Ipser JC, Stein DJ. Evidence-based pharmacotherapy of post-traumatic stress disorder (PTSD). Int J Neuropsychopharmacol 2012;15:825-40 «PMID: 21798109»PubMed
  3. Andrus MR, Gilbert E. Treatment of civilian and combat-related posttraumatic stress disorder with topiramate. Ann Pharmacother 2010;44:1810-6 «PMID: 20923947»PubMed