Takaisin

Apikaalisen parodontiitin vuoksi juurihoidettujen hampaiden pitkän ajan ennuste

Näytönastekatsaukset
Tuija Palin-Palokas
2.5.2016

Näytön aste: B

Apikaalisen parodontiitin vuoksi primaarijuurihoidettujen hampaiden pitkän ajan ennuste (vähintään kolme vuotta paranemisen jälkeen) on ilmeisesti hyvä, ja hoidetut hampaat säilyvät vuosia oireettomina ja ilman periapikaalimuutoksia.

Katsauksessa «Friedman S. Prognosis of initial endodontic therap...»1, johon ei sisältynyt meta-analyysia, arvioitiin 14:n mukaanottokriteerit täyttäneen kliinisen tutkimuksen tulosten kautta apikaalisen parodontiitin paranemista primaarijuurihoidon jälkeen. Tutkimukset olivat havainnoivia kliinisiä seurantatutkimuksia, joista 9 oli aitoja kohorttitutkimuksia. Tutkimukset oli julkaistu vuosina 1956–2002, 8 tutkimuksista oli julkaistu vuonna 1990 tai sen jälkeen. Mukaanottokriteerit olivat kohorttiasetelma tai isommasta aineistosta otos, jota seurattiin kohorttina, selkeästi kuvattu hoito ja toteuttajat, selkeästi määritetty onnistumismittari ja ennusteeseen vaikuttavien sekoittavien tekijöiden kuvaus. Lisäksi edellytettiin, että seurattava yksikkö oli hammas, ei juuri. Mukaan otettiin tutkimukset, jotka täyttivät vähintään kolme neljästä asetetusta kriteeristä. Seurattujen hampaiden määrä vaihteli 38:sta 204 hampaaseen, 8 tutkimuksessa seurattuja hampaita oli yli 100. Tutkimusten seuranta-aika oli useita vuosia, 10 tutkimuksessa vähintään 3 vuotta, ja hoidon onnistumista oli arvioitu joko radiologisesti tai radiologisesti ja kliinisesti. 9 tutkimuksessa onnistumisen kriteerinä oli sekä radiologisen muutoksen että kliinisen oireilun puuttuminen seuranta-ajan päättyessä taikuluessa (0,5–10 vuotta). 3 tutkimuksessa radiologisen muutoksen arvioinnissa oli käytetty PAI-indeksiä. Sekoittavia tekijöitä kuvattiin ja pohdittiin katsauksessa, mutta niiden vaikutusten arvioinnista ja sekoittavien tekijöiden hallintaan mahdollisesti käytetyistä menetelmistä alkuperäistutkimuksissa ei katsauksessa ole mainintaa.

Apikaalisen parodontiitin vuoksi juurihoidetuista hampaista parani 73–90 % täysin sekä radiologisesti (periapikaalialue) että kliinisesti (oireeton hammas). Hampaat säilyivät oireettomina ja ilman periapikaalimuutoksia jopa vuosikymmenen ajan. Paraneminen tapahtui lähes 90 %:ssa ensimmäisen vuoden aikana, ja noin joka toinen juurihoidettu hammas oli radiologisesti ja kliinisesti täysin parantunut vuoden kuluttua. 2 vuoden kuluessa parani suurin osa vielä paranemassa olevista hampaista. Noin joka 10. juurihoidettu hammas jatkoi paranemista 4 vuoteen asti hoidon jälkeen ja muutama prosentti vielä senkin jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Katsauksen tekijä muistuttaa, että juurihoidettujen hampaiden pitkän ajan ennusteeseen ja hampaan elinkaareen vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin periapikaalialueen tulehdus ja juurihoidon onnistuminen. Juurihoidetun hampaan parodontiumin kunto, paikkaukset ja proteettiset purennan korjaukset sekä koko hampaiston osalta tehtävät hoitopäätökset (sekä hammaslääkärin että potilaan valinnat) vaikuttavat juurihoidetun hampaan säilymiseen toimintakykyisenä ja sen säilymiseen suussa. Nämä tekijät huomioon ottaen seurantatutkimuksissa havaittu paranemisfrekvenssi on erittäin hyvä ja puoltaa vahvasti apikaalista parodontiittia sairastavien hampaiden juurihoitoa poiston sijaan aina, kun se on hampaan muu kunto ja toiminta purennassa huomioon ottaen realistista.

Kirjallisuutta

  1. Friedman S. Prognosis of initial endodontic therapy. Endod Topic 2002;2:59-88