Takaisin

Kohdunkaulasyövän seulonta 25-29-vuotiailla naisilla

Näytönastekatsaukset
Ahti Anttila ja Pekka Nieminen
5.5.2016

Näytön aste: B

Alle 30-vuotiaiden naisten seulonta ei näyttäisi vähentävän kohdunkaulasyövän ilmaantuvuutta tai kuolleisuutta tautiin.

Historiallisesti Suomessa seulottiin aikana, jolloin seulontaefektit todennettiin, 30–50-vuotiaat naiset seulottiin viiden vuoden välein ( «Fidler HK, Boyes DA, Worth AJ. Cervical cancer det...»1 1963–1971, 30-55 vuotiaat naiset, joista seulontanegatiiviset 1971–1975 seulonnoista, seurattiin 1994 loppuun. «Nieminen P, Kallio M, Anttila A ym. Organised vs. ...»4: 30–59-vuotiailla,kyselytutkimukseen, 1987–1994). Sittemmin seulonnan kohdeikäryhmään on lisätty 55- ja 60-vuotiaat. Toistaiseksi ei ole kovin tarkkoja tietoja siitä, miten paljon lisäefektejä edellä mainittujen ikäryhmien lisäyksestä on saavutettu. Satunnaistettuja seulontatutkimuksia alle 30-vuotiaiden seulonnan vaikuttavuudesta ei myöskään ole saatavilla – pääasiassa ainoastaan tapaus-verrokki -tutkimuksia. Monessa muussa Euroopan maassa seulonta aloitetaan 24–25 vuoden iässä, ja suositeltu seulontaväli voi olla 3 vuotta. Selviä vaikutuksia nuorten naisten kohdunkaulansyövän ilmaantuvuustrendeissä ei kuitenkaan ole havaittu. Seulontaohjelman kokonaisvaikuttavuus ei kuitenkaan ole ollut yhtä suuri kuin Suomessa. Tämä voi johtua osaltaan vaillinaisesta peittävyydestä, osaltaan seulontatyön laadusta «International Agency for Research on Cancer. Cervi...»2, «Arbyn M, Anttila A, Jordan J ym. European guidelin...»3.

Suomalaisissa tapaus-verrokki -tutkimuksissa on selvitetty joukkotarkastuksiin 25-vuotiaana tai sitä vanhempana osallistumisen merkitystä kohdunkaulansyövän ilmaantuvuuden ja kuolleisuuden ehkäisyssä «Lönnberg S, Anttila A, Luostarinen T ym. Age-speci...»5, «Lönnberg S, Nieminen P, Luostarinen T ym. Mortalit...»6. Aineistossa oli 1 546 kohdunkaulan syöpätapausta, 506 kuolemaa kohdunkaulansyövästä, sekä 9 276 ikäkaltaistettua verrokkia. Tutkimuksessa tarkasteltiin diagnoosiajankohtaa edeltäneen 5 vuoden seulontaikkunan tietoja, ja ilmaantuvuus- ja kuolleisuusvaikutukset vakioitiin seulontaan osallistumiseen liittyvällä valikoituneisuusharhalla (self-selection bias). 25-vuotiaana joukkotarkastustohjelmaan osallistuneilla ei ollut kohdunkaulansyövän ilmaantuvuutta pienentävää vaikutusta (OR 0,95; lv 0,36–2,49); seulontaohjelmaan osallistuneet vs ei-osallistuneet). Vastaava OR 30-vuotiaana osallistuneilla oli 0,79 (lv 0,53–1,16); ts. ei vaikutusta. Seulontaan 25–39 -vuoden iässä kutsuilla kohdunkaulansyövän aiheuttama kuolleisuus ei ollut pienentynyt tilastollisesti merkitsevästi (lv leikkaan yhden) (OR 0,70; 0,33–1,48), joskin tapausmäärä oli sen verran pieni ettei esim. 5-vuotisikäryhmittäisiä lukuja voitu laskea kovinkaan luotettavasti.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Englannissa tutkittiin kohdunkaulan syöpäriskiä seulonnan aloittamisiän mukaan 20–69-vuotiailla naisilla «Sasieni P, Castanon A, Cuzick J. Effectiveness of ...»7. Aineistossa oli 4 012 syöpätapausta ja kaksinkertaisen määrä verrokkeja. Mikäli seulonta oli alkanut 22–24 vuoden iässä, myöhempi kohdunkaulansyöpäriski ei ollut pienentynyt (syöpäriski 25–29-vuoden iässä 1,11, 95 % luottamusväli 0,83–1,50). Toisaalta seulonta 32–34-, 42–44- tai 52–54-vuotiaana vähensi riskiä huomattavasti, RR:t 0,55 (0,44–0,69), 0,37 (0,29–0,48) ja 0,26 (0,19–0,36) laskettu vastaavasti 35–39-, 45–49- ja 55–59-vuotiaana. 22–44-vuotiailla seulontafekti suurentui iän myötä ja 27–29-vuoden iässä seulotuilla (syöpäriski laskettu 30–34-vuotiailla) RR oli noin 0,7. Tutkimuksessa ei pystytty vakioimaan tuloksia seulontaan osallistumiseen liittyvällä valikoitumisella (self-selection bias), mutta on varsin todennäköistä, ettei tämä harha ei selitä negatiivisia tuloksia nuorten naisten seulonnasta koska harha mieluumminkin yliarvioi kuin aliarvioi efektejä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Ontariossa Kanadassa tutkittiin kohdunkaulansyövän aiheuttamaa kuolleisuutta väestöpohjaisessa (organisoidussa) seulontaohjelmassa 20–69-vuotiailla «Vicus D, Sutradhar R, Lu Y ym. The association bet...»8. Tapaukset olivat naisia, joilla kohdunkaulan syöpä oli todettu vuosina 1998–2008 ja jotka kuolivat tähän tautiin kyseisenä aikana. Ikäkaltaistetut verrokit vastaavasti eivät olleet sairastaneet kohdunkaulansyöpää ja olivat elossa tapauksen kuolinaikana. 20- ja 25-vuotiaana seulotuilla ei ollut vaikutusta kuolleisuuteen (OR 2,4; lv 0,5–12,4) ja 1,6 (0,7–3,8); seuranta 3–36 kuukautta ja OR 1,1 (0,1–9,8) ja 0,4 (0,05–2,9); seuranta 37–60 kuukautta. Vastaavasti 30-vuotiaana seulotuilla saatiin viitteitä kohdunkaulansyövän riskin pienentymisestä lyhyemmässä seurantaryhmässä, joskin luottamusvälin yläraja on lähellä yhtä jonka jälkeen tilastollsita merkitsevyyttä ei ole (OR 0,61; lv 0,4–0,998) muttei pidemmässä (OR 2,0; lv 1,05–3,7)). Tutkimuksessa ei pystytty vakioimaan tuloksia seulontaan osallistumiseen liittyvällä valikoitumisella (self-selection bias). Tutkimuksella oli myös melko pieni tilastovoima nuorten naisten efektien arvioimiseksi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tapaus-verrokki -tutkimuksia nuorten naisten papaseulonnan vaikuttavuudesta on julkaistu lisäksi Italiasta (Firenzestä «Zappa M, Visioli CB, Ciatto S ym. Lower protection...»9 ja Trentosta «Crocetti E, Battisti L, Betta A ym. The cytologica...»10), Etelä-Afrikasta «Hoffman M, Cooper D, Carrara H ym. Limited Pap scr...»11ja Ruotsista «Andrae B, Kemetli L, Sparén P ym. Screening-preven...»12, «Andrae B, Strander B, Silfverdal L ym. Benefit of ...»13. Trenton seulontaohjelmasta tehdyssä tutkimuksessa seulontaan osallistumisen OR alle 40-vuoden iässä oli 1,00, 95 %, lv 0,18–5,65 (levyepiteelikarsinoomissa OR: 2,03, lv 0,20–20,4 ja adenokarsinoomissa 0,25, 0,02–4,0) «Crocetti E, Battisti L, Betta A ym. The cytologica...»10. Firenzen tutkimuksessa kohdunkaulansyövän OR seulontaan osallistuneilla alle 40-vuotiaana oli vastaavasti 0,32, lv 0,11–0,95 mutta tuloksia tarkemmissa ikäryhmissä ei ollut saatavilla. 40–69-vuotiailla vastaavat OR:t olivat tasolla 0,08-0,11 «Zappa M, Visioli CB, Ciatto S ym. Lower protection...»9. Eteläafrikkalaisessa tutkimuksessa alle 30-vuotiaana seulottujen kohdunkaulansyövän OR oli 0,7, lv 0,3–2,1 versus 30–39-vuotiaana seulotuilla OR 0,3, lv 0,2–0,6 ja 40–49-vuotiaana seulotuilla OR 0,3, (0,2–0,4) «Hoffman M, Cooper D, Carrara H ym. Limited Pap scr...»11.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: tutkimuksessa alle 40-vuotiaat naiset oli käsitelty yhtenä ryhmänä, eikä tietoa alle 30-vuotiaista erikseen näin ollen ole.

Ruotsalaisessa tutkimuksessa papaseulonnan efekti oli 0,40 (lv 0,34–0,46) ja eri ikäryhmien estimaatit olivat samaa suuruusluokkaa (homogeenisuustestin P-arvo 0,96; 21–29-vuotiaana sairastuneilla oli OR 0,42 (lv 0,24–0,74) «Andrae B, Kemetli L, Sparén P ym. Screening-preven...»12. Lisäanalyyseissä saatiin viitteitä kolmen vuoden välein tehdyn seulonnan vaikuttavuudesta stage IB+ syöpiin jotka oli diagnosoitu 27–29 vuoden iässä (OR 0,36, lv 0,13–0,99) joskaan 23–26-vuotiaana diagnosoiduilla tapauksilla vastaavanlaista seulontaefektiä ei ollut (OR 1,09, CI 0,32–3,68) «Andrae B, Strander B, Silfverdal L ym. Benefit of ...»13. Efektiä 1B+ syöpiin ei ollut myöskään kuuden vuoden seulontavälillä (OR 0,69, CI 0,22–2,15) «Andrae B, Strander B, Silfverdal L ym. Benefit of ...»13. Mainituissa tutkimuksissa ongelmana oli, ettei self-selection harhan vaikutuksia oltu arvioitu. Varsin pienet OR:t esimerkiksi yli 30- tai yli 40-vuotiailla viittasivat siihen, että self-selection harhalla on voinut olla paljon merkitystä, myös ruotsalaisten tutkimuksessa jossa OR oli pienentynyt myös alle 30-vuotiailla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Fidler HK, Boyes DA, Worth AJ. Cervical cancer detection in British Columbia. A progress report. J Obstet Gynaecol Br Commonw 1968;75:392-404 «PMID: 5647704»PubMed
 2. International Agency for Research on Cancer. Cervical cancer screening. IARC Handbooks of Cancer Prevention, vol 10. IARC/WHO, Lyon 2004. http://www.iarc.fr
 3. Arbyn M, Anttila A, Jordan J ym. European guidelines for quality assurance on cervical cancer screening. 2. painos. Brussels: European Community, 2008
 4. Nieminen P, Kallio M, Anttila A ym. Organised vs. spontaneous Pap-smear screening for cervical cancer: A case-control study. Int J Cancer 1999;83:55-8 «PMID: 10449608»PubMed
 5. Lönnberg S, Anttila A, Luostarinen T ym. Age-specific effectiveness of the Finnish cervical cancer screening programme. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2012;21:1354-61 «PMID: 22665576»PubMed
 6. Lönnberg S, Nieminen P, Luostarinen T ym. Mortality audit of the Finnish cervical cancer screening program. Int J Cancer 2013;132:2134-40 «PMID: 22987437»PubMed
 7. Sasieni P, Castanon A, Cuzick J. Effectiveness of cervical screening with age: population based case-control study of prospectively recorded data. BMJ 2009;339:b2968 «PMID: 19638651»PubMed
 8. Vicus D, Sutradhar R, Lu Y ym. The association between cervical cancer screening and mortality from cervical cancer: a population based case-control study. Gynecol Oncol 2014;133:167-71 «PMID: 24589414»PubMed
 9. Zappa M, Visioli CB, Ciatto S ym. Lower protection of cytological screening for adenocarcinomas and shorter protection for younger women: the results of a case-control study in Florence. Br J Cancer 2004;90:1784-6 «PMID: 15150597»PubMed
 10. Crocetti E, Battisti L, Betta A ym. The cytological screening turned out effective also for adenocarcinoma: a population-based case-control study in Trento, Italy. Eur J Cancer Prev 2007;16:564-7 «PMID: 18090131»PubMed
 11. Hoffman M, Cooper D, Carrara H ym. Limited Pap screening associated with reduced risk of cervical cancer in South Africa. Int J Epidemiol 2003;32:573-7 «PMID: 12913031»PubMed
 12. Andrae B, Kemetli L, Sparén P ym. Screening-preventable cervical cancer risks: evidence from a nationwide audit in Sweden. J Natl Cancer Inst 2008;100:622-9 «PMID: 18445828»PubMed
 13. Andrae B, Strander B, Silfverdal L ym. Benefit of cervical cancer screening in young women – a matter of adherence to the recommended screening interval [Rapid Response]. BMJ 2009. http://www.bmj.com