Takaisin

Biologisten lääkkeiden teho nivelreumaan

Näytönastekatsaukset
Laura Pirilä
30.3.2015

Näytön aste: A

Biologiset lääkkeet (abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, infliksimabi ja rituksimabi) ovat tehokkaita nivelreuman hoidossa.

Cochrane-katsaus «Singh JA, Christensen R, Wells GA ym. Biologics fo...»1, «»1 perustui käytössä olevista biologisista lääkkeistä tehtyihin Cochrane-katsauksiin, jotka olivat valmiit 30.4.2009. Mukaan otettiin katsauksia seuraavasti: abatasepti 7 tutkimusta, adalimumabi 8 tutkimusta, anakinra 5 tutkimusta, etanersepti 4 tutkimusta, infliksimabi 4 tutkimusta, rituksimabi 3 tutkimusta. Tavoitteena oli arvioida lääkkeiden turvallisuus ja teho standardiannoksilla yli 16-vuotiailla henkilöillä, jotka täyttivät ACR 1987 kriteerit.

Päätetapahtumina oli tehon osalta ACR50vaste ja turvallisuuden osalta tutkimuksen keskeyttäminen haittatapahtuman takia.

Tutkitut biologiset lääkkeet olivat lumelääkettä tehokkaampia ACR50vasteen perusteella. OR vaihteli lumelääkkeeseen verrattaessa (OR 2,92–4,97), mutta anakinra oli vähemmän tehokas eikä merkittävää eroa lumelääkkeeseen ollut (OR 1,68; 95 % luottamusväli 0,83–3,41). Verrattaessa kuutta eri biologista lääkettä toisiinsa ei ollut muita merkittäviä eroja kuin se, että anakinra oli tehottomampi kuin etanersepti (OR 0,34; luottamusväli 0,14–0,81 ja adalimumabi oli tehokkaampi kuin anakinra (OR 2,20, 95 % luottamusväli 1,01–4,75).

NNTB-arvot olivat seuraavat: abatasepti: 5 (95 % luottamusväli 3–10), adialimumabi 4 (95 % luottamusväli 3–6), etanersepti 3 (95 % luottamusväli 3–5), infliksimabi 5 (95 % luottamusväli 3–18) ja rituksimabi 4 (95 % luottamusväli 3–8). Anakinran osalta NNTB ei ollut tilastollisesti merkittävä.

NNTH-arvot, perustuen tutkimuksesta poisjääntiin tai haittatapahtumaan ja verrattaessa lumelääkeryhmään, olivat seuraavat: adalimumabi 39 (95 % luottamusväli 19–162); anakinra 31 (95 % luottamusväli 17–92) ja infliksimabi 18 (95 % luottamusväli 8–72). Abataseptin, etanerseptin ja rituksimabin osalta NNTH-luvut eivät olleet merkittäviä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Singh JA, Christensen R, Wells GA ym. Biologics for rheumatoid arthritis: an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD007848 «PMID: 19821440»PubMed