Takaisin

Kestävyysliikunta ja sympaattisen hermoston aktiivisuus

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: A

Kestävyysliikunta vähentää sympaattisen hermoston aktiivisuutta verrattuna harjoittelemattomuuteen.

Meta-analyysissä «Cornelissen VA, Fagard RH. Effects of endurance tr...»1arvioitiin 12 vuosina 1985–2000 julkaistua satunnaistettua kontrolloitua interventiotutkimusta kestävyysharjoittelun ja sympaattisen hermoston aktiivisuuden yhteydestä terveillä miehillä ja naisilla. Tutkittavia oli yhteensä 398. Ikä vaihteli välillä 22–79 vuotta ja harjoitteluintervention pituus välillä 4–24 viikkoa. Sympaattisen hermoston aktiivisuutta arvioitiin mittaamalla plasman noradrenaliinipitoisuus levossa.

Kestävyysliikuntaa tehneellä ryhmällä plasman noradrenaliinipitoisuus väheni enemmän verrattuna harjoittelemattomaan ryhmään: keskiero 29 % (95 % luottamusväli 18–40 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Meta-analyysiin sisällytetyistä tutkimuksista kahdeksassa sisäänottokriteerinä oli koholla oleva lepoverenpaine.

Kirjallisuutta

  1. Cornelissen VA, Fagard RH. Effects of endurance training on blood pressure, blood pressure-regulating mechanisms, and cardiovascular risk factors. Hypertension 2005;46:667-75 «PMID: 16157788»PubMed