Takaisin

Apomorfiinikynä Parkinsonin taudin off-vaiheiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Johanna Eerola-Rautio
21.5.2015

Näytön aste: B

Apomorfiini ihonalaisina injektioina on ilmeisesti tehokas ja nopea hoito Parkinsonin taudin off-vaiheisiin.

Kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa lumekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa «Pfeiffer RF, Gutmann L, Hull KL Jr ym. Continued e...»1arvioitiin apomorfiini-injektioiden tehokkuutta off-vaiheiden hoitoon 62 Parkinsonin tauti potilaalla, jotka jo olivat käyttäneet apomorfiini-injektioita vähintään 3 kuukauden ajan (keskimäärin 14,5 kuukauden ajan). Testiannoksena käytettiin joko potilaan tavanomaista apomorfiiniannosta tai sitä lisättynä 2 mg:lla sekä tilavuudeltaan samansuuruisia lumeinjektioita. Unified Parkinson's disease Rating Scalen (UPDRS) motoriset pisteet laskivat merkitsevästi apomorfiinia saaneilla verrattuna lumeeseen 10 (-19,9 (-48,9 %) vs -5,6 (-19,3 %), p < 0,0001)) ja 20 minuutin kohdalla (-24,2 (-58,7 %) vs -7,4 (-24,1), p < 0,0001), mutta ei enää 90 minuutin kohdalla (p = 0,9) injektiosta. Ennen injektiota ja 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 ja 40 minuutin kohdalla injektiosta tehdyissä Webster step-second test -kävelytesteissä (WSST) teho nähtiin 7,5–40 minuutin kohdalla (7,5 minuuttia (-269,5 vs -58,0; p = 0,023), 10 minuuttia (-400,5 vs -78,0; p = 0,0050), 15 minuuttia (-426,5 vs -66,0; p = 0,0005), 20 minuuttia (-462,5 vs -39,9; p < 0,0001) ja 40 minuuttia (-445,0 vs -62,5; p = 0,0004).

Apomorfiinipotilaat itse kokivat lääkevasteen keskimäärin 7,26 minuutin kohdalla. Apomorfiiniannoksen suurentaminen 2 mg:lla potilaiden käytössä olleesta aiemmin tehokkaaksi todetusta annoksesta ei lisännyt hyötyä ja katsottiin, että apomorfiiniannoksen nosto taudin edetessä ei hyödytä. Dyskinesioita oli neliportaisella asteikolla mitattuna apomorfiiniin liittyen merkitsevästi lumetta enemmän 10 ja 20 (p = 0,0021 ja p < 0,0001) minuutin mutta ei 90 (p = 0,25) minuutin kohdalla. Yleisimmät haittavaikutukset olivat haukottelu (22,9 %), uneliaisuus (17,1 %), pyörrytys (11,4 %), rinorrea (8,6 %) ja pahoinvointi (5,7 %). Haittavaikutuksia koki apomorfiiniryhmässä 45,7 % ja lumeryhmässä 33,3 % (p = 0,33).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa «Pahwa R, Koller WC, Trosch RM ym. Subcutaneous apo...»2 56:lla edennyttä Parkinsonin tautia sairastavalla tutkittiin off-vaiheessa annettujen apomorfiinin 2–10 mg:n injektioiden tehoa ja turvallisuutta. Tutkimukseen kuului avoin annosnostovaihe ja satunnaistettu kaksoissokkoutettu 4 mg:n annoksen vertailu lumeeseen crossover-asetelmassa.

UPDRS III -pisteet vähenivät apomorfiinilla merkittävästi lumetta enemmän 20 minuutin (-11,2 vs -2,8, p = 0,0002) ja 40 minuutin (-13,5 vs -3,0, p < 0,0001) kohdalla.

Haitoista dyskinesiapisteet lisääntyivät annoskoon kasvaessa (p < 0,033). Oireista hypotensiota esiintyi 20 ja 40 minuutin kohdalla apomorfiinin jälkeen lumetta enemmän (17,6 vs 7,8 %, p = 0,0339 ja 11,8 vs 2,0 %, p = 0,025). 4 mg:n apomorfiini-injektion jälkeen QT-aika piteni merkittävästi lumetta enemmän (9,9 ms vs 1,6 ms, p = 0,044). Haukottelua (25,5 vs 5,9 %), pyörrytystä (13,7 vs 3,9 %), pahoinvointia (17,6 vs 2,0 %), uneliaisuutta (7,8 vs 0 %) ja dyskinesioita (11,8 vs 0 %) ilmaantui 4 mg:n apomorfiini-injektion jälkeen lumetta enemmän.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa lumekontrolloidussa crossover-tutkimuksessa «Hattori N, Nomoto M, 6500-004 Study Group. Sustain...»3 verrattiin 28 potilaalla apomorfiini-injektion vaikutusta off-vaiheessa lumeeseen avoimen titrauksen ja 3 kuukauden seuranta-ajan jälkeen.

Apomorfiini-injektion jälkeen UPDRS:n motoristen pisteiden lasku erosi merkitsevästi lumeesta (apomorfiini: -24,5 pistettä vs lume: -2,3 pistettä; 95 % luottamusväli -27,8 – -16,4; p < 0,001). Apomorfiini-injektio päätti off-vaiheen 25:lla (89,3 %) ja lume 5:lla (17,9 %) potilaalla. Lääkkeen vaikutus alkoi noin 14 minuutin kuluttua ja kesti 62 minuuttia. Vain 5 potilasta käytti pahoinvointilääkettä vanhastaan, apomorfiinin vuoksi sen käyttöä ei aloitettu.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kaksoissokkoutetussa neljän viikon seurantatutkimuksessa «Dewey RB Jr, Hutton JT, LeWitt PA ym. A randomized...»4selvitettiin apomorfiinin tehoa 32 potilaalla, joilla oli vähintäänkin 2 tuntia off-aikaa optimaaliseksi katsotusta hoidosta huolimatta. Tehon arvioinnissa käytettiin mittareina UPDRS:n motorisen osion pistemäärää, off-vaiheen korjautumista ja päivittäisen off-ajan kokonaiskestoa.

Apomorfiini (keskimääräinen kerta-annos 5,4 mg) oli lumelääkettä tilastollisesti tehokkaampi: UPDRS:n motorisen osion pisteet paranivat 62 %:lla, mutta lumelääkkeellä ei havaittu muutosta. Apomorfiini (keskimäärin 2,5 päivittäistä annoskertaa) korjasi 95 % off-vaiheista ja lumelääke 23 %. Off-vaiheiden kokonaiskesto lyheni 2 tuntia apomorfiinilla eikä lainkaan lumelääkkeellä.

Katsauksen laatijat toteavat tämän uuden tutkimukseen perusteella voitavan todeta apomorfiinin olevan tehokas off-vaiheiden hoidossa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Pfeiffer RF, Gutmann L, Hull KL Jr ym. Continued efficacy and safety of subcutaneous apomorphine in patients with advanced Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord 2007;13:93-100 «PMID: 17055329»PubMed
 2. Pahwa R, Koller WC, Trosch RM ym. Subcutaneous apomorphine in patients with advanced Parkinson's disease: a dose-escalation study with randomized, double-blind, placebo-controlled crossover evaluation of a single dose. J Neurol Sci 2007;258:137-43 «PMID: 17466338»PubMed
 3. Hattori N, Nomoto M, 6500-004 Study Group. Sustained efficacy of apomorphine in Japanese patients with advanced Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord 2014;20:819-23 «PMID: 24792991»PubMed
 4. Dewey RB Jr, Hutton JT, LeWitt PA ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of subcutaneously injected apomorphine for parkinsonian off-state events. Arch Neurol 2001;58:1385-92 «PMID: 11559309»PubMed