Takaisin

Yli 65-vuotiaiden värttinäluun alaosan murtuman operatiivinen hoito

Näytönastekatsaukset
Nina Lindfors ja Mika Paavola
2.5.2016

Näytön aste: B

Yli 65-vuotiaiden potilaiden värttinäluun alaosan murtumien hoidossa kannattaa ilmeisesti suosia konservatiivista hoitolinjaa.

Itävaltalaisessa tutkimuksessa «Arora R, Lutz M, Deml C ym. A prospective randomiz...»1 tutkittiin yli 65-vuotiaiden, itsenäisesti asuvien henkilöiden dorsaalisesti dislokoituneiden, instabiilien ja intra- että ekstra-artikulaaristen murtumien hoitoa. Tässä satunnaistetussa, kontrolloidussa vertailevassa tutkimuksessa verrattiin volaarista levytystä (N = 36) suljettuun paikalleen asetukseen ja kipsihoitoon (N = 37). Tutkimukseen otettiin mukaan ne potilaat, joilla primaaristi ei saatu riittävän hyvää asentoa, ja ne, joiden murtuman asento oli pettänyt viikon kontrollissa. Nämä potilaat satunnaistettiin operatiiviseen hoitoon volaarisella lukkolevyllä tai kipsaukseen neutraaliasentoon. Uusintarepositioita ei tehty. Leikattujen potilaiden kipsausaika oli 10 vuorokautta, sen jälkeen irrotettava tuki 7 vuorokautta. Konservatiivisessa ryhmässä kipsausaika oli 5 viikkoa.

Päälopputulosmuuttuja oli PRWE (Patient-Related Wrist Evaluation) yhden vuoden kohdalla. Yhden vuoden kohdalla leikatuilla PRWE oli (12,8 ± 23,2), DASH (5,7 ± 11,1) ja konservatiivisesti hoidetuilla (14,6 ± 22,8) ja DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) (8,0 ± 9,3) p = 0,73. Puristusvoimatestissä tulos oli 22,2 ja 19 kg (p = 0,02).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Skotlantilaisessa tutkimuksessa «Azzopardi T, Ehrendorfer S, Coulton T ym. Unstable...»2 arvottiin kolikkoa heittämällä 57 potilasta, joilla oli epävakaana pidetty nivelpinnalle ulottumaton värttinäluun distaalinen, joko nukutuksessa toteutettuun sulkeiseen murtuman paikalleen asetukseen ja kipsihoitoon (N = 27) tai leikkaushoitoon. Leikkaushoidossa murtuma asetettiin sulkeisesti paikalleen, kiinnitettiin piikein ihon läpi ja ranne tuettiin kipsiin. Kummassakin ryhmässä hoitoaika oli 5 viikkoa. Potilaiden keski-ikä oli 71 vuotta ja vaihteluväli 60–88 vuotta. Seuranta-aika oli 1 vuosi. Tuloksissa analysoitiin ranteen liikkuvuus, puristusvoima, päivittäinen käden käytön subjektiivinen aktiivisuus, kipu, elämänlaatu (SF-36) ja röntgenologinen lopputulos.

Kliinisissä ja potilaan subjektiivisissa tuloksissa vuoden seurannan jälkeen ainoastaan ulnaarideviaatio-liikelaajuudessa oli kliinisesti merkittävää eroa 17 astetta leikkausryhmän eduksi (p = 0,009). Röntgenkuvissa leikkausryhmän murtumien asento oli parantunut anatomisempaan asentoon dorsaalisen kallistuman, lyhentymän ja inklinaation osalta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Arora R, Lutz M, Deml C ym. A prospective randomiz...»1: Inkluusio- tai eksluusiokriteerejä ei ollut annettu. Otoskoko jää hieman alle arvioidun.

«Azzopardi T, Ehrendorfer S, Coulton T ym. Unstable...»2: Satunnaistamistapa epäadekvaatti, ei stratifikaatiota.

Kirjallisuutta

  1. Arora R, Lutz M, Deml C ym. A prospective randomized trial comparing nonoperative treatment with volar locking plate fixation for displaced and unstable distal radial fractures in patients sixty-five years of age and older. J Bone Joint Surg Am 2011;93:2146-53 «PMID: 22159849»PubMed
  2. Azzopardi T, Ehrendorfer S, Coulton T ym. Unstable extra-articular fractures of the distal radius: a prospective, randomised study of immobilisation in a cast versus supplementary percutaneous pinning. J Bone Joint Surg Br 2005;87:837-40 «PMID: 15911669»PubMed