Takaisin

Uhkaavan paradoksaalisen embolisaation hoito

Näytönastekatsaukset
Veli-Pekka Harjola
13.5.2015

Näytön aste: B

Uhkaavan paradoksaalisen embolisaation hoidossa liuotushoito vaikuttaa lisäävän komplikaatioita ja operatiivinen hoito vähentävän niitä. Jos kirurginen hoito ei ole mahdollista, suositellaan antikoagulanttihoitoa.

Uhkaavalla paradoksaalisella embolisaatiolla tarkoitetaan avoimen foramen ovalen läpi oikeasta eteisestä vasempaan eteiseen ulottuvaa tromboemboliaa. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa vuodesta 1996 vuoteen 2008 todettiin 154 tutkimusta (174 potilasta), joissa 30 päivän kuolleisuus oli esitetty «Myers PO, Bounameaux H, Panos A ym. Impending para...»1. Lisäksi arvioitiin systeemistä embolisaatiota hoidon aikana.

30 päivän kuolleisuus oli 18,4 %. Menehtyneet potilaat olivat vanhempia, ja heillä todettiin useammin tajuttomuus tai systeeminen embolisaatio toteamisvaiheessa. Monimuuttuja-analyysissa sen sijaan ei havaittu tilastollisesti merkitseviä riippumattomia ennustetekijöitä. Kirurgisesti hoidetuilla potilailla oli nonsignifikantisti alentunut kuolleisuus (odds ratio 0,65 (0,24–1,72), p = 0,65) ja trombolyysihoidetuilla potilailla non-signifikantisti lisääntynyt kuolleisuus (OR 1,62 (0,43–5,97), p = 0,47). Kirurgisesti hoidettujen systeemisen embolisaation riski hoidon aikana oli merkittävästi vähäisempi kuin antikoagulanttihoidettujen (OR 0,13 (0,03–0,67), p = 0,02) samoin kuin kuolleisuuden ja systeemisen embolisaation yhdistelmätapahtuman riski (OR 0,26 (0,11–0,60), p = 0,001).

Kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että julkaisuissa oli merkittäviäkin menetelmällisiä puutteita. Kirurgisen tromboembolektomian tulokset vaikuttivat parantavan ennustetta, kun taas trombolyysihoidon vaikutus oli päinvastainen, joskaan kummankaan ero muuhun antikoagulaatioon verrattuna ei ole tilastollisesti merkitsevä.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella vaikuttaa siltä, että kirurgista hoitoa tulee harkita potilaille, joilla on uhkaava paradoksaalinen embolisaatio, mutta mikäli tämä ei ole käytettävissä, on tavanomainen antikoagulaatiohoito turvallisempi kuin trombolyysi.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Myers PO, Bounameaux H, Panos A ym. Impending paradoxical embolism: systematic review of prognostic factors and treatment. Chest 2010;137:164-70 «PMID: 19592472»PubMed