Takaisin

Operatiivisesti hoidetun radiusmurtuman värttinäluun alaosan murtuman immobilisaation keston vaikutus ranteen liikkuvuuteen ja toimintakykyyn

Näytönastekatsaukset
Mira Sillanpää
2.5.2016

Näytön aste: A

Ranteen varhainen mobilisaatio volaarisen levytyksen jälkeen nopeuttaa jonkin verran kuntoutumista distaalisissa radiusmurtumissa ensimmäisten viikkojen aikana, mutta ero häviää 3 kuukauden kohdalla.

Lozano-Calderón ym. muiden satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa «Lozano-Calderón SA, Souer S, Mudgal C ym. Wrist mo...»1 tutkittiin yli 18-vuotiaiden, volaarisella levytyksellä ja ruuvauksella hoidettujen distaalisten radiusmurtumien leikkauksen jälkeistä mobilisaatiota. Tutkimukseen osallistui 60 potilasta, jotka satunnaistettiin varhaiseen (naisia 19, miehiä 11, keski-ikä 55 vuotta) ja myöhäiseen (naisia 20, miehiä 10, keski-ikä 51 vuotta) mobilisaatioryhmään. Kumpikin ryhmä aloitti välittömästi operaation jälkeisen sormien, kyynärpään ja olkapään liikeharjoitteet. Varhainen mobilisaatioryhmä aloitti ranteen kuormittamattomat eri suuntien liikeharjoitteet 2 viikon kuluessa operaatiosta. Myöhäinen mobilisaatioryhmä aloitti ranteen kuormittamattomat liikeharjoitteet 6 viikon kuluttua operaatiosta.

3 kuukauden kohdalla varhaisen mobilisaatioryhmän potilaista oli tutkimuksessa mukana 29 ja myöhäisen mobilisaatioryhmän potilaista 27 potilasta. Kuuden kuukauden kohdalla varhaisen mobilisaatioryhmän potilaita oli mukana 28 ja myöhäisen mobilisaation potilaita 26. Päälopputulosmuuttuja oli ranteen fleksio-ekstensio-liikerata, jossa ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa tutkimusryhmien välillä 3 (104° verrattuna 107°; p = 0,61) tai 6 kuukauden kohdalla (124° ja 126°; p = 0,65) leikkauksen jälkeen. Eroa ei myöskään havaittu ryhmien välillä ranteen muissa liikkeissä (prosupinaatio, radiaali- ja ulnaarideviaatio), puristusvoimassa, DASH-pisteissä (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand), radiograafisissa parametreissä, Gartlandin ja Werleyn asteikossa, Mayon asteikossa tai kivussa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Brehmerin ja Husbandin satunnaistetussa kohorttitutkimuksessa «Brehmer JL, Husband JB. Accelerated rehabilitation...»2 tutkittiin 18–85-vuotiaiden volaarisella levytyksellä hoidettujen distaalisten radiusmurtumien leikkauksen jälkeisen mobilisaation aloituksen ajankohdan ja harjoitteiden vaikutusta ranteen mobilisaatioon, voimaan ja käden toimintakyvyn palautumiseen. Tutkimukseen osallistui 81 potilasta, jotka jaettiin 2 ryhmään: varhaiseen mobilisaation aloitukseen (N = 36) tai tavanomaiseen, kirjallisuuteen perustuvaan mobilisaatioon (N = 45). Tutkittavien keski-ikä varhaisessa mobilisaatioryhmässä oli 55 vuotta ja tavanomaisessa mobilisaatioryhmässä 49,8 vuotta. Tutkimusryhmät olivat keskenään vertailukelpoiset tutkittavien sukupuolen, ammatin ja dominantin käden suhteen. Molemmat ryhmät aloittivat 3–5 vuorokauden kuluttua operaatiosta tavanomaisen mobilisaation olkapään, kyynärpään ja sormien osalta, ranteessa oli käytössä avattava lasta. Varhainen mobilisaatioryhmä aloitti 2 viikon kuluttua operaatiosta ranteen tai kyynärvarren passiivisen mobilisaation ja ranteen isometriset vahvistavat harjoitteet ja puristeluharjoitteet kevyen terapiavahan avulla. 4 viikon kuluttua leikkauksesta varhainen mobilisaatioryhmä lopetti lastan käytön ja aloitti isotonisen vahvistavan harjoittelun ja keskiraskaan terapiavahan käytön. Tavanomainen mobilisaatioryhmä aloitti 6 viikon jälkeen operaatiosta ranteen passiivisen mobilisaation, isometriset vahvistavat harjoitteet ja kevyen terapiavahan käytön. Lastasta luovuttiin 7 viikkoon mennessä.

Potilaita arvioitiin 3–5 vuorokauden kohdalla sekä 2, 3, 4, 6, 8, 12 viikon ja 6 kuukauden kohdalla postoperatiivisesti. Jokaisella kerralla kirjattiin ylös DASH-pisteet, ranteen fleksio ja ekstensio, prosupinaatio, puristusvoima ja pinsettivoima. Röntgenkuvat otettiin 2 ja 6 viikon sekä 3 kuukauden kohdalla.

0–8 viikon seurannassa aikaisen mobilisaatioryhmän tulokset olivat paremmat ranteen liikelaajuuksissa ja DASH-pisteissä verrattuna tavanomaiseen mobilisaatioryhmään. (DASH 2 viikkoa: 39/48, 3 viikkoa: 30/39, 4 viikkoa: 21/31, 6 viikkoa: 13/23 ja 8 viikkoa: 7/15). Erot olivat tilastollisesti merkittävät (p < 0,05). 12 viikon ja 6 kuukauden tuloksissa ei merkittäviä eroja enää näiden kahden ryhmän välillä havaittu (DASH 12 viikkoa: 5/8 ja 6 kuukautta: 3/5). Kummassakaan tutkimusryhmässä ei havaittu murtuman asennon huonontumista, ja kaikki murtumat paranivat 3 kuukauden kuluessa operaatiosta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Brehmer JL, Husband JB. Accelerated rehabilitation...»2: Ranteen haluttua liikerataa ei tutkimuksessa etukäteen määritelty tai tuotu esille. Jokainen terapeutti ja myös potilas määrittelivät tutkimuksessa itse toimintakyvyn kannalta tyydyttävän ranteen liikeradan – ja tällöin myös terapian lopettamisen ajankohdan.

Kirjallisuutta

  1. Lozano-Calderón SA, Souer S, Mudgal C ym. Wrist mobilization following volar plate fixation of fractures of the distal part of the radius. J Bone Joint Surg Am 2008;90:1297-304 «PMID: 18519324»PubMed
  2. Brehmer JL, Husband JB. Accelerated rehabilitation compared with a standard protocol after distal radial fractures treated with volar open reduction and internal fixation: a prospective, randomized, controlled study. J Bone Joint Surg Am 2014;96:1621-30 «PMID: 25274787»PubMed