Takaisin

Värttinäluun alaosan murtuma ja eri fysioterapiamenetelmät

Näytönastekatsaukset
Kia Pelto-Vasenius
2.5.2016

Näytön aste: D

Eri fysioterapiamenetelmien vaikuttavuudesta ei ole luotettavaa näyttöä aikuisten värttinäluun alaosien murtumien kuntoutuksessa.

Vuonna 2006 julkaistussa Cohrane-katsauksessa «Handoll HH, Madhok R, Howe TE. Rehabilitation for ...»1, «»1 selvitettiin erilaisten fysioterapiamenetelmien (aktiivinen tai passiivinen liikehoito, toimintaterapian keinot, ultraääni, lämpö, kylmä, imunestekiertoon vaikuttavat hoidot tai sähköhoito) vaikuttavuutta aikuisten distaalisten radiusmurtumien kuntoutuksessa. Artikkeleja etsittiin laajasti eri tietokannoista, muun muassa Cohrane, Medline, Embase, Cinahl, Amed, Pedro, OTseeker, aina kongressijulkaisuihin asti eikä kielirajoituksia ollut. Sisäänottokriteerit täytti 15 RCT-tutkimusta. Potilaita oli 746, joista suurin osa vanhempia naisia iältään keskimäärin 53–76 vuotta. Operatiivisesti hoidettuja murtumia oli ainoastaan 27, muut oli hoidettu konservatiivisesti. Osa tutkimuksista ja fysioterapioista alkoi immobilisaation aikana ja osa immobilisaation jälkeen. Yhdessä immobilisaation aikana alkaneessa tutkimuksessa käden funktio parani hieman kipsihoidon jälkeen, ja teho säilyi kuukauden. Toimintaterapia auttoi hieman lyhytaikaisesti yhdessä tutkimuksessa. Sen sijaan ohjatun ja ohjaamattoman harjoittelun välillä ei ollut eroja käden toiminnassa.

Immobilisaation jälkeen ei millään fysioterapiamenetelmällä ollut eroja lopputuloksissa, kun verrattiin fysioterapiaa saaneita heihin, jotka eivät saaneet fysioterapiaa. Kuitenkin lyhytaikainen lievä apu oli jatkuvasta passiivisesta mobilisaatiosta eksternillä fiksaatiolla hoidetuilla potilailla. Myös lymfakiertoa parantava hoito ja ultraäänihoito auttoivat hieman, tosin kummastakin oli ainoastaan yksi tutkimus. Fysioterapiassa käyneiden potilaiden käden funktio oli lyhytaikaisesti parempi kuin kirurgin ohjaamat kotiharjoitteet, mutta tästä oli vain yksi tutkimus.

Kirjoittajien päätelmänä oli, että nykyisten riittämättömien RCT-tutkimusten perusteella ei voida arvioida eri fysioterapiamenetelmien vaikuttavuutta aikuisten radiusmurtumien hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Handoll HH, Madhok R, Howe TE. Rehabilitation for ...»1: Hyvin heterogeeniset ryhmät ja tutkimusten laatu kovin vaihteleva, potilaiden määrä pieni ja lopputulosmittarit erilaisia, koska julkaisuvuodet vaihtelivat vuosien 1974–2005 välillä.

Kirjallisuutta

  1. Handoll HH, Madhok R, Howe TE. Rehabilitation for distal radial fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;(3):CD003324 «PMID: 16856004»PubMed