Takaisin

Vaiheittaisen, osittaisen tai täydellisen kariesvaurion poiston pitkäaikaistuloksia

Näytönastekatsaukset
Vuokko Anttonen
2.5.2016

Näytön aste: B

Syvässä vauriossa karieskudoksen vaiheittainen tai osittainen poisto ilman perforaatiota ilmeisesti pienentää hampaan vitaliteetin menetyksen riskiä 1–3 vuoden seurannassa verrattuna vaurion täydelliseen poistoon yhdellä kerralla.

Kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa «Bjørndal L, Reit C, Bruun G ym. Treatment of deep ...»1 verrattiin syvien kariesvaurioiden hoidon onnistumista vaiheittaisen ja täydellisen kariesvaurion poiston jälkeen hampaissa, joissa dentiinistä vähintään 75 % oli karieksen vaurioittamaa. Monikeskustutkimukseen osallistui 6 eri suorituspaikassa 314 aikuista, joilla kullakin oli 1 syvä kariesvaurio. Heidät jaettiin satunnaisesti 2 ryhmään (vaiheittainen vs. täydellinen karieksen poisto). Vaiheittaisessa kariesvaurion poistossa poistettiin karioitunut kudos kaviteetin reuna-alueilta kokonaan ja nekroottinen, demineralisoitunut osa vaurion pulpan puoleisesta osasta. Kemiallisesti kovettuva Ca(OH)2 laitettiin jäljelle jääneen vaurioituneen kudoksen päälle ja kaviteetti korjattiin lasi-ionomeeriillä. Kaviteetti avattiin 8–12 viikon kuluttua ja loppu karioitunut kudos poistettiin, pohjalle laitettiin kemiallisesti kovettuvaa Ca(OH)2 ja kaviteetti täytettiin yhdistelmämuovilla. Täydellisen karieksen poiston ryhmässä kaviteetti puhdistettiin sekä reuna-alueilta että pulpan puoleiselta seinämältä kokonaan jo ensimmäisellä kerralla, pohjalle laitettiin kemiallisesti kovettuva Ca(OH)2 ja täytteeksi lasi-ionomeeri. 8–12 viikon kuluttua kaviteetti avattiin ja reuna-alueet puhdistettiin, mutta pulpaalisesti jätettiin aiemmin laitettu kemiallisesti kovettuva Ca(OH)2 ja kaviteetti täytettiin yhdistelmämuovilla. Seuranta-aika oli yksi vuosi. Tuloksia ryhmien välillä verrattiin tutkimalla, kuinka usein toimenpiteen aikana pulpa oli paljastunut, oliko hammas säilynyt vitaalina (termaalinen ärsytys tai sähköinen vitaliteetin mittaus ja oliko hampaassa seuranta-ajan jälkeen apikaalisesti tulehdusmuutoksia; kriteerinä oli, että perikaalinen tila oli kaksi kertaa leveämpi kuin muissa osissa juurta).

Vaiheittaisen kariesvaurion poiston ryhmässä esiintyi tilastollisesti merkitsevästi vähemmän pulpan paljastumisia verrattuna täydellinen karieksen poisto ryhmään (ero 11,4 %; 95 % luottamusväli 1,2–21,3). Vuoden seuranta-ajan jälkeen vaiheittaisen kariesvaurion poiston ryhmässä pulpan vitaliteetti säilyi paremmin (74,1 vs. 62,4 %; ero 11,7 %; 95 % luottamusväli 0,5–22,5 %, p = 0,044) ja ryhmässä esiintyi vähemmän merkkejä apikaalisesta parodontiitista kuin täydellisen karieksen poiston ryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemoidussa katsausartikkelissa «Hayashi M, Fujitani M, Yamaki C ym. Ways of enhanc...»2 analysoitiin tutkimuksia, joissa oli vaiheittaisen karieskudoksen poiston avulla haluttu välttää pulpan perforaatio säilyttää hammas vitaalina. Artikkeleita etsittiin MEDLINEsta ja japanilaisesta Igaku Chuo tietokannoista vuosilta 1970–2008. Yhteensä löytyi 266 artikkelia, joista analyyseihin otettiin 13 artikkelia (2 RCT-, 5 CCT- ja 6 havainnoivaa tutkimusta). Vaiheittaisen kariesvaurion poiston onnistumista arvioitiin seuraavien kriteerien avulla: pulpan paljastuminen, pulpan tulehtuminen, kipu toimenpiteen jälkeen ja kattamismateriaalin pysyminen. Vaiheittainen vaurion poisto katsottiin onnistuneeksi, jos pulpa säilyi vitaalina eikä toimenpiteen jälkeen ilmennyt ongelmia. Kalsiumhydoksidieristystä käytettiin 11 tutkimuksessa. Yleensä loput vauriosta puhdistettiin 3–6 kuukauden kuluttua (minimi 4 viikkoa, maksimi 12 kuukautta). Onnistumisprosentti oli ilmoitettu 8 tutkimuksessa sen vaihdellessa 94–100 %.

Kirjoittajien mukaan vaiheittainen kariesvaurion poisto todettiin tehokkaaksi menetelmäksi syvien kariesvaurioiden hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kliinisen seurantatutkimuksen «Maltz M, Jardim JJ, Mestrinho HD ym. Partial remov...»3, «Maltz M, Garcia R, Jardim JJ ym. Randomized trial ...»4 tutkimusjoukon muodostivat 6 vuotta täyttäneet henkilöt (n = 299), joilla oli pysyvässä hampaassa syvä kariesvaurio, mutta ei oireilua (spontaania kipua, koputusarkuutta) eikä röntgenlöydöksiä. Hampaat (n = 299) jaettiin satunnaisesti joko osittaisen (n = 153) tai vaiheittaisen (n = 146) karioituneen kudoksen poiston ryhmiin. Täytteet valmistettiin amalgaamista (n = 122) tai yhdistelmämuovista (n = 168). Ryhmät olivat samanlaiset iän suhteen. 18 kuukauden seuranta-ajan jälkeen voitiin kontrolloida 70,9 % tapauksista. Hoito katsottiin onnistuneeksi, jos hammas säilyi vitaalina, se ei ollut arka kylmälle eikä periapikaalisesti havaittu muutoksia. Karieskudoksen osittaisesta poiston ryhmässä onnistuneiden hoitojen osuus oli 99 % ja vaiheittaisen karieksen poiston ryhmässä 86 %; ero ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,016). Syyt epäonnistumiseen olivat pulpiitti (n = 8), periapikaalinen parodontiitti (n = 1), pulpanekroosi (n = 4) ja juurihoito (n = 1). Potilaan ikä ja täytemateriaali eivät vaikuttaneet onnistumiseen.

Alkuperäistä tutkimusjoukkoa seurattiin edelleen, ja 3 vuotta hoidon aloituksesta pystyttiin kontrolloimaan yhteensä 213 hammasta (71,2 %) «Maltz M, Garcia R, Jardim JJ ym. Randomized trial ...»4. Kriteerit olivat samat kuin arvioitaessa hoitotuloksia 18 kuukautta hoidon aloituksesta. Hoito oli onnistunut 91 %:ssa hampaista osittaisen karieksen ryhmässä ja 69 %:ssa vaiheittaisen kariesvaurion poiston ryhmässä. Ero ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,004). Vaurioituneiden pintojen lukumäärä (> 1) nosti riskiä hoidon epäonnistumiselle (HR 5,24; 95 % luottamusväli 1,21–22,59).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Vaiheittainen tai osittainen karieskudoksen poisto on suositeltavampi hampaan vitaliteetin säilymisen kannalta kuin täydellinen poisto yhdellä kertaa. Kariesvaurion alle jätetty karioitunut kudos ei vaikuttanut 18 kuukauden seurannassa hampaan vitaliteettiin, joten hampaan avaaminen uudelleen jäännöskarieksen poistamiseksi ei näyttäisi olevan tarpeen «Maltz M, Jardim JJ, Mestrinho HD ym. Partial remov...»3. Tutkimusten perusteella ei kuitenkaan voida vielä sanoa, onko tarpeen poistaa loppu karies toisessa istunnossa.

Kirjallisuutta

  1. Bjørndal L, Reit C, Bruun G ym. Treatment of deep caries lesions in adults: randomized clinical trials comparing stepwise vs. direct complete excavation, and direct pulp capping vs. partial pulpotomy. Eur J Oral Sci 2010;118:290-7 «PMID: 20572864»PubMed
  2. Hayashi M, Fujitani M, Yamaki C ym. Ways of enhancing pulp preservation by stepwise excavation--a systematic review. J Dent 2011;39:95-107 «PMID: 20971154»PubMed
  3. Maltz M, Jardim JJ, Mestrinho HD ym. Partial removal of carious dentine: a multicenter randomized controlled trial and 18-month follow-up results. Caries Res 2013;47:103-9 «PMID: 23207420»PubMed
  4. Maltz M, Garcia R, Jardim JJ ym. Randomized trial of partial vs. stepwise caries removal: 3-year follow-up. J Dent Res 2012;91:1026-31 «PMID: 22983407»PubMed