Takaisin

Kohdunkaulan hoidot ja hedelmällisyys

Näytönastekatsaukset
Maija Jakobsson
16.5.2016

Näytön aste: C

Kohdunkaulan hoidot eivät vähennä hedelmällisyyttä.

Meta-analyysissä «Kyrgiou M, Mitra A, Arbyn M ym. Fertility and earl...»1 arvioitiin 15 tutkimusta, joissa arvioitiin kohdunsuun toimenpiteiden vaikutusta hedelmällisyyteen. Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 2 223 592 potilasta, joista 25 008 hoidettua ja 2 198 584 verrokkia.

Neljässä tutkimuksessa verrattiin yleistä hedelmällisyyslukua hoidetuilla ja hoitamattomilla (43 vs 38 %; RR 1,29; 95 % luottamusväli 1,02–1,64), mutta tutkimusten laatu oli heikko ja tutkimukset olivat heterogeenisiä. Niiden hoidettujen naisten osuus, jotka yrittivät tulla raskaaksi, ei ollut merkitsevästi pienempi kuin hoitamattomien potilaiden (88 vs 95 %, RR 0,93; 95 % luottamusväli 0,80–1,08; 2 tutkimusta, laatu heikko). Niiden naisten lukumäärä, joilla kului raskaaksi tulemiseen yli vuosi, ei ollut hoidetuilla suurempi kuin verrokeilla (14 vs 9 %, RR 1,45; 95 % luottamusväli 0,89–2, 37; 3 tutkimusta, joissa oli mukana 1 348 naista, tutkimusten laatu oli erittäin heikko). Kaikkien keskenmenojen lukumäärässä ei ollut eroa (4,6 vs 2,8 %, RR 1,04; 95 % luottamusväli 0,90–1,21; 10 tutkimusta, joissa yhteensä 39 504 naista, tutkimusten laatu oli heikko). Ensimmäisen trimesterin keskenmenojen lukumäärässä ei ollut eroa (9,8 vs 8,4 %, RR 1,16; 95 % luottamusväli 0,80–1,69, 4 tutkimusta, joissa 1 103 naista, tutkimusten laatu oli heikko). Toisen trimesterin keskenmenojen määrä oli suurempi hoidetuilla naisilla (1,6 vs 0,4 %, RR 2,60; 95 % luottamusväli 1,45–4,67; 8 tutkimusta, joissa 2 182 268 osallistujaa, tutkimusten laatu oli heikko). Kohdun ulkopuolisten raskauksien määrä oli hiukan suurempi hoidetuilla naisilla (1,6 vs 0,8 %, RR 1,89; 95 % luottamusväli 1,50–2,39; 6 tutkimusta, 38 193 tutkittavaa, tutkimusten laatu oli heikko) ja raskauden keskeytysten määrä oli myös hiukan suurempi (12,2 vs 7,4 %, RR 1,71; 95 % luottamusväli 1,31–2,22; 7 tutkimusta, joissa 38 208 tutkittavaa, tutkimusten laatu oli heikko).

Tämän meta-analyysin tulosten mukaan kohdunsuun hoidot eivät alenna fertiliteettiä, mutta toisen trimesterin keskenmenojen ja raskauden keskeytysten määrä oli hiukan suurempi hoidetuilla naisilla. Tutkimukset eivät olleet satunnaistettuja; ne olivat suureksi osaksi pieniä retrospektiivisiä aineistoja, joista osa perustui puhelinkyselyihin. Tämän vuoksi tulosten tutkinnassa täytyy olla varovainen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tässä oli mukana myös suomalainen Kalliala ym. «Kalliala I, Anttila A, Dyba T ym. Pregnancy incide...»2 tutkimus, (n = 6 179) jossa hoidettuja naisia verrattiin hoitamattomiin rekisteriverrokkeihin. Työn painoarvo meta-analyysissä oli suuri.

Kallialan ym. «Kalliala I, Anttila A, Nieminen P ym. Pregnancy in...»3 uudemmassa kohorttityössä verrattiin 3 530 naisen raskaustapahtumia ennen ja jälkeen kohdunsuun hoidon. Tulosten vakioinneissa käytettiin rekisteriperäistä verrokkiaineistoa (n = 17 451 naista ja 6 162 henkilövuotta).

Kohdunsuun hoitoja läpikäyneillä naisilla oli hiukan enemmän ensimmäisiä raskauksia hoidon jälkeen kuin ennen hoitoa (riskisuhde HR 1,13; 95 % luottamusväli 1,03–1,23). Keskenmenojen määrässä, raskaudenkeskeytysten määrässä tai molaraskauksien määrässä ei ollut eroa ennen ja jälkeen hoidon. Kun huomioitiin vain ensimmäiset raskaudet hoitojen jälkeen, havaittiin, että keskeytysten määrä oli hiukan kohonnut ensimmäisessä raskaudessa hoidon jälkeen verrattuna hoitoa edeltävään aikaan (HR 1,40; 95 % luottamusväli 1,15–1,72) sekä yleensä loop-hoidon jälkeen (HR 1,36; 95 % luottamusväli 1,15–1,60).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tässä pääosin samat naiset kuin edellisessä työssä, mutta verrattiin saman naisen raskauksia ennen ja jälkeen toimenpiteiden (veitsikonisaatio, laserkonisaatio, laserablaatio ja loop-hoito).

Kirjallisuutta

  1. Kyrgiou M, Mitra A, Arbyn M ym. Fertility and early pregnancy outcomes after conservative treatment for cervical intraepithelial neoplasia. Cochrane Database Syst Rev 2015;9:CD008478 «PMID: 26417855»PubMed
  2. Kalliala I, Anttila A, Dyba T ym. Pregnancy incidence and outcome among patients with cervical intraepithelial neoplasia: a retrospective cohort study. BJOG 2012;119:227-35 «PMID: 21790950»PubMed
  3. Kalliala I, Anttila A, Nieminen P ym. Pregnancy incidence and outcome before and after cervical intraepithelial neoplasia: a retrospective cohort study. Cancer Med 2014;3:1512-6 «PMID: 25146172»PubMed