Takaisin

Kognitiivisten ja altistavien hoitojen asema PTSD:n hoidossa iäkkäillä

Näytönastekatsaukset
Raimo Isoaho ja Tarkastettu 17.10.2019 Tanja Laukkala
9.1.2020

Näytön aste: C

Traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) oireista kärsivien iäkkäiden oireet mahdollisesti lievittyvät, kun kognitiiviseen terapiaan yhdistetään virtuaalinen altistaminen alkuperäisiä olosuhteita vastaaville tilanteille. Kognitiiviset terapiat tulee yhdistää ikäspesifiseen, narratiiviseen, koko elämänkaaren käsittävään lähestymistapaan.

Noin 25 000 sotaveteraania Portugalissa kärsii posttraumaattisesta stressihäiriöstä. Gamito ja hänen työtoverinsa tutkivat «Gamito P, Oliveira J, Rosa P ym. PTSD elderly war ...»1 sotaveteraaneja, jotka osallistuivat Portugalin Afrikan sotiin vuosina 1963–70. Traumaattiset kokemukset olivat tapahtuneet yli 30 vuotta sitten. 10 sotaveteraania jaettiin 3 ryhmään: VRET (virtual reality exposure therapy, 12 sessiota), IE (exposure in imagination, perinteinen hoito, 12 sessiota) tai odotuslista (WL).

Kuvaileva analyysi osoitti, että PTSD-oireet, depressio ja ahdistuneisuus vähenivät eniten VRET-ryhmässä. VRET-ryhmä altistettiin sessioiden aikana virtuaalisesti sodan todellisuudelle. Altistamisen voimakkuutta lisättiin 12 session kuluessa. Ennen ja jälkeen mittauksissa VRET-ryhmän tulokset viittasivat parhaaseen hoitovasteeseen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Böttchen ja hänen työtovereidensa katsausartikkelin «Böttche M, Kuwert P, Knaevelsrud C. Posttraumatic ...»2 tavoitteena oli kartoittaa nykyinen tietämys iäkkäiden PTSD:stä kärsivien potilaiden psykoterapeuttisten hoitojen tehosta. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa nykyinen tietämys PTSD:n manifestaatioista ja kulusta iäkkäillä. Katsauksessa käytiin läpi 58 raporttia. Se ei sisältänyt meta-analyyseja eikä täyttänyt systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kriteerejä.

Tulosten mukaan iäkkäiden PTSD:n oireiden kulku ja vaikeusaste on yhteydessä traumaattisten kokemusten ajankohtaan (varhainen vs. myöhäinen elämänvaihe). Akuutissa traumatisoitumisessa PTSD on vähemmän yleistä kuin nuoremmilla. Oireet ovat myös lievemmät. Varhaisessa elämänvaiheessa tapahtuneen traumatisoitumisen oireet pyrkivät lievittymään vanhemmalla iällä.

Lupaavia hoitotuloksia on saatu kognitiivisista terapioista (cognitive restructuring) ja altistamisterapioista (trauma confrontation) yhdistettynä ikäspesifiseen, narratiiviseen elämänkaaren tarkasteluun (narrative life-review approach).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit:

«Gamito P, Oliveira J, Rosa P ym. PTSD elderly war ...»1: Tutkimus oli pilottiluonteinen, sen potilasjoukko oli pieni eikä ryhmien välinen vertailu siksi välttämättä anna uskottavaa tulosta, vaan on viitteellinen. Tutkimukseen sisältyy myös eettisiä ongelmia ainakin VRET-ryhmän loppuvaiheen terapiasessioihin liittyneen voimakkaan virtuaalisen altistamisen vuoksi. Eettinen ongelma korostuu myös sotaveteraanien korkean iän ja heillä yleisten samanaikaisten sairauksien vuoksi.

«Böttche M, Kuwert P, Knaevelsrud C. Posttraumatic ...»2: Saksalaisen kirjallisuuskatsauksen loppupäätelmät ja esimerkkinä olevan portugalilaisen tutkimuksen tulokset näyttäisivät olevan linjassa toistensa kanssa.

Kirjallisuutta

  1. Gamito P, Oliveira J, Rosa P ym. PTSD elderly war veterans: a clinical controlled pilot study. Cyberpsychol Behav Soc Netw 2010;13:43-8 «PMID: 20528292»PubMed
  2. Böttche M, Kuwert P, Knaevelsrud C. Posttraumatic stress disorder in older adults: an overview of characteristics and treatment approaches. Int J Geriatr Psychiatry 2012;27:230-9 «PMID: 21538540»PubMed