Takaisin

Ulkosynnyttimien esiastemuutosten malignisoitumisriski

Näytönastekatsaukset
Ralf Bützow
16.5.2016

Näytön aste: B

dVIN:n malignisoitumisriski on suurempi kuin vulvan HSIL (uVIN):n.

Retrospektiivinen potilassarja «Eva LJ, Ganesan R, Chan KK ym. Differentiated-type...»1, jossa evaluoitiin kaikki 5 vuoden aikana Birmingham Cancer Center instituutissa tutkitut diagnostisessa ja hoidollisessa tarkoituksessa otetut kudosnäytteet (yhteensä 802 naiselta otetut 1 390 näytettä). Benigneinä (squamous hyperplasia, SH; lichen sclerosus, LS) ja premaligneina (dVIN, uVIN) pidettävien muutosten ja levyepiteelikarsinooman yhteyttä arvioitiin logistisen regressioanalyysin avulla. 580:lla naisella todettiin ainakin yksi yllä mainituista ei-maligneista diagnooseista, ja 203:lla todettiin myös vulvan levyepiteelikarsinooma. Samalla potilaalla oli todettu yllämainittu ei-maligni muutos ja levyepiteelikarsinooma seuraavasti: SH 31,7 %, LS 27,7 %, dVIN 85,7 %, uVIN 25,7 %.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivinen potilassarja «van de Nieuwenhof HP, Massuger LF, van der Avoort ...»2, jossa Alankomaissa olevaa histopatologisten ja sytologisten diagnoosien tietokantaa hyväksikäyttäen selvitettiin, kuinka suurella osalla uVIN- ja dVIN-potilaita oli myöhemmin diagnosoitu vulvan levyepiteelikarsinooma: uVIN 5,7 %, dVIN 32,8 %. Lisäksi todettiin, että aika dVIN-diagnoosista todettuun levyepiteelikarsinoomaan oli merkittävästi (p = 0,005) lyhyempi kuin vastaavasti uVIN:ssä; 22,8 kuukautta (3–84 kuukautta) vs 41,4 kuukautta (3–156 kuukautta).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisen katsauksen «van Seters M, van Beurden M, de Craen AJ. Is the a...»3 tarkoitus oli selvittää kirjallisuuden pohjalta VIN III -muutosten luonnollinen kulku. mukana oli 97 tutkimusta joissa oli 3 322 potilasta, mutta dVIN-muutoksia ei ollut mukana aineistossa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Eva LJ, Ganesan R, Chan KK ym. Differentiated-type...»1: Tässä tutkimuksessa vulvan ei-maligni diagnoosi oli tehty ennen karsinooman toteamista, samanaikaisesti karsinooman toteamisen kanssa tai myöhemmin seurannan aikana otetuista näytteistä. Sen vuoksi tutkimuksesta ei voi tehdä johtopäätöksiä malignisoitumisriskistä ja niiden välisistä eroista.

«van de Nieuwenhof HP, Massuger LF, van der Avoort ...»2: Tähän tutkimukseen oli otettu vain ne premalignina pidettävät muutokset, jotka oli todettu vähintään 3 kuukautta ennen levyepiteelikarsinooman diagnosointia. uVIN:n jälkeinen karsinoomariski oli samaa suuruusluokkaa kuin aikaisemmassa meta-analyysissa; hoidetuilla potilailla 3,3 % ja ei-hoidetuilla potilailla (yhteensä 88 potilasta, seuranta-aika 12–96 kuukautta) 9 %.

Kirjallisuutta

  1. Eva LJ, Ganesan R, Chan KK ym. Differentiated-type vulval intraepithelial neoplasia has a high-risk association with vulval squamous cell carcinoma. Int J Gynecol Cancer 2009;19:741-4 «PMID: 19509581»PubMed
  2. van de Nieuwenhof HP, Massuger LF, van der Avoort IA ym. Vulvar squamous cell carcinoma development after diagnosis of VIN increases with age. Eur J Cancer 2009;45:851-6 «PMID: 19117749»PubMed
  3. van Seters M, van Beurden M, de Craen AJ. Is the assumed natural history of vulvar intraepithelial neoplasia III based on enough evidence? A systematic review of 3322 published patients. Gynecol Oncol 2005;97:645-51 «PMID: 15863172»PubMed