Takaisin

Imikimodihoito ulkosynnyttimien histologisissa LSIL/HSIL-muutoksissa

Näytönastekatsaukset
Annika Riska
13.5.2016

Näytön aste: C

Imikimodihoito saattaa auttaa oireisiin ja parantaa muutokset ulkosynnyttimien histologisissa LSIL/HSIL-muutoksissa

Tanskalaisessa prospektiivisessa satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Mathiesen O, Buus SK, Cramers M. Topical imiquimod...»1 oli 32 potilasta, joilla oli VIN 2–3 -muutos (histologinen LSIL–HSIL). Potilaista 21 sai imikimodi- ja 10 lumehoidon. Imikimodihoidon kesto oli 4 kuukautta, ja 2 kuukautta tämän jälkeen otettiin kontrollinäytteet. 81 %:lla potilaista oli täydellinen ja 10 %:lla osittainen hoitovaste. Kontrolliryhmän potilailla ei ollut muutosta histologiassa aiempaan muutokseen. Heidät hoidettiin imikimodilla seurantakäynnin jälkeen, ja 6/7 potilasta sai täydellisen hoitovasteen. HPV-infektion väistymistä ei raportoitu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hollantilaisessa satunnaistetussa prospektiivisessa 52 potilaan lumekontrolloidussa tutkimuksessa «van Seters M, van Beurden M, ten Kate FJ ym. Treat...»2 potilaat saivat 16 viikon ajan kahdesti viikossa joko imikimodi- tai lumehoidon. VIN 3 (histologinen HSIL) -muutoksia oli 47 potilaalla, VIN 2 (histologinen HSIL) -muutoksi neljällä ja VIN 1 (histologinen LSIL) -muutos yhdellä. Primaarivasteena oli muutoksen pienentyminen yli 25 % kontrollikäynnillä 1 kuukausi hoidon päättymisestä (vk 20). Sekundaarivasteena oli histologinen regressio ja HPV-infektion väistyminen. Seuranta-aika oli 12 kuukautta. 81 %:lla potilaista muutokset olivat pienentyneet yli 25 %, lumeryhmässä ei kenelläkään. Histologinen regressio oli merkitsevä (p < 0,001) hoitoryhmässä, ja 58 %:lla imikimodihoidetuista potilaista HPV-infektio väistyi. 12 kuukauden kohdalla imikimodihoidetuilla potilailla oli selvästi vähemmän kutinaa ja kipua verrattuna lumeryhmään. 6 %:lla muutokset progredioivat seuranta-aikana invasiivisiksi (2 lume- ja 1 imikimodiryhmässä). Täydelliseen vasteen saavuttaneissa potilaissa vaste säilyi myös 12 kuukauden seurantakäynnin kohdalla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hollantilaisessa tutkimuksessa, joka oli jatkoa van Setersin tutkimukseen «Terlou A, van Seters M, Ewing PC ym. Treatment of ...»3, seurattiin edellisessä tutkimuksessa (van Seters) imikimodihoidettuja potilaita 7 vuoden ajan. VIN-muutos uusi yhdellä yhdeksästä täydellisen vasteen saaneesta potilaasta. Osittaisen hoitovasteen saaneista kaksi tuli tautivapaaksi toistuvalla imikimodihoidolla. Muilla osittaisen hoitovasteen saaneilla VIN-muutos uusi ainakin kerran.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Mathiesen O, Buus SK, Cramers M. Topical imiquimod...»1: Seuranta-aika oli varsin lyhyt, HPV-infektion väistymistä ei raportoitu.

«van Seters M, van Beurden M, ten Kate FJ ym. Treat...»2: Tutkimuksen seuranta-aika oli pidempi, HPV-infektion väistyminen raportoitiin.

«Terlou A, van Seters M, Ewing PC ym. Treatment of ...»3: Artikkelissa ei erotella dVIN- eikä uVIN-muutoksia. Seuranta-aika oli erittäin pitkä.

Kirjallisuutta

  1. Mathiesen O, Buus SK, Cramers M. Topical imiquimod can reverse vulvar intraepithelial neoplasia: a randomised, double-blinded study. Gynecol Oncol 2007;107:219-22 «PMID: 17655918»PubMed
  2. van Seters M, van Beurden M, ten Kate FJ ym. Treatment of vulvar intraepithelial neoplasia with topical imiquimod. N Engl J Med 2008;358:1465-73 «PMID: 18385498»PubMed
  3. Terlou A, van Seters M, Ewing PC ym. Treatment of vulvar intraepithelial neoplasia with topical imiquimod: seven years median follow-up of a randomized clinical trial. Gynecol Oncol 2011;121:157-62 «PMID: 21239049»PubMed