Takaisin

Suuhygienian yhteys keuhkokuumeeseen ja muihin hengitystieinfektioihin

Näytönastekatsaukset
Pekka Ylöstalo
15.4.2016

Näytön aste: A

Huonon suunterveyden omaavilla laitos- ja sairaalapotilailla on korkeampi riski sairastua keuhkokuumeeseen ja muihin hengitystieinfektioihin kuin hyvän suunterveyden omaavilla. Näiden sairauksien ilmaantumista voidaan pienentää parantamalla suuhygieniaa.

Keuhkokuumeen ja hengitystieinfektioiden esiintymistä laitoksissa asuvilla ja sairaalapotilailla on tarkasteltu systemaattisessa katsauksessa «Sjögren P, Nilsson E, Forsell M ym. A systematic r...»1, joka perustuu vuosina 1996–2007 julkaistuihin tutkimuksiin. Katsaus sisältää 15 tutkimusta, joista 5 on satunnaistettuja hoitotutkimuksia. Katsaukseen hyväksyttiin tutkimukset, jotka oli tehty vanhusväestöllä ja julkaistu englannin, saksan, hollannin tai jollain pohjoismaisella kielellä. Satunnaistettujen tutkimusten koko vaihteli välillä 88 ja 353. Näiden tutkimusten perusteella tutkijat laskivat, että suuhygienian parantamisella voidaan vähentää sairastumista keuhkokuumeeseen ja hengitystieinfektioihin 6,6–11,7 % ja kuolleisuutta keuhkokuumeeseen noin 10 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Aikaisemmassa systemaattisessa katsausartikkelissa «Azarpazhooh A, Leake JL. Systematic review of the ...»2 tarkasteltiin suunterveyden yhteyttä hengityselinsairauksiin henkilöillä, jotka asuivat hoitokodeissa tai olivat intensiivisen hoidon yksikössä. Hyväksytyistä 19 tutkimuksesta 10 oli hoitotutkimusta (n = 1 064). Nämä hoitotutkimukset osoittivat, että suuhygieniaa parantamalla ja ammattimaisella säännöllisellä suunterveydenhoidolla voidaan vähentää hengityselintensairauksia 34–88%. Tutkimuksessa todettiin, että suunterveyden yhteys keuhkoahtaumatautiin oli heikko ja näyttö yhteydestä vähäistä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Kyseisissä katsausartikkeleissa «Sjögren P, Nilsson E, Forsell M ym. A systematic r...»1, «Azarpazhooh A, Leake JL. Systematic review of the ...»2 ei ole nimenomaisesti selvitetty parodontologisen hoidon vaikuttavuutta hengityselinsairauksien ehkäisyssä, vaan tutkimuksissa on lähinnä keskitytty selvittämään, mikä merkitys on suuhygienian parantamisella. Näyttö parodontaalisairauden syy-seurausyhteydestä hengityselinsairauksiin perustuu tapaus-verrokkitutkimuksiin «Gomes-Filho IS, Santos CM, Cruz SS ym. Periodontit...»3, «Gomes-Filho IS, de Oliveira TF, da Cruz SS ym. Inf...»4, «de Melo Neto JP, Melo MS, dos Santos-Pereira SA ym...»5, jotka ovat alttiita harhoille.

Kirjallisuutta

  1. Sjögren P, Nilsson E, Forsell M ym. A systematic review of the preventive effect of oral hygiene on pneumonia and respiratory tract infection in elderly people in hospitals and nursing homes: effect estimates and methodological quality of randomized controlled trials. J Am Geriatr Soc 2008;56:2124-30 «PMID: 18795989»PubMed
  2. Azarpazhooh A, Leake JL. Systematic review of the association between respiratory diseases and oral health. J Periodontol 2006;77:1465-82 «PMID: 16945022»PubMed
  3. Gomes-Filho IS, Santos CM, Cruz SS ym. Periodontitis and nosocomial lower respiratory tract infection: preliminary findings. J Clin Periodontol 2009;36:380-7 «PMID: 19419436»PubMed
  4. Gomes-Filho IS, de Oliveira TF, da Cruz SS ym. Influence of periodontitis in the development of nosocomial pneumonia: a case control study. J Periodontol 2014;85:e82-90 «PMID: 24171504»PubMed
  5. de Melo Neto JP, Melo MS, dos Santos-Pereira SA ym. Periodontal infections and community-acquired pneumonia: a case-control study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2013;32:27-32 «PMID: 22855366»PubMed