Takaisin

Apomorfiini-infuusio Parkinsonin taudissa

Näytönastekatsaukset
Johanna Eerola-Rautio
21.5.2015

Näytön aste: C

Apomorfiini-infuusio saattaa vähentää ja lieventää off-vaiheita ja myös dyskinesioita edenneessä Parkinsonin taudissa.

Espanjalaisessa monikeskustutkimuksessa «García Ruiz PJ, Sesar Ignacio A, Ares Pensado B ym...»1 analysoitiin retrospektiivisesti 82 apomorfiini-infuusiopotilasta, keskimääräinen seuranta-aika oli 20 kuukautta. Apomorfiini-infuusio vähensi infuusiota edeltävään tilanteeseen verrattuna vuorokauden off-aikaa 6,64 (± 3,10) tunnista 1,36 (± 1,42) tuntiin (p < 0,0001), off-vaiheiden määrää (4,55 ± 1,70 vs 1,36 ± 1,63, p < 0,0001) ja paransi UPDRS:n motorisia pisteitä aiemman lääkityksen off-tilaan verrattuna (42,28 ± 14,05 vs 28,62 ± 15,84, p < 0,0001). Dyskinesioiden vaikeus lieveni viisiportaisella asteikolla 1,67 vs 1,15 ja levodopa-annos väheni 33 % (989,4 ± 420,1 vs 663,8 ± 403,2, p < 0,0001). Keskimääräinen apomorfiiniannos oli 5,03 mg/h ja vuorokausiannos välillä 35–160 mg/vrk. Infuusio oli päällä keskimäärin 14,05 h/vrk.

Vain 2 potilasta tuli toimeen apomorfiinimonoterapialla. Haittavaikutuksina 68 %:lle ilmaantui ihonalaisia noduluksia, 29 %:lle uneliaisuutta, 17 %:lle sekavuutta, 18 %:lle hallusinaatioita, 6 %:lle pahoinvointia ja 6 %:lle ortostaattista hypotensiota.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Samansuuntaiset tulokset oli pienemmässä avoimessa 6 kuukauden seurantatutkimuksessa «Katzenschlager R, Hughes A, Evans A ym. Continuous...»2 (n = 12), jossa dyskinesioiden arviointi tehtiin sokkoutetun videoanalyysin avulla. Off-ajan ja dyskinesia-ajan arviot perustuivat 0, 3 ja 6 kuukauden kohdalla pidettyihin oirepäiväkirjoihin.

Vuorokauden off-aika väheni 6,3:sta 2,9:ään tuntiin (2,4 tuntia, 38 %, p < 0,05). On-aika lisääntyi 66,2 %:sta 79,1 %:iin, eli noin 20 % (p < 0,01). Levodopa-annos väheni 55 % (1 629 mg vs 735 mg, p < 0,01). Dyskinesioiden kesto ja vaikeus vähenivät VAS-arvion ja oirepäiväkirjojen perusteella. Keskimääräinen apomorfiini-infuusioannos oli 75,2 mg/vrk.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistamattomassa 12 kuukauden seurantatutkimuksessa «De Gaspari D, Siri C, Landi A ym. Clinical and neu...»3 13 apomorfiini-infuusiopotilaan ja 12 subthalamic nucleus deep brain stimulation (STN-DBS) -potilaan apomorfiini-infuusio vähensi off-aikaa lähtötasosta 51 % (2,8 ± 0,8 vs 1,4 ± 0,5 tuntia päivässä; p < 0,001) (STN-DBS 76 %), mutta ei dyskinesioita AIMS-pisteiden (Abnormal Involuntary Movements Scale) valossa (AIMS; +3 % 9,1 ± 2,8 vs 9,4 ± 3,1). Myöskään UPDRS:n motorisen osion pisteet eivät muuttuneet lähtötasosta (off-vaiheen pisteet lähtötasossa 32,1 ± 7,3 vs 32,9 ± 8,5 12 kuukauden hoidon kohdalla ja on-vaiheen pisteet lääkityksellä ennen apomorfiinia 19,5 ± 15,6 ja 19,25 ± 14,5 apomorfiinihoidon aikana).

Muu lääkitys levodopaekvivalentein väheni 29 % (665,98 ± 215 mg/vrk vs 470 ± 229 mg/vrk p = 0,034).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Eurooppalaisessa tuoreessa prospektiivisessa havainnoivassa monikeskustutkimuksessa «Martinez-Martin P, Reddy P, Katzenschlager R ym. E...»4 43 apomorfiini-infuusiopotilaan ja 44 levodopainfuusiopotilaan (IJLI) apomorfiini-infuusio paransi UPDRS III-pisteitä -43 % infuusiota edeltävään tilanteeseen verrattuna (30,79 (SD10,40) vs 17,46 (SD8,08), p < 0,0001) ja UPDRS IV-pisteitä -40 % (10,02 vs 5,93, p < 0,0001). IJLI vähensi UPDRSIII-pisteitä 45 % ja UPDRS IV-pisteitä 56 %. Apomorfiini-infuusiopotilailla levodopa-annos laski 30 %. Off-ajan määrää ei kommentoitu.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Apomorfiini-infuusiosta ei ole tehty lainkaan satunnaistettuja lumekontrolloituja tutkimuksia, mutta käyttökokemusta on useasta maasta yli vuosikymmenen ajalta. Julkaistua tietoa on avoimista satunnaistamattomista havainnoivista sekä prospektiivisista että retrospektiivisista yksittäin potilasmääriltään pienehköistä tutkimuksista mutta yhteensä yli 400 potilaasta. Tämän vuoksi kliininen näyttö hoidon hyödyistä näyttää olevan melko vahva.

Kirjallisuutta

 1. García Ruiz PJ, Sesar Ignacio A, Ares Pensado B ym. Efficacy of long-term continuous subcutaneous apomorphine infusion in advanced Parkinson's disease with motor fluctuations: a multicenter study. Mov Disord 2008;23:1130-6 «PMID: 18442107»PubMed
 2. Katzenschlager R, Hughes A, Evans A ym. Continuous subcutaneous apomorphine therapy improves dyskinesias in Parkinson's disease: a prospective study using single-dose challenges. Mov Disord 2005;20:151-7 «PMID: 15390035»PubMed
 3. De Gaspari D, Siri C, Landi A ym. Clinical and neuropsychological follow up at 12 months in patients with complicated Parkinson's disease treated with subcutaneous apomorphine infusion or deep brain stimulation of the subthalamic nucleus. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006;77:450-3 «PMID: 16543520»PubMed
 4. Martinez-Martin P, Reddy P, Katzenschlager R ym. EuroInf: a multicenter comparative observational study of apomorphine and levodopa infusion in Parkinson's disease. Mov Disord 2015;30:510-6 «PMID: 25382161»PubMed