Takaisin

Kestävyysliikunta ja valtimojäykkyys

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: A

Kestävyysliikunta vähentää valtimojäykkyyttä verrattuna kontrolliryhmään.

Meta-analyysissä «Ashor AW, Lara J, Siervo M ym. Effects of exercise...»1 arvioitiin 3 vuosina 2009–2013 julkaistua satunnaistettua kontrolloitua interventiotutkimusta, joissa selvitettiin, vähentääkö kestävyysliikuntaan perustuva harjoitteluinterventio valtimojäykkyyttä. Lähtötilanteessa terveitä tutkittavia oli yhteensä 84. Tutkittavien keskimääräinen ikä eri tutkimuksissa vaihteli välillä 27–68 vuotta; interventioiden pituus vaihteli välillä 3-12 kuukautta. Valtimojäykkkyys määritettiin mittaamalla pulssiaallon etenemisnopeus kaula- ja reisivaltimon välillä (suurempi etenemisnopeus kuvaa jäykempää valtimoa).

Kestävyysliikuntaan perustuvaan interventioryhmään kuuluvien tutkittavien pulssiaallon etenemisnopeus väheni tutkimuksen aikana 0,4 m/s (95 % luottamusväli 0,3–0,6 m/s) enemmän kuin kontrolliryhmällä.

Samassa meta-analyysissä «Ashor AW, Lara J, Siervo M ym. Effects of exercise...»1arvioitiin 2 vuonna 2013 julkaistua satunnaistettua kontrolloitua interventiotutkimusta, joissa selvitettiin, vähentääkö kestävyysliikuntaan perustuva harjoitteluinterventio toista valtimojäykkyyttä kuvaavaa suuretta, augmentaatioindeksiä. Augmentaatioindeksi kuvaa takaisin heijastuvan paineaallon osuutta pulssipaineesta. Lähtötilanteessa terveitä tutkittavia oli yhteensä 72. Tutkittavien keskimääräinen ikä kahdessa tutkimuksessa vaihteli välillä 24–27 vuotta; interventioiden pituus kummassakin tutkimuksessa oli 12 kuukautta.

Kestävyysliikuntaan perustuvaan interventioryhmään kuuluvien tutkittavien augmentaatioindeksi väheni tutkimuksen aikana 4,3 %-yksikköä (95 % luottamusväli 0–8,6 %-yksikköä) enemmän kuin kontrolliryhmällä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Ashor AW, Lara J, Siervo M ym. Effects of exercise modalities on arterial stiffness and wave reflection: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One 2014;9:e110034 «PMID: 25333969»PubMed