Takaisin

Systeemisen valasikloviirin tehokkuus huuliherpeksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Outi Salminen
30.3.2016

Näytön aste: B

Valasikloviiri ilmeisesti lyhentää hieman uusiutuvan huuliherpeksen oireiden kestoa, leesion paranemista ja kivun kestoa.

Kahdessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetusta, lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Spruance SL, Jones TM, Blatter MM ym. High-dose, s...»1 terveille vapaaehtoisille annosteltiin valasikoviiriä ensin 2 g kaksi kertaa päivässä 1 vuorokauden ajan (yhden päivän hoito) tai 2 g kaksi kertaa vuorokauden päivän ajan, sitten 1 g kaksi krt/vrk toisen päivän ajan (kahden päivän hoito) tai lumelääkettä. Koehenkilöt aloittivat hoidon heti huuliherpeksen ensimmäisten oireiden ilmaannuttua ja tulokset analysoitiin 24 tunnin sisällä hoidon aloittamisesta. Koehenkilöt olivat muuten terveitä yli 12-vuotiaita, joilla oli ollut vähintään 3 huuliherpesepisodia viimeisen vuoden aikana.

Valasikloviiria annosteltiin joko yhden (n = 311) tai kahden päivän hoitona (n = 299) tai he saivat lumelääkettä (n = 292). Ensisijainen tulosmuuttuja oli lääkärin arvioima huuliherpesepisodin kesto. Toissijainen tulosmuuttuja oli niiden koehenkilöiden osuus, joiden leesion kehittyminen vesikkeliksi estyi.

Huuliherpesepisodin keskimääräinen kesto lyhentyi 1,1 päivää (p = 0,001) yhden päivän hoidolla ja 0,7 päivää (p = 0,008) kahden päivän hoidolla verrattuna lumeeseen. Muina tulosmuuttujina pidettiin leesion paranemiseen kulunutta aikaa ja kivun loppumiseen kulunutta aikaa. Leesion paraneminen nopeutui 0,8 päivällä (p < 0,001) yhden päivän hoidolla ja kahden päivän hoidolla 0,8 päivää (p = 0,001). Kivun loppumiseen kulunut aika lyheni noin puolella päivällä molemmilla hoitotavoilla (p = 0,008). Valasikloviirihoito ei merkitsevästi estänyt leesioiden syntyä.

Koehenkilöt saivat valasikloviiriä yhden (n = 298) tai kahden päivän hoitona (n = 339) tai he saivat lumelääkettä (n = 317). Ensisijaisena tulosmuuttujana oli niiden koehenkilöiden osuus, joiden leesioiden kehittyminen estyi. Valasikloviiri ei estänyt merkitsevästi leesioiden kehittymistä kummallakaan hoitotavalla. Toissijaisena tulosmuuttujana oli episodin kesto.

Episodin kesto lyhentyi merkitsevästi yhden päivän hoidolla yhdellä vuorokaudella (p < 0,001) ja 0,8 vuorokautta kahden päivän hoidolla lumeeseen verrattuna. Leesion paraneminen ja kivun loppuminen oli myös merkitsevästi lyhyempi kontrolliin verrattuna. Leesion paraneminen nopeutui 0,6 päivällä (p < 0,001) yhden päivän hoidolla ja kahden päivän hoidolla 0,7 päivää (p < 0,001). Kivun loppumiseen kulunut aika lyheni 0,7 päivällä (p < 0,001) yhden päivän hoidolla ja kahden päivän hoidolla 0,7 päivää (p = 0,003). Haittavaikutuksista päänsärky oli ainoa oire, jota oli enemmän valasikloviiriä saaneilla koehekilöillä lumeeseen verrattuna (9–10 % yhden päivän hoidossa, 9 % kahden päivän hoidossa, 4–5 % lumeryhmässä).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Yhden päivän valasikloviiri on lokakuussa 2015 hyväksytty Suomessa itsehoitokäyttöön. Tutkimus oli GlaxoSMithKlinen rahoittama.

Kirjallisuutta

  1. Spruance SL, Jones TM, Blatter MM ym. High-dose, short-duration, early valacyclovir therapy for episodic treatment of cold sores: results of two randomized, placebo-controlled, multicenter studies. Antimicrob Agents Chemother 2003;47:1072-80 «PMID: 12604544»PubMed