Takaisin

Ryhmäterapian tehokkuus traumaperäisen stressihäiriön hoidossa

Näytönastekatsaukset
Matti Ponteva
16.10.2014

Näytön aste: C

Kognitiivis-behavioraalinen ryhmäterapia vähentänee traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) oireita tehokkaammin kuin odotuslistalla olo.

Meta-analyysin «Sloan DM, Feinstein BA, Gallagher MW ym. Efficacy ...»1 lähtökohtana olivat traumaattisten tapahtumien aikuisten uhrien ryhmäterapiaa koskeneet 26.7.2011 mennessä julkaistut artikkelit, joita etsittiin tietokannoista PsycINFO, SSCI, MedLine ja PILOTS. Niitä löytyi 1 715, joista otsikoiden ja abstraktien tarkistuksen jälkeen voitiin tarkempaan arviointiin ottaa 127. Näistä karsittiin vielä empiiristä tietoa sisältämättömät artikkelit, satunnaistamattomat tutkimukset, kahdessa eri artikkelissa olleet samat tulokset sekä muutama teknisistä syistä vertailuun kelpaamaton tutkimus. Tämän jälkeen analyysin aineistoksi jäi 16 vuosina 1997–2011 julkaistua tutkimusta. Nämä käsittivät yhteensä 849 ryhmäterapioihin osallistunutta ja 838 verrokkia. Tutkijat eivät edellyttäneet, että terapioihin osallistuneille olisi ennen aloittamista tehty PTSD:n diagnoosi, mutta tutkimuksessa piti olla käytetty testejä, joilla voitiin mitata PTSD:n oireiden voimakkuutta.

Aineisto oli tietenkin luonteeltaan varsin hajanainen, mutta valtaosa toteutuneista terapioista oli kognitiivis-behavioraalista ryhmäterapiaa 1,5–2 tunnin mittaisina istuntoina toistettuna 1–2 kertaa viikossa yhteensä 12–30 kertaa. Verrokkiryhmistä tavallisin oli odotuslistalla olevat (5); psykoedukaatiota tai muuta terapiaa – ei välttämättä PTSD:n takia – saaneita sekä supportoitavia ryhmiä yms. oli hajatapauksia. Trauman aiheuttajia oli kuudella ryhmällä useita, neljällä ryhmällä taisteluun osallistuminen ja samoin neljällä lapsuudenaikainen seksuaalinen hyväksikäyttö. Ryhmien sukupuolijakauma oli jo tämän takia huomattavan vinoutunut. Analyysin tilastollisia perusteita ja ryhmien välisten erojen mittaamista onkin selostettu tarkasti. Oman ongelmansa aiheuttivat myös hoidosta tai seurannasta pois jäämiset, joita oli tapahtunut runsaasti, tutkimusryhmässä 26,5 %:lla.

Tutkimuksessa oli analysoitu toisaalta ryhmäterapiassa olleiden ja verrokkien ryhmäkohtaisia eroja ja toisaalta terapian vaikuttavuutta tutkimusryhmän sisällä niissä tapauksissa, joissa oli käytettävissä tiedot PTSD-oireista ennen ja jälkeen terapian (14 tutkimusta).

Koko aineiston vertailu osoitti, että ryhmäterapiasta on tilastollisesti melkein merkitsevää (p < 0,05) hyötyä, mutta tämä johtuu nimenomaan vertailusta odotuslistalla olleisiin. Aktiivista muuta terapiaa saaneiden suhteen merkitsevää eroa ei todettu. Traumatyypin vaikutus oli kokonaisuudessaan suhteellisesti vähäisempi. Lapsuudenaikaisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä kärsineiden kohdalla voitiin kuitenkin todeta, että PTSD-ryhmäterapia ei ollut tehokkaampi kuin muut aktiiviset hoidot. Tutkimusryhmän sisäisessä analyysissä terapian vaikuttavuus oli kokonaisuudessaan tilastollisesti merkitsevä. Teho oli selvästi vähäisin miesten (sotilaiden) kohdalla.

Tutkijat myöntävät aineistonsa heikkoudet, mutta katsovat osoittaneensa, että ryhmäterapia PTSD:ssä on parempi kuin hoidotta jättäminen. Pätevä kokeellinen vertailu pitäisi kuitenkin tehdä ensisijaisesti muihin mahdollisiin terapiamuotoihin. Pitkäaikainen toistunut traumatisoituminen näyttäisi heikentävän ryhmäterapian tuloksellisuutta. Vertailevaa tutkimusta yksilöterapian tuloksiin ei ole vielä lainkaan suoritettu. Myös ryhmäterapian mahdolliset edut muun muassa ryhmään kuuluvien sosiaalisen toimintakyvyn parantumisen ja hoitojärjestelyjen kustannusvaikuttavuuden osalta ovat selvittämättä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti:

«Sloan DM, Feinstein BA, Gallagher MW ym. Efficacy ...»1: Ryhmäterapian ajatus PTSD:ssä on ehkä turhaan kärsinyt aiemmasta painottumisesta kertaluonteiseen debriefingiin, joka ei itse asiassa ole mitään varsinaista terapiaa. Varsinainen PTSD:n ryhmäterapia on viime vuosina selvästi yleistynyt etenkin Yhdysvalloissa ja mahdollisuudet sen soveltamiseen myös Suomessa on aiheellista selvittää. Menetelmä edellyttänee kuitenkin riittävää alueellista potilasmäärää. Kohtalaisen samantyyppinen traumakokemus olisi toivottava, joten käytännön hyöty ei voine täällä nousta kovin suureksi.

Kirjallisuutta

  1. Sloan DM, Feinstein BA, Gallagher MW ym. Efficacy of group treatment for posttraumatic stress disorder symptoms: a meta-analysis. Psychol Trauma Theory Res Pract Policy 2013;5:176-83